Hollókő

A XIII. század végén a Kacsics nemzetségből származó Illés család tagjai építtették a várat. Birtokosai 1310-ben Csák Mátéhoz csatlakoztak és Károly Róbert ellen harcoltak. 1313-ban az országot lassan ismét egységes állammá formáló Károly király serege vette be, majd 1321-ben a győztes uralkodó kedvelt hívének, a szintén Kacsics nembeli Szécsényi Tamásnak adományozta, aki támogatta a Csák és a többi felkelő nemes elleni háborújában. A következő évszázadokban az ő utódai birtokolták a hollókői váruradalmat, aki megnagyobbították és egy külső gyűrűt építtettek köré. Az 1440-es években Habsburg Albert utódlásáért folytatott háborúban a cseh husziták Jan Zsizska vezetésével támogatták a habsburgokat és megszerezték a várat (Szécsény, Salgó és Csővárral együtt). 1455-ben (fiú örökösök hiányában) Szécsényi László vejeinek Guthi Országh Mihálynak, Losonczy Albertnek zálogositotta el vagyonát benne a hollókői váruradalmat. A XV. század végén és a XVI. század elején, a Losonczyak és Guthi Országok jelentősen átalakíttatták a várat. Az ötszögletes lakótorony és palota együttesét kibővítették a külsővárral, ahol helyet kapott az istállók és raktárak sora.
Miután a török 1541-ben elfoglalta Buda várát, egyre nagyobb veszélybe kerültek a nógrádi várak is, melyeket a Habsburg hadvezetés beletagolt a királyi végvárrendszerbe. A vár falai között állomásozó helyőrség feladata volt megakadályozni a rablóportyáikra induló török lovascsapatok betörését a környező jobbágyfalvakba, de csekély létszámuk miatt ezt csak nehezen tudták végrehajtani. Losonczy István a vár parancsnokának Kapitán Györgyöt nevezte ki. A vár zsoldosai gyakran csatáztak a törökökkel. 1550 augusztus 10.-én Kapitán György híres párbajt vivott Szanda várának török parancsnokával, Hubiár agával, amelyet Tinbdi Lantos Sebestyén históriás éneke örökített meg.
A nógrádi várakat Ali budai pasa az 1552-es hadjáratában sorra elfoglalta. Hollókő védői a hatalmas sereg közeledtére ellenállást nem tanúsítva menekültek posztjukról. A várban később, egy 1556-os zsoldlista szerint Mohamed aga állomásozott 21 zsoldosával. A kis török csapat által őrzött várat 1593-ban a magyarok Prépostváry Bálint a egri várkapitány parancsnoklásával visszafoglalták. Kis erők védték a várat, az osztag 1610-ben csupán 21 férfiból állt. A leromlott állapotú várat 1663-tól húsz esztendeig ismét a törökök tartották hatalmukban. 1683-ban Jan Sobietzki lengyel király csapatai szabadították fel véglegesen a. A Rákóczi-szabadságharc idején a vár már semmilyen szerepet nem játszott. A gazdátlan erődítményt 1711-ben több helyen is felrobbantotta a császári katonaság.
Az időjárás vasfoga – párosulva a lakossági bontásokkal – erősen megkoptatta falait. Pusztulásának csak az 1966-1969 közötti régészeti feltárás és helyreállítás vetett véget. Ma a hollókői vár a környék legépett középkori vára.


hollOkQ

a Xyyy. SAzad vEgEn a kaCiC nemzetsEgbQl SArmazO illEs CalAd tagjai EpIttettEk a vArat. birtokosai MyyyBX-ben CAk mAtEhoz Catlakoztak Es kAroL rObert ellen harcoltak. MyyyBXyyy-ban az orSAgot lassan ismEt eGsEges AllammA formAlO kAroL kirAL serege vette be, majd MyyyBXXy-ben a GQztes uralkodO kedvelt hIvEnek, a SintEn kaCiC nembeli SECENi tamAsnak adomANozta, aki tAmogatta a CAk Es a tqbbi felkelQ nemes elleni hAborUjAban. a kqvetkezQ EvSAzadokban az Q utOdai birtokoltAk a hollOkQi vAruradalmat, aki megnaGobbItottAk Es eG kwlsQ GWrWt EpIttettek kqrE. az MyyyyBXXXX-es Evekben habsburg albert utOdlAsAErt foLtatott hAborUban a Ceh huSitAk jan ZiZka vezetEsEvel tAmogattAk a habsburgokat Es megSereztEk a vArat (SECEN, salgO Es CQvArral eGwtt). MyyyyBVY-ben (fiU qrqkqsqk hiANAban) SECENi lASlO vejeinek guthi orSAgh mihALnak, losonczi albertnek zAlogositotta el vaGonAt benne a hollOkQi vAruradalmat. a XY. SAzad vEgEn Es a XYy. SAzad elejEn, a losoncziak Es guthi orSAgok jelentQsen AtalakIttattAk a vArat. az qtSqgletes lakOtoroN Es palota eGwttesEt kibQvItettEk a kwlsQvArral, ahol heLet kapott az istAllOk Es raktArak sora.
miutAn a tqrqk MYBXXXXy-ben elfoglalta buda vArAt, eGre naGobb veSELbe kerwltek a nOgrAdi vArak is, meLeket a habsburg hadvezetEs beletagolt a kirALi vEgvArrendSerbe. a vAr falai kqzqtt AllomAsozO heLQrsEg feladata volt megakadALozni a rablOporTAikra indulO tqrqk lovasCapatok betqrEsEt a kqrNezQ jobbAGfalvakba, de CekEL lEtSAmuk miatt ezt Cak nehezen tudtAk vEgrehajtani. losonczi istvAn a vAr paranCnokAnak kapitAn GqrGqt nevezte ki. a vAr Zoldosai Gakran CatAztak a tqrqkqkkel. MYBV auguStus X.-En kapitAn GqrG hIres pArbajt vivott Sanda vArAnak tqrqk paranCnokAval, hubiAr agAval, ameLet tinbdi lantos sebesTEn histOriAs Eneke qrqkItett meg.
a nOgrAdi vArakat ali budai pasa az MYBVyy-es hadjAratAban sorra elfoglalta. hollOkQ vEdQi a hatalmas sereg kqzeledtEre ellenAllAst nem tanUsItva menekwltek poStjukrOl. a vArban kEsQbb, eG MYBVYy-os Zoldlista Serint mohamed aga AllomAsozott XXy ZoldosAval. a kis tqrqk Capat Altal Qrzqtt vArat MYBVXXXXyyy-ban a maGarok prEpostvAri bAlint a egri vArkapitAN paranCnoklAsAval viSSafoglaltAk. kis erQk vEdtEk a vArat, az oStag MYyBX-ben CupAn XXy fErfibOl Allt. a leromlott AllapotU vArat MYyBVXyyy-tOl hUS eStendeig ismEt a tqrqkqk tartottAk hatalmukban. MYyBVXXXyyy-ban jan sobietzki lenGel kirAL Capatai SabadItottAk fel vEglegesen a. a rAkOczi-SabadsAgharc idejEn a vAr mAr semmiLen Serepet nem jAtSott. a gazdAtlan erQdItmENt MYyyBXy-ben tqbb heLen is felrobbantotta a CASAri katonasAg.
az idQjArAs vasfoga – pArosulva a lakossAgi bontAsokkal – erQsen megkoptatta falait. puStulAsAnak Cak az MYyyyyBVXYy-MYyyyyBVXYyyyy kqzqtti rEgESeti feltArAs Es heLreAllItAs vetett vEget. ma a hollOkQi vAr a kqrNEk legEpett kqzEpkori vAra.