Hamvas-kő

Pilismaróttól délnyugatra a Pilis egy kimagasló pontja Hamvas-kő, ami fölött a lapos hegygerincen egy lerombolt vár maradványa található.
A dömösi alapítólevél szerint Cuppan helység szintén Dömös környékén volt. A Cuppan névről viszont megállapítást nyert, hogy a Curzan névvel azonos. Anonymus gestájából és Kézai krónikájából kitűnik, hogy Kund fia volt ez a Cuppan. Anonymus Curzannak írja Kund fiát, Kézai Copjannak. A Budai Krónika és a Thuróczy-krónika Cupa, illetőleg Cupannak írta Kond fiát. Miután a név azonos, elfogadhatjuk, hogy Cuppan vára azonos Kurszán várával és a régi oklevelekben található Korchán óvárával.
Kézai szerint Kond (Kund) a Nyír körül lakott (circa Nyr). Árpád-kori oklevelek alapján ennek a Nyír nevű helységnek megállapítható a helye. Valószínűleg azonos azzal a Hamvas-kővel, amely a megjelölt pilisi terület egyik kimagasló pontja, és ma ismert vadászközpont.
Az ős Buda helyrajzi pontjaival foglalkozó régebbi műveknek fontos kiindulópontja Kurszán vára. Cuppán = Kurszán várának pilisbeni tényleges létezése bizonyítja azt, hogy az ősi Buda ezen a megjelölt pilisi területen volt. Cuppán egyébként, mint központi fekvésű fontos helység, szerepel a dömösi prépostság alapítólevelében. Környékén a régi vár körül kialakult falucsoport lehetett, mert az oklevél "a Cuppán körüli falvak"-ról is említést tesz.


hamvas-kQ

pilismarOttOl dElNugatra a pilis eG kimagaslO pontja hamvas-kQ, ami fqlqtt a lapos heGgerincen eG lerombolt vAr maradvANa talAlhatO.
a dqmqsi alapItOlevEl Serint cuppan heLsEg SintEn dqmqs kqrNEkEn volt. a cuppan nEvrQl viSont megAllapItAst Nert, hoG a curzan nEvvel azonos. anonimus gestAjAbOl Es kEzai krOnikAjAbOl kitWnik, hoG kund fia volt ez a cuppan. anonimus curzannak Irja kund fiAt, kEzai copjannak. a budai krOnika Es a thurOczi-krOnika cupa, illetQleg cupannak Irta kond fiAt. miutAn a nEv azonos, elfogadhatjuk, hoG cuppan vAra azonos kurSAn vArAval Es a rEgi oklevelekben talAlhatO korchAn OvArAval.
kEzai Serint kond (kund) a NIr kqrwl lakott (circa Nr). ArpAd-kori oklevelek alapjAn ennek a NIr nevW heLsEgnek megAllapIthatO a heLe. valOSInWleg azonos azzal a hamvas-kQvel, ameL a megjelqlt pilisi terwlet eGik kimagaslO pontja, Es ma ismert vadASkqzpont.
az Qs buda heLrajzi pontjaival foglalkozO rEgebbi mWveknek fontos kiindulOpontja kurSAn vAra. cuppAn = kurSAn vArAnak pilisbeni tENleges lEtezEse bizoNItja azt, hoG az Qsi buda ezen a megjelqlt pilisi terwleten volt. cuppAn eGEbkEnt, mint kqzponti fekvEsW fontos heLsEg, Serepel a dqmqsi prEpostsAg alapItOlevelEben. kqrNEkEn a rEgi vAr kqrwl kialakult faluCoport lehetett, mert az oklevEl "a cuppAn kqrwli falvak"-rOl is emlItEst teS.