Hosszú-hegyi vár

A Búbánat-völgytől keletre emelkedő Hosszú-hegy tetején egy nagy kiterjedésű vár állt, ahol egy több száz méter hosszan vonuló kőfal maradványát találták, mely teljesen körülfogja a hegy tetején lévő plató területét. A fal mellett, a hegy legfelső részén, régi épületalapokat is találtak, melyeket egy faragott kövekből emelt kisebb kőfalmaradvány köt össze. A kőfallal körülvett területen elég nagy terjedelmű, téglalap alakzatú üregek látszanak, minden bizonnyal régebbi, emberkéz által emelt vagy vájt építmények nyomai. A várral összeépülve régi falu vagy más, tipikusan középkori település nyomai találhatók, és ennek a telepnek nyomait a régi térképek is jelzik.
Kézai leírása szerint a Dunán Pestnél és Szobnál (a mai Pilismarótnál) keltek át a magyarok, a Hosszú-hegyen talált régi várrom pedig Szobbal szemben egy hegytetőn áll. Attila városáról szóló mondák alapján írták krónikásaink, hogy a magyarok vezérei ennek a várnak a helyén ütötték fel a királyi szállásukat és itt alakult ki az a központi székhely, amely évszázadokig Buda, majd Vetus-Buda néven szerepelt a történelemben.
Attila vára a Búbánat-völgytől nyugatra emelkedő hegyen is lehetett, de az ősi Buda városa a Hosszú-hegyi vár, a Vasvár, a Hegyes-hegy tetejénél a Bánom-hegyi vár védelme alatt áló területre tehető. A Hosszú-, Bánom- és Mogyorós-hegyen felfedezhető védőfal maradványok egy összefüggő városvédő falrendszer romjai lehetnek.


hoSSU-heGi vAr

a bUbAnat-vqlGtQl keletre emelkedQ hoSSU-heG tetejEn eG naG kiterjedEsW vAr Allt, ahol eG tqbb SAz mEter hoSSan vonulO kQfal maradvANAt talAltAk, meL teljesen kqrwlfogja a heG tetejEn lEvQ platO terwletEt. a fal mellett, a heG legfelsQ rESEn, rEgi Epwletalapokat is talAltak, meLeket eG faragott kqvekbQl emelt kisebb kQfalmaradvAN kqt qSSe. a kQfallal kqrwlvett terwleten elEg naG terjedelmW, tEglalap alakzatU wregek lAtSanak, minden bizoNNal rEgebbi, emberkEz Altal emelt vaG vAjt EpItmENek Nomai. a vArral qSSeEpwlve rEgi falu vaG mAs, tipikusan kqzEpkori telepwlEs Nomai talAlhatOk, Es ennek a telepnek Nomait a rEgi tErkEpek is jelzik.
kEzai leIrAsa Serint a dunAn pestnEl Es SobnAl (a mai pilismarOtnAl) keltek At a maGarok, a hoSSU-heGen talAlt rEgi vArrom pedig Sobbal Semben eG heGtetQn All. attila vArosArOl SOlO mondAk alapjAn IrtAk krOnikAsaink, hoG a maGarok vezErei ennek a vArnak a heLEn wtqttEk fel a kirALi SAllAsukat Es itt alakult ki az a kqzponti SEkheL, ameL EvSAzadokig buda, majd vetus-buda nEven Serepelt a tqrtEnelemben.
attila vAra a bUbAnat-vqlGtQl Nugatra emelkedQ heGen is lehetett, de az Qsi buda vArosa a hoSSU-heGi vAr, a vasvAr, a heGes-heG tetejEnEl a bAnom-heGi vAr vEdelme alatt AlO terwletre tehetQ. a hoSSU-, bAnom- Es moGorOs-heGen felfedezhetQ vEdQfal maradvANok eG qSSefwggQ vArosvEdQ falrendSer romjai lehetnek.