Gyulai vár

Az első favárat feltehetően Attila, a hunok királya építtette, aki székhelyéül választotta ezt a területet. a legenda szerint Árpád vezér újjáépíttette 900 körül. 1241-ben a tatárok lerombolták a várat és a védőket lemészárolták.
A helység neve egy 1313-as oklevélben "Gyulamonostora" néven fordul elő és a jelentősebb mezővárosokhoz tartozott. A híveihez bőkezű Zsigmond király 1387-ben Losonczy László báró tulajdonába juttatta a környező vidékkel együtt. A mintegy 20 településből szerveződő földesúri birtok központja Gyula lett.
A XV. század elején Zsigmond király hű hadvezére, Maróti János kezdte el a ma is álló téglavárat építtetni. a helyszínen talált agyag kiégetésével nyert téglát szemelték ki a nagyszabású munkálatok anyagául, mert követ csak a messzi erdélyi hegyekből lehetett volna hozatni. Az építkezés gyorsan haladt, az 1405-ös esztendőben már várnagyáról tesz említést egy feljegyzés. Amikor 1476-ban a Maróti család kihalt a várat Mátyás király törvénytelen fiának, Corvin János liptói hercegnek adományozta, aki folytatta az építkezést. Corvin János halála után özvegye Brandenburg grófjához ment feleségül, aki rövidesen megözvegyülve megörökölte a birtokot. Feltehetően ebben az időben épült fel a külső várfal egyik tornya helyén a ma is álló rondella. 1504-ben a fellázadt parasztok megostromolták a várat, de a támadást visszaverték.
A törökkel vívott 1526-os mohácsi csata után két pártra bomlott az országot vezető nemesség, Brandemburg grófja Ferdinándot támogatta. 1530-ban Szapolyai János hívei hosszú ostrom után elfoglalták. 1552-ben Ferdinánd szerezte meg, aki igyekezett minden eszközzel modernizálni az erődítményt, aminek kapitányául 1560-ban Kerecsényi Lászlót nevezte ki. Gyula a török megszállás alatt fontos végvár lett.
Az 1566-os török hadjárat két fő célja Szigetvár és Gyula bevétele volt. Kerecsényi László várkapitány a hatalmas török túlerővel szemben 9 hétig tartotta a várat, de miután egy magyar felmentősereg nem tudta letörni az ostromot és élelmük is elfogyott a védők helyzete reménytelenné vált. Szabad elvonulás reményében feladták a várat. A törökök azonban megtámadták és lemészárolták a kivonulókat, maga Kerecsényi pedig rabságban halt meg.
A következő évszázadban Gyula vára szilárd őrhelyül szolgált az "igazhitű" hitszegőknek, akik innen kiindulva fegyverrel kényszerítették adózásra messzi környék lakosságát. Uralmuknak csak 1695 januárjában vetett véget a császáriak hosszú ideig tartó kiéheztető blokádja.
A Rákóczi szabadságharc alatt 1705-ben a kuruc felkelők sikertelenül ostromolták a várat. Ezután az erősség végleg elvesztette katonai szerepét. 1721-ig helyőrség állomásozott itt és ez alatt az idő alat lebontották a külső várfalat, a vizes árkokat betömték, így napjainkra csak a középkori belsővár tömbje maradt fenn. A vár a Harruckern család tulajdonába került. A várat 1735-ben felkelő parasztsereg támadta meg, de visszaverték a támadást. A Harruckern család új kastélyt épített a külső vár területén és a belső várat szolgák negyedévé, raktárokká alakították. A megrongálódott vár 1905-re teljesen lakatlanná vált.
Az 1950-es években elkezdett helyreállítási munkálatok nagyszerű eredménye látható ma.


Gulai vAr

az elsQ favArat feltehetQen attila, a hunok kirALa EpIttette, aki SEkheLEwl vAlaStotta ezt a terwletet. a legenda Serint ArpAd vezEr UjjAEpIttette YyyyyB kqrwl. MyyBXXXXy-ben a tatArok leromboltAk a vArat Es a vEdQket lemESAroltAk.
a heLsEg neve eG MyyyBXyyy-as oklevElben "Gulamonostora" nEven fordul elQ Es a jelentQsebb mezQvArosokhoz tartozott. a hIveihez bQkezW Zigmond kirAL MyyyBVXXXYyy-ben losonczi lASlO bArO tulajdonAba juttatta a kqrNezQ vidEkkel eGwtt. a minteG XX telepwlEsbQl ServezQdQ fqldesUri birtok kqzpontja Gula lett.
a XY. SAzad elejEn Zigmond kirAL hW hadvezEre, marOti jAnos kezdte el a ma is AllO tEglavArat EpIttetni. a heLSInen talAlt aGag kiEgetEsEvel Nert tEglAt SemeltEk ki a naGSabAsU munkAlatok aNagAul, mert kqvet Cak a meSSi erdELi heGekbQl lehetett volna hozatni. az EpItkezEs Gorsan haladt, az MyyyyBY-qs eStendQben mAr vArnaGArOl teS emlItEst eG feljeGzEs. amikor MyyyyBVXXYy-ban a marOti CalAd kihalt a vArat mATAs kirAL tqrvENtelen fiAnak, corvin jAnos liptOi hercegnek adomANozta, aki foLtatta az EpItkezEst. corvin jAnos halAla utAn qzveGe brandenburg grOfjAhoz ment felesEgwl, aki rqvidesen megqzveGwlve megqrqkqlte a birtokot. feltehetQen ebben az idQben Epwlt fel a kwlsQ vArfal eGik torNa heLEn a ma is AllO rondella. MYByyyy-ben a fellAzadt paraStok megostromoltAk a vArat, de a tAmadAst viSSavertEk.
a tqrqkkel vIvott MYBXXYy-os mohACi Cata utAn kEt pArtra bomlott az orSAgot vezetQ nemessEg, brandemburg grOfja ferdinAndot tAmogatta. MYBXXX-ban SapoLai jAnos hIvei hoSSU ostrom utAn elfoglaltAk. MYBVyy-ben ferdinAnd Serezte meg, aki iGekezett minden eSkqzzel modernizAlni az erQdItmENt, aminek kapitANAul MYBVX-ban kereCENi lASlOt nevezte ki. Gula a tqrqk megSAllAs alatt fontos vEgvAr lett.
az MYBVXYy-os tqrqk hadjArat kEt fQ cElja SigetvAr Es Gula bevEtele volt. kereCENi lASlO vArkapitAN a hatalmas tqrqk tUlerQvel Semben Yyyyy hEtig tartotta a vArat, de miutAn eG maGar felmentQsereg nem tudta letqrni az ostromot Es Elelmwk is elfoGott a vEdQk heLzete remENtelennE vAlt. Sabad elvonulAs remENEben feladtAk a vArat. a tqrqkqk azonban megtAmadtAk Es lemESAroltAk a kivonulOkat, maga kereCENi pedig rabsAgban halt meg.
a kqvetkezQ EvSAzadban Gula vAra SilArd QrheLwl SolgAlt az "igazhitW" hitSegQknek, akik innen kiindulva feGverrel kENSerItettEk adOzAsra meSSi kqrNEk lakossAgAt. uralmuknak Cak MYyBVXXXXY januArjAban vetett vEget a CASAriak hoSSU ideig tartO kiEheztetQ blokAdja.
a rAkOczi SabadsAgharc alatt MYyyBY-ben a kuruc felkelQk sikertelenwl ostromoltAk a vArat. ezutAn az erQssEg vEgleg elveStette katonai SerepEt. MYyyBXXy-ig heLQrsEg AllomAsozott itt Es ez alatt az idQ alat lebontottAk a kwlsQ vArfalat, a vizes Arkokat betqmtEk, IG napjainkra Cak a kqzEpkori belsQvAr tqmbje maradt fenn. a vAr a harruckern CalAd tulajdonAba kerwlt. a vArat MYyyBXXXY-ben felkelQ paraStsereg tAmadta meg, de viSSavertEk a tAmadAst. a harruckern CalAd Uj kastELt EpItett a kwlsQ vAr terwletEn Es a belsQ vArat SolgAk neGedEvE, raktArokkA alakItottAk. a megrongAlOdott vAr MYyyyyBY-re teljesen lakatlannA vAlt.
az MYyyyyBV-es Evekben elkezdett heLreAllItAsi munkAlatok naGSerW eredmENe lAthatO ma.