Gyepükaján - Nagykeszi

A községtől kb. 2 kilométerre délkeletre, a Marcal (Nádtó) patak jobb partján található egy kis méretű sáncokkal erősített földvár és tőle kb. 150 méterre délnyugatra az egykori Nagykeszi falu templomának romja. Nagykeszi első írásos említése 1230-ból való, de 1421-től Szentkirálykeszi néven említik. 1548-ban már puszta-községként szerepel.
A földvár központi dombja kb. 20x15 méter nagyságú, szabálytalan alakú. Három oldalról egyenes szakaszokkal, 8-10 méter széles V alakú eredetileg 2,5 méter mély árok határolja. Észak és északnyugat felé a terep természetes lejtése segíti a kimagasodást, itt az árok vonala nem követhető csak a belső domb erős lejtője. Az időszakos kis patak medre is ezen az oldalon húzódik.
Holl Imre és Parádi Nándor 1982-es ásatása során előkerült leletanyag XII-XVI. századi. A kis földvár létesítésének és használatának első periódusa az Árpád-kor második felére a XII. század végére, XIII. század elejére tehető. Ez a kis alapterületű halomvár egy megerősített kisnemesi kúria lehetett, amelynek nagyobb szabású kiépítése megerősítése később sem történt meg.
A hatékonyabb védelmet a helyi nemesek által talán a tatárjárás után felépített, román stílusú kőtemplom nyújtotta. A templom tornya védelmi jellegű, földszintje ablaktalan, a földszinten nem volt bejárata. A torony felsőbb szintjeit lőrés-ablakokkal látták el. A toronyba a kegyúri karzatról, az első emeleten lehetett bejutni. Az alaprajzilag eltolt helyzetű torony a templom nyugati bejáratát is védte. A templom köré egy kb. 30 méter átmérőjű közel kör alakú kerítőfalat építettek.


GepwkajAn - naGkeSi

a kqzsEgtQl kb. yy kilomEterre dElkeletre, a marcal (nAdtO) patak jobb partjAn talAlhatO eG kis mEretW sAncokkal erQsItett fqldvAr Es tQle kb. BV mEterre dElNugatra az eGkori naGkeSi falu templomAnak romja. naGkeSi elsQ IrAsos emlItEse MyyBXXX-bOl valO, de MyyyyBXXy-tQl SentkirALkeSi nEven emlItik. MYBXXXXYyyy-ban mAr puSta-kqzsEgkEnt Serepel.
a fqldvAr kqzponti dombja kb. XX*XY mEter naGsAgU, SabALtalan alakU. hArom oldalrOl eGenes SakaSokkal, Yyyy-X mEter SEles Y alakU eredetileg yy+Y\X mEter mEL Arok hatArolja. ESak Es ESakNugat felE a terep termESetes lejtEse segIti a kimagasodAst, itt az Arok vonala nem kqvethetQ Cak a belsQ domb erQs lejtQje. az idQSakos kis patak medre is ezen az oldalon hUzOdik.
holl imre Es parAdi nAndor MYyyyyBVXXXyy-es AsatAsa sorAn elQkerwlt leletaNag Xyy-XYy. SAzadi. a kis fqldvAr lEtesItEsEnek Es haSnAlatAnak elsQ periOdusa az ArpAd-kor mAsodik felEre a Xyy. SAzad vEgEre, Xyyy. SAzad elejEre tehetQ. ez a kis alapterwletW halomvAr eG megerQsItett kisnemesi kUria lehetett, ameLnek naGobb SabAsU kiEpItEse megerQsItEse kEsQbb sem tqrtEnt meg.
a hatEkoNabb vEdelmet a heLi nemesek Altal talAn a tatArjArAs utAn felEpItett, romAn stIlusU kQtemplom NUjtotta. a templom torNa vEdelmi jellegW, fqldSintje ablaktalan, a fqldSinten nem volt bejArata. a toroN felsQbb Sintjeit lQrEs-ablakokkal lAttAk el. a toroNba a keGUri karzatrOl, az elsQ emeleten lehetett bejutni. az alaprajzilag eltolt heLzetW toroN a templom Nugati bejAratAt is vEdte. a templom kqrE eG kb. XXX mEter AtmErQjW kqzel kqr alakU kerItQfalat EpItettek.