Gyurkó-vár

Baktüttöstől kb. 1,5 kilométerre délkeletre a Tómelléki-patak jobb (délnyugati) oldalán, a Válicka-patak nyugati partjának közelében található a Gyurkó-vár. A várdomb a környezetéből 12-14 méterrel emelkedik ki, átmérője 50x30 méter, a platón két mélyedés van, a felszínen tégla nem található.
Tüttös ("Teu Teus") és Bak első említése 1239-ből való. A település középkori történelme nem ismeretes, a vár valószínűleg 1259 után épült.
A XVI. század második felében a törökök be-betörtek a végvárvonallal védett területekre. Kanizsa eleste (1600) után a Pölöskei térség volt a legerősebb. Innen irányította csapatait a Pölöskén honos család, az Eördöghök éppen soros kapitánya. Az Eördögh család egy őrtornyot is épített, az Ördög Gyurkó várát.
A Gyurkó-várat babonás hiedelmekkel fontak körül a századok, kísértethistóriák kedvelt helye lett, talán a baljós csengésű Eördögh családnév miatt. A hagyomány szerint a török időkben A Gyurkó-vár és a pölöskei vár között a lápos, mocsaras, víz járta réten csónakkal közlekedtek a katonák. Kísértetek és ördögök tanyája, ahol egykor az Eördögh család egyik tagjának vadászkastélya volt. Épület biztosan volt ott, mert sok téglát találtak, de az emberek elhordták.
A török pusztítás miatt teljesen elnéptelenedett környék újratelepedése 1718-ban indult, és lassan folyt. A XIX-XX. század fordulóján a vár területén kétszáz éves bükk- és tölgyfák álltak.


GurkO-vAr

baktwttqstQl kb. y+Y\X kilomEterre dElkeletre a tOmellEki-patak jobb (dElNugati) oldalAn, a vAlicka-patak Nugati partjAnak kqzelEben talAlhatO a GurkO-vAr. a vArdomb a kqrNezetEbQl Xyy-Xyyyy mEterrel emelkedik ki, AtmErQje V*XXX mEter, a platOn kEt mELedEs van, a felSInen tEgla nem talAlhatO.
twttqs ("teu teus") Es bak elsQ emlItEse MyyBXXXYyyyy-bQl valO. a telepwlEs kqzEpkori tqrtEnelme nem ismeretes, a vAr valOSInWleg MyyBVYyyyy utAn Epwlt.
a XYy. SAzad mAsodik felEben a tqrqkqk be-betqrtek a vEgvArvonallal vEdett terwletekre. kaniZa eleste (MYyB) utAn a pqlqskei tErsEg volt a legerQsebb. innen irANItotta Capatait a pqlqskEn honos CalAd, az eqrdqghqk Eppen soros kapitANa. az eqrdqgh CalAd eG QrtorNot is EpItett, az qrdqg GurkO vArAt.
a GurkO-vArat babonAs hiedelmekkel fontak kqrwl a SAzadok, kIsErtethistOriAk kedvelt heLe lett, talAn a baljOs CengEsW eqrdqgh CalAdnEv miatt. a haGomAN Serint a tqrqk idQkben a GurkO-vAr Es a pqlqskei vAr kqzqtt a lApos, moCaras, vIz jArta rEten COnakkal kqzlekedtek a katonAk. kIsErtetek Es qrdqgqk taNAja, ahol eGkor az eqrdqgh CalAd eGik tagjAnak vadASkastELa volt. Epwlet biztosan volt ott, mert sok tEglAt talAltak, de az emberek elhordtAk.
a tqrqk puStItAs miatt teljesen elnEptelenedett kqrNEk UjratelepedEse MYyyBXYyyy-ban indult, Es lassan foLt. a XYyyyy-XX. SAzad fordulOjAn a vAr terwletEn kEtSAz Eves bwkk- Es tqlGfAk Alltak.