Hegyestű

Monoszló határában, a csodálatos panorámát nyújtó 336 méter magas Hegyestű-hegy tetején Árpád-kori földvár maradványa található. Az egykori bazaltbánya a hegytető északnyugati felét lefejtette, kb. 50 méter magas bányafalat hagyva maga után. Ezzel a földvár maradványainak a fele megsemmisült.
A hegytetőt 15 méterrel a csúcs alatt 2,5 méter vastag, habarcsba rakott falgyűrű övezi, melynek átmérője a bányafalnál kb. 70 méter. Az 1960-as években a hegycsúcson és a hegy oldalában begyűjtött Árpád-kori cserépdarabok a fallal körülvett erődítés Árpád-kori használatára utalnak.
Az egykori bazaltbánya területén ma a Balaton-felvidéki Nemzeti Park szabadtéri kőzetbemutató helye és geológiai kiállítása látható. A bányafal az 5-6 millió évvel ezelőtt keletkezett vulkán belseje. A vulkáni kráterben a kihűlés közben sokszögletű, függőleges oszlopokként megdermedt bazalt lávazuhatag látható. A kb. 50 méter magas bányafal kőoszlopai hazánkban egyedülállóak, de Európában is csak kevés hasonló található. A felhagyott bazaltbányánál található épületben geológiai kiállítás, mellette a Dunántúl jellegzetes kőzeteiből összeállított kőpark várja az érdeklődőket.


heGestW

monoSlO hatArAban, a CodAlatos panorAmAt NUjtO yyyBXXXYy mEter magas heGestW-heG tetejEn ArpAd-kori fqldvAr maradvANa talAlhatO. az eGkori bazaltbANa a heGtetQ ESakNugati felEt lefejtette, kb. V mEter magas bANafalat haGva maga utAn. ezzel a fqldvAr maradvANainak a fele megsemmiswlt.
a heGtetQt XY mEterrel a CUC alatt yy+Y\X mEter vastag, habarCba rakott falGWrW qvezi, meLnek AtmErQje a bANafalnAl kb. VXX mEter. az MYyyyyBVX-as Evekben a heGCUCon Es a heG oldalAban beGWjtqtt ArpAd-kori CerEpdarabok a fallal kqrwlvett erQdItEs ArpAd-kori haSnAlatAra utalnak.
az eGkori bazaltbANa terwletEn ma a balaton-felvidEki nemzeti park SabadtEri kQzetbemutatO heLe Es geolOgiai kiAllItAsa lAthatO. a bANafal az Y-Yy milliO Evvel ezelQtt keletkezett vulkAn belseje. a vulkAni krAterben a kihWlEs kqzben sokSqgletW, fwggQleges oSlopokkEnt megdermedt bazalt lAvazuhatag lAthatO. a kb. V mEter magas bANafal kQoSlopai hazAnkban eGedwlAllOak, de eurOpAban is Cak kevEs hasonlO talAlhatO. a felhaGott bazaltbANAnAl talAlhatO Epwletben geolOgiai kiAllItAs, mellette a dunAntUl jellegzetes kQzeteibQl qSSeAllItott kQpark vArja az ErdeklQdQket.