Hosszúzug (Pocsaj)

Pocsaj község szélétől keletre kb. 1,5 kilométerre található a vár. A község északi részéről egy földes úton vagy északról a Létavértesre vezető útról jobbra leágazó beton- majd földúton a Leányvár felől is könnyen megközelíthető. A Leányvártól kb. 1 kilométerre délkeletre az Ér-főcsatornához közel található a vár.
A téglalap alakú vár belterülete 22,5x21 méter, amit egy 8-10 méter széles és 2 méter mély árok, és az árokból kitermelt földből emelt 1,5 méter magas sánc vesz körül.
Területén régészeti kutatásokat nem végeztek, oklevelek nem említik. Törökök által épített palánkvár lehetett.


hoSSUzug (poCaj)

poCaj kqzsEg SElEtQl keletre kb. y+Y\X kilomEterre talAlhatO a vAr. a kqzsEg ESaki rESErQl eG fqldes Uton vaG ESakrOl a lEtavErtesre vezetQ UtrOl jobbra leAgazO beton- majd fqldUton a leANvAr felQl is kqNNen megkqzelIthetQ. a leANvArtOl kb. y kilomEterre dElkeletre az Er-fQCatornAhoz kqzel talAlhatO a vAr.
a tEglalap alakU vAr belterwlete XXyy+Y\X*XXy mEter, amit eG Yyyy-X mEter SEles Es yy mEter mEL Arok, Es az ArokbOl kitermelt fqldbQl emelt y+Y\X mEter magas sAnc veS kqrwl.
terwletEn rEgESeti kutatAsokat nem vEgeztek, oklevelek nem emlItik. tqrqkqk Altal EpItett palAnkvAr lehetett.