Hölgykő

Városlőd és Csehbánya között, a Csiga-hegynek nevezett, megközelítően észak-déli irányú kis hegyvonulat északi csúcsán épült a kb. 30x30 méter alapterületű kis vár. Az alacsony, de meredek domb lábánál a Tarna-patak a dombot északra félkörívben megkerülve folyik. A belső vár teljesen elpusztul, csak egy ciszterna maradványa látható. A keleti oldalon a falmaradványok között kivehető a vár egykori bejárata.
A fennmaradt legkorábbi írásos feljegyzések 1240-ben említik Lueld községet, amely évi 400 kéve gabonával köteles hozzájárulni a veszprémi Szent Katalin apácakolostor fenntartásához. Az egyik feltételezés szerint a Lueld/Lövöld szó a "lő" igére vezethető vissza, mivel a Bakonynak ez a része már az Árpád-kor idején is kedvelt királyi vadászterület volt. A másik elképzelés Lehel (Lél) vezér nevével hozza összefüggésbe a község nevét. 1270-ben a falut "Villa Lueld" néven, más községekkel együtt, Csák Péter bánnak ajándékozta V. István király. A Csákok építhették a falu határában Hölgykő várát, amely a bakonyi erdőispánság egyik központja volt.
A várat először az 1321-ben kiadott oklevél említi, melyben "Heugku" várnagya Zuszkur mester, mint királyi megbízott a veszprémi káptalan Jutas birtokába beiktatja. Károly Róbert királyhoz Henrik veszprémi püspöknek 1325-ben írt levelében Heym fia László mester "castellanus de Heugku et comiti Bokon", aki e tisztséget még 1332-ben is betöltötte.
Az 1336. május 8.-án Somlyóvásárhelyen kiadott oklevelében Veszprém megye alispánja, Anthonius, és szolgabírái bizonyítványt adtak arról, hogy Ajkai András tiltakozása folytán némely kisleveldi vendégnépek által elkövetett hatalmaskodás iránt vizsgálatot tartott "hospites de minori Laweuld ad castrum pertinentes Heulgku".
Nagy Lajos uralkodása idején Leweld falu és környéke már ismét királyi birtok volt. Igaz, nem sokáig, mert a király 1364-ben Szent Mihály arkangyal tiszteletére kolostort alapított az akkor még Szent Mihály völgyének nevezett Torna-patak völgyében, és a falut a környező birtokkal együtt a karthausi szerzeteseknek adományozta. A kolostor a rendnek ajándékozott Hölgykő várának köveiből épült fel.


hqlGkQ

vAroslQd Es CehbANa kqzqtt, a Ciga-heGnek nevezett, megkqzelItQen ESak-dEli irANU kis heGvonulat ESaki CUCAn Epwlt a kb. XXX*XXX mEter alapterwletW kis vAr. az alaCoN, de meredek domb lAbAnAl a tarna-patak a dombot ESakra fElkqrIvben megkerwlve foLik. a belsQ vAr teljesen elpuStul, Cak eG ciSterna maradvANa lAthatO. a keleti oldalon a falmaradvANok kqzqtt kivehetQ a vAr eGkori bejArata.
a fennmaradt legkorAbbi IrAsos feljeGzEsek MyyBXXXX-ben emlItik lueld kqzsEget, ameL Evi yyyyB kEve gabonAval kqteles hozzAjArulni a veSprEmi Sent katalin apAcakolostor fenntartAsAhoz. az eGik feltEtelezEs Serint a lueld/lqvqld SO a "lQ" igEre vezethetQ viSSa, mivel a bakoNnak ez a rESe mAr az ArpAd-kor idejEn is kedvelt kirALi vadASterwlet volt. a mAsik elkEpzelEs lehel (lEl) vezEr nevEvel hozza qSSefwggEsbe a kqzsEg nevEt. MyyBVXX-ben a falut "villa lueld" nEven, mAs kqzsEgekkel eGwtt, CAk pEter bAnnak ajAndEkozta Y. istvAn kirAL. a CAkok EpIthettEk a falu hatArAban hqlGkQ vArAt, ameL a bakoNi erdQispAnsAg eGik kqzpontja volt.
a vArat elQSqr az MyyyBXXy-ben kiadott oklevEl emlIti, meLben "heugku" vArnaGa zuSkur mester, mint kirALi megbIzott a veSprEmi kAptalan jutas birtokAba beiktatja. kAroL rObert kirALhoz henrik veSprEmi pwspqknek MyyyBXXY-ben Irt levelEben heim fia lASlO mester "castellanus de heugku et comiti bokon", aki e tiStsEget mEg MyyyBXXXyy-ben is betqltqtte.
az MyyyBXXXYy. mAjus Yyyy.-An somLOvAsArheLen kiadott oklevelEben veSprEm meGe alispAnja, anthonius, Es SolgabIrAi bizoNItvANt adtak arrOl, hoG ajkai andrAs tiltakozAsa foLtAn nEmeL kisleveldi vendEgnEpek Altal elkqvetett hatalmaskodAs irAnt viZgAlatot tartott "hospites de minori laveuld ad castrum pertinentes heulgku".
naG lajos uralkodAsa idejEn leveld falu Es kqrNEke mAr ismEt kirALi birtok volt. igaz, nem sokAig, mert a kirAL MyyyBVXyyyy-ben Sent mihAL arkanGal tiSteletEre kolostort alapItott az akkor mEg Sent mihAL vqlGEnek nevezett torna-patak vqlGEben, Es a falut a kqrNezQ birtokkal eGwtt a karthausi Serzeteseknek adomANozta. a kolostor a rendnek ajAndEkozott hqlGkQ vArAnak kqveibQl Epwlt fel.