Hegyhátszentmárton

A falu főutcájának északi végén, a Rába magaspartján, a temető szomszédságában található a várkastély helye. A falu a nevét a középkori templomának védőszentjéről kapta. Első okleveles említése 1431-re keltezhető. Még a XIV. század első felében vétel útján új birtokosa lett. A Surányból származó Ajakas Miklós házassága révén került a hegyháti nemességbe, és 1355-re Iváncot, Viszákot és a Lugos völgyét is a tulajdonában tudhatta. Első udvarháza helyéről, Iváncról, az Ivánczy előnevet vette fel. Az Ivánczy család birtoka volt Szentmártonfalva is. Az első adat arról, hogy az Ivánczy családnak nemesi kúriája is állt Szentmártonfalva területén 1417-ből való.
A XV. században az Ivánczy családé volt Lak, Ivánc, Himfalva, Miske, a két Lugos, Viszák, Vásárhely, Németfalu és Szentmártonfalva egybefüggő birtoktömbje, így a család a hegyháti köznemesség vagyonosabb középrétegéhez tartozott. Néhányukat alispánként is említik oklevelek, de volt köztük olyan is, aki egyházi pályára lépett, mint az 1442-ben Pádua egyetemén tanuló Ivánczy István.
A szentmártoni kúria nagyobb mérvű átalakítása a török elleni harcok idejére, a XVI. század elejére tehető. Egy 1552. évi tanúkihallgatási jegyzőkönyvben néhai Ivánczy Mihályt nevezik meg az új kastély építtetőjeként. Az építéshez, és egyben erődítéshez, a még közösen birtokolt ivánci erdő faanyagát használták fel. Alig fejezték be a munkálatokat, amikor 1528-ban a kastély majdnem leégett. Ennek oka, az éveken át tartó viszály volt a környék két főúri családja, a Nádasdyak és az Ivánczyak között. Ugyanis Nádasdy Márton szolgái és jobbágyai Ivánczy Péter, és féltestvére, János szentmártoni kastélyára törtek, és lándzsáikra égő szalmát kötözve, azt el akarták foglalni. Péter és János emberei azonban a lángokat megfékezték, és a kastélyt teljesen rendbe hozták.
A kastély Ivánczy Péter Vas megyei alispán (1548-1561) életében élte a fénykorát, amiről az előkerült régészeti leletek is tanúbizonyságul szolgálhatnak. Péter Nádasdy Tamás bizalmasa volt. Szentmártoni kastélyában gyűjtötte be a rovásadót, a tömlöcében haramiákat, marhatolvajokat és török rabokat is tartott fogva. Katonaként is megállta a helyét, részt vett Nádasdy parancsnoksága alatt a babócsai csatában, amely Szigetvár felmentésére indított sikeres akció volt 1556-ban. Szentmártoni kastélyából keltezett leveleiből egy rendkívül lelkiismeretes, mogorva alispán képe rajzolódik elénk. Élete végére sok ellenséget szerzett magának, a császárnál is bevádolták hűtlen kezelés gyanújával. Nem maradt ideje tisztáznia magát, s leányának a szentmártoni kastélyban tervezett menyegzőjét sem érhette meg, mert ismeretlen betegségben hirtelen meghalt még 1561-ben.
Ivánczy Péter fia, Lukács szintén kiváló katona hírében állt. Az 1577. évben a stájerországi rendek tőle, mint tapasztalt kapitánytól kértek híreket a török szándékáról. Homályban maradt az oka annak, hogy miért gyújtatta fel 1576-ban Ivánczy Lukács a szentmártoni kastély fele részét, amely nagynénjét, Ivánczy Erzsébetet illette. Azért is érthetetlen ez a kastély végső pusztulásának kezdetét jelentő cselekedet, mert a Hegyháton már megjelentek a törökök hódoltató előőrsei. Az események ettől kezdve felgyorsultak. 1582-ben már török adót fizettek az Ivánczy-falvak is. 1585-ben Ivánczy Lukács a pestis elől bujdosott, majd Sopronba tette át lakhelyét.
1588-ban a törökök földig rombolták egész Nagyrákost, Viszákot, Lugost, Miskét, Németfalut és Szentmártont. Szentmárton teljesen kihalt, még 1598-ban is teljesen lakatlan volt. A Rába vonal török elleni megerősítésére 1594 körül készített felmérésben már nincs említve a szentmártoni kastély, az Ivánczy család férfiága pedig 1650-ben kihalt.
Az egykori várkastély a Rába és a Lugos-patak fölött hirtelen emelkedő domb tetején magaslott. Nyugati oldalán lévő kapujához hosszan kanyargó út vezetett fel, a falon és az árkon túl régi templom csatlakozott hozzá. Szentgotthárd és Körmend között a Rába völgyéből mindenhonnan látható volt.
A régi Szentmártonfalvát a Lugos völgyében a török végleg elpusztította. A Szentmártoniak több mondát mesélnek, a Piros árokban lemészárolt lakosságról, a kastélytól Németújvárig kiépített alagútrendszerről. A vár egykori építtetőiről, lakóiról azonban ma már szinte semmit sem tudunk. 1685-től az egykori kastély mellett éledt újjá a falu Hegyhátszentmárton néven. A török idők után először a föld feletti építőanyagot hordták el innen a környékbeliek, majd később "téglabányának" használva a várdombot, a föld alatti részeket is jórészt kiásták.
A várkastély helyet a Rába felé meredek szakadékszerű kb. 30 méteres lejtő határolja. A többi oldalon mély 15 méternél szélesebb szárazárok övezi. A védett terület nyugat-keleti irányban kb. 19 méter észak-déli irányban kb. 34 méter. A téglából épült kastély minden bizonnyal az északi magasabb területrészen állt, melyet az északi oldal kivételével földtöltés övez, ahol valószínűleg téglafal lehetett.


heGhAtSentmArton

a falu fQutcAjAnak ESaki vEgEn, a rAba magaspartjAn, a temetQ SomSEdsAgAban talAlhatO a vArkastEL heLe. a falu a nevEt a kqzEpkori templomAnak vEdQSentjErQl kapta. elsQ okleveles emlItEse MyyyyBXXXy-re keltezhetQ. mEg a Xyyyy. SAzad elsQ felEben vEtel UtjAn Uj birtokosa lett. a surANbOl SArmazO ajakas miklOs hAzassAga rEvEn kerwlt a heGhAti nemessEgbe, Es MyyyBVY-re ivAncot, viSAkot Es a lugos vqlGEt is a tulajdonAban tudhatta. elsQ udvarhAza heLErQl, ivAncrOl, az ivAnczi elQnevet vette fel. az ivAnczi CalAd birtoka volt SentmArtonfalva is. az elsQ adat arrOl, hoG az ivAnczi CalAdnak nemesi kUriAja is Allt SentmArtonfalva terwletEn MyyyyBXYyy-bQl valO.
a XY. SAzadban az ivAnczi CalAdE volt lak, ivAnc, himfalva, miske, a kEt lugos, viSAk, vAsArheL, nEmetfalu Es SentmArtonfalva eGbefwggQ birtoktqmbje, IG a CalAd a heGhAti kqznemessEg vaGonosabb kqzEprEtegEhez tartozott. nEhANukat alispAnkEnt is emlItik oklevelek, de volt kqztwk oLan is, aki eGhAzi pALAra lEpett, mint az MyyyyBXXXXyy-ben pAdua eGetemEn tanulO ivAnczi istvAn.
a SentmArtoni kUria naGobb mErvW AtalakItAsa a tqrqk elleni harcok idejEre, a XYy. SAzad elejEre tehetQ. eG MYBVyy. Evi tanUkihallgatAsi jeGzQkqNvben nEhai ivAnczi mihALt nevezik meg az Uj kastEL EpIttetQjekEnt. az EpItEshez, Es eGben erQdItEshez, a mEg kqzqsen birtokolt ivAnci erdQ faaNagAt haSnAltAk fel. alig fejeztEk be a munkAlatokat, amikor MYBXXYyyy-ban a kastEL majdnem leEgett. ennek oka, az Eveken At tartO viSAL volt a kqrNEk kEt fQUri CalAdja, a nAdasdiak Es az ivAncziak kqzqtt. uGanis nAdasdi mArton SolgAi Es jobbAGai ivAnczi pEter, Es fEltestvEre, jAnos SentmArtoni kastELAra tqrtek, Es lAndZAikra EgQ SalmAt kqtqzve, azt el akartAk foglalni. pEter Es jAnos emberei azonban a lAngokat megfEkeztEk, Es a kastELt teljesen rendbe hoztAk.
a kastEL ivAnczi pEter vas meGei alispAn (MYBXXXXYyyy-MYBVXy) EletEben Elte a fENkorAt, amirQl az elQkerwlt rEgESeti leletek is tanUbizoNsAgul SolgAlhatnak. pEter nAdasdi tamAs bizalmasa volt. SentmArtoni kastELAban GWjtqtte be a rovAsadOt, a tqmlqcEben haramiAkat, marhatolvajokat Es tqrqk rabokat is tartott fogva. katonakEnt is megAllta a heLEt, rESt vett nAdasdi paranCnoksAga alatt a babOCai CatAban, ameL SigetvAr felmentEsEre indItott sikeres akciO volt MYBVYy-ban. SentmArtoni kastELAbOl keltezett leveleibQl eG rendkIvwl lelkiismeretes, mogorva alispAn kEpe rajzolOdik elEnk. Elete vEgEre sok ellensEget Serzett magAnak, a CASArnAl is bevAdoltAk hWtlen kezelEs GanUjAval. nem maradt ideje tiStAznia magAt, s leANAnak a SentmArtoni kastELban tervezett meNegzQjEt sem Erhette meg, mert ismeretlen betegsEgben hirtelen meghalt mEg MYBVXy-ben.
ivAnczi pEter fia, lukAC SintEn kivAlO katona hIrEben Allt. az MYBVXXYyy. Evben a stAjerorSAgi rendek tQle, mint tapaStalt kapitANtOl kErtek hIreket a tqrqk SAndEkArOl. homALban maradt az oka annak, hoG miErt GUjtatta fel MYBVXXYy-ban ivAnczi lukAC a SentmArtoni kastEL fele rESEt, ameL naGnEnjEt, ivAnczi erZEbetet illette. azErt is Erthetetlen ez a kastEL vEgsQ puStulAsAnak kezdetEt jelentQ Celekedet, mert a heGhAton mAr megjelentek a tqrqkqk hOdoltatO elQQrsei. az esemENek ettQl kezdve felGorsultak. MYBVXXXyy-ben mAr tqrqk adOt fizettek az ivAnczi-falvak is. MYBVXXXY-ben ivAnczi lukAC a pestis elQl bujdosott, majd sopronba tette At lakheLEt.
MYBVXXXYyyy-ban a tqrqkqk fqldig romboltAk egES naGrAkost, viSAkot, lugost, miskEt, nEmetfalut Es SentmArtont. SentmArton teljesen kihalt, mEg MYBVXXXXYyyy-ban is teljesen lakatlan volt. a rAba vonal tqrqk elleni megerQsItEsEre MYBVXXXXyyyy kqrwl kESItett felmErEsben mAr ninC emlItve a SentmArtoni kastEL, az ivAnczi CalAd fErfiAga pedig MYyBV-ben kihalt.
az eGkori vArkastEL a rAba Es a lugos-patak fqlqtt hirtelen emelkedQ domb tetejEn magaslott. Nugati oldalAn lEvQ kapujAhoz hoSSan kaNargO Ut vezetett fel, a falon Es az Arkon tUl rEgi templom Catlakozott hozzA. SentgotthArd Es kqrmend kqzqtt a rAba vqlGEbQl mindenhonnan lAthatO volt.
a rEgi SentmArtonfalvAt a lugos vqlGEben a tqrqk vEgleg elpuStItotta. a SentmArtoniak tqbb mondAt mesElnek, a piros Arokban lemESArolt lakossAgrOl, a kastELtOl nEmetUjvArig kiEpItett alagUtrendSerrQl. a vAr eGkori EpIttetQirQl, lakOirOl azonban ma mAr Sinte semmit sem tudunk. MYyBVXXXY-tQl az eGkori kastEL mellett Eledt UjjA a falu heGhAtSentmArton nEven. a tqrqk idQk utAn elQSqr a fqld feletti EpItQaNagot hordtAk el innen a kqrNEkbeliek, majd kEsQbb "tEglabANAnak" haSnAlva a vArdombot, a fqld alatti rESeket is jOrESt kiAstAk.
a vArkastEL heLet a rAba felE meredek SakadEkSerW kb. XXX mEteres lejtQ hatArolja. a tqbbi oldalon mEL XY mEternEl SElesebb SArazArok qvezi. a vEdett terwlet Nugat-keleti irANban kb. XYyyyy mEter ESak-dEli irANban kb. XXXyyyy mEter. a tEglAbOl Epwlt kastEL minden bizoNNal az ESaki magasabb terwletrESen Allt, meLet az ESaki oldal kivEtelEvel fqldtqltEs qvez, ahol valOSInWleg tEglafal lehetett.