Hasznos (Cseteri vár)

A várat a Hasznosi család megalapítója, Rátóti Porc I. István idősebb fia II. Domokos építette 1300-1320 között, aki 1313-1321-ben az ország nádora volt. A községtől keletre emelkedő 316 méter magas hegy tetején épült vár az Ágasvárral és Óvárral együtt az itt húzódó Kövecses-patak völgyében elvonuló fontos hadiút védelmét szolgálta.
Egy 1329-es oklevél említi először "Domenicus Magnus de Haznos" néven. 1304 körül várnagyának bizonyos Tamást emkítik, ezt a tisztséget 1317-ben a Balog nembéli Miklós dénes, 1319-ben pedig Farkas Tamás tölti be. 1454-ben a Pásztói családé lett, mely családból származó Andrást hűtlensége miatt 1473-ban fej- és jószágvesztésre itéltek. Az elvett bitokot Mátyás király az egri káptalan Pásztói Lászlónak adományozta.
A törökök ellenállás nélkül vették be és tartották birtokukban. a török megszállás után az egri vár tartozéka lett. 1693-ban gróf Koháry István tulajdona, az 1800-as elején pedig a pásztói apátságé volt. A fokozatosan rommá váló vár köveit a környező lakosság az építkezéseihez széthordta.


haSnos (Ceteri vAr)

a vArat a haSnosi CalAd megalapItOja, rAtOti porc y. istvAn idQsebb fia yy. domokos EpItette MyyyB-MyyyBXX kqzqtt, aki MyyyBXyyy-MyyyBXXy-ben az orSAg nAdora volt. a kqzsEgtQl keletre emelkedQ yyyBXYy mEter magas heG tetejEn Epwlt vAr az AgasvArral Es OvArral eGwtt az itt hUzOdO kqveCes-patak vqlGEben elvonulO fontos hadiUt vEdelmEt SolgAlta.
eG MyyyBXXYyyyy-es oklevEl emlIti elQSqr "domenicus magnus de haznos" nEven. MyyyByyyy kqrwl vArnaGAnak bizoNos tamAst emkItik, ezt a tiStsEget MyyyBXYyy-ben a balog nembEli miklOs dEnes, MyyyBXYyyyy-ben pedig farkas tamAs tqlti be. MyyyyBVyyyy-ben a pAStOi CalAdE lett, meL CalAdbOl SArmazO andrAst hWtlensEge miatt MyyyyBVXXyyy-ban fej- Es jOSAgveStEsre itEltek. az elvett bitokot mATAs kirAL az egri kAptalan pAStOi lASlOnak adomANozta.
a tqrqkqk ellenAllAs nElkwl vettEk be Es tartottAk birtokukban. a tqrqk megSAllAs utAn az egri vAr tartozEka lett. MYyBVXXXXyyy-ban grOf kohAri istvAn tulajdona, az MYyyyB-as elejEn pedig a pAStOi apAtsAgE volt. a fokozatosan rommA vAlO vAr kqveit a kqrNezQ lakossAg az EpItkezEseihez SEthordta.