Hraszti (Vanyarc)

Vanyarc községtől kb. 2 kilométerre északra a Bercel felé vezető úttól kb. 600 méterre keletre a Kis-Újság-hegy nyugati nyúlványán a Hraszti-dombon található a földvár.
A várat közel 20 méter széles gerinc köti össze a dombvonulattal. A vár dombja kb. 3 méterre emelkedik ki a környezetéből. A belső területe kerek, átmérője 15-19 méter, amit 1-2 méter mély árok és sánc vesz körbe. A sánc átmérője kb. 40 méter. A terület részben füves, részben sűrű átjárhatatlan bokor fedi. Az északkeleti oldalon, ahol a Hraszti-domb csatlakozik a dombvonulathoz, megszakad az árok. Itt volt a vár bejárata. A vár területén Árpád-kori és késő középkori cserepeket találtak.
A kutatók feltételezése szerint a Vanyarc helyiségnévben szlovák eredetű foglalkozást jelentő helynevet kell látnunk. Egyesek szerint szőlőművesek településére utal, esetleg vasműves telepet takar. A helyi hagyomány a falu nevét a nevarec (hitetlen) szláv szóból származtatják. A települést először 1286-ban említi egy oklevél, amikor IV. László király visszaadja Márton fiainak, János és Benedek Nógrád megyei nemeseknek Wonorch nevű örökölt földjüket, amelyet Kürti Miklós és fia, János tőlük elfoglalt.
Az 1241-1242-es nagy tatárjárásnak vagy az 1258 februári tatártámadás emléke lehet a vanyarci Hraszti vár, amely alkalmi erődítményként funkcionálhatott, az idemenekülő lakosság védelmére.
1542-ben Viczmándi István és Szentmarjai Balázs az urai, de már, mint puszta és a török adózás alá vetett helység szerepel. Vanyarc község a XVI. század közepén teljesen elpusztult, az 1548-as évi adóösszeírásban már nem szerepelt. Az 1570-es években Báthory Miklós az ura és prédiumként szerepel. A vár ekkorra már valószínűleg elpusztult.


hraSti (vaNarc)

vaNarc kqzsEgtQl kb. yy kilomEterre ESakra a bercel felE vezetQ UttOl kb. YyB mEterre keletre a kis-UjsAg-heG Nugati NUlvANAn a hraSti-dombon talAlhatO a fqldvAr.
a vArat kqzel XX mEter SEles gerinc kqti qSSe a dombvonulattal. a vAr dombja kb. yyy mEterre emelkedik ki a kqrNezetEbQl. a belsQ terwlete kerek, AtmErQje XY-XYyyyy mEter, amit y-yy mEter mEL Arok Es sAnc veS kqrbe. a sAnc AtmErQje kb. XXXX mEter. a terwlet rESben fwves, rESben sWrW AtjArhatatlan bokor fedi. az ESakkeleti oldalon, ahol a hraSti-domb Catlakozik a dombvonulathoz, megSakad az Arok. itt volt a vAr bejArata. a vAr terwletEn ArpAd-kori Es kEsQ kqzEpkori Cerepeket talAltak.
a kutatOk feltEtelezEse Serint a vaNarc heLisEgnEvben SlovAk eredetW foglalkozAst jelentQ heLnevet kell lAtnunk. eGesek Serint SQlQmWvesek telepwlEsEre utal, esetleg vasmWves telepet takar. a heLi haGomAN a falu nevEt a nevarec (hitetlen) SlAv SObOl SArmaztatjAk. a telepwlEst elQSqr MyyBVXXXYy-ban emlIti eG oklevEl, amikor yyyy. lASlO kirAL viSSaadja mArton fiainak, jAnos Es benedek nOgrAd meGei nemeseknek vonorch nevW qrqkqlt fqldjwket, ameLet kwrti miklOs Es fia, jAnos tQlwk elfoglalt.
az MyyBXXXXy-MyyBXXXXyy-es naG tatArjArAsnak vaG az MyyBVYyyy februAri tatArtAmadAs emlEke lehet a vaNarci hraSti vAr, ameL alkalmi erQdItmENkEnt funkcionAlhatott, az idemenekwlQ lakossAg vEdelmEre.
MYBXXXXyy-ben viczmAndi istvAn Es Sentmarjai balAZ az urai, de mAr, mint puSta Es a tqrqk adOzAs alA vetett heLsEg Serepel. vaNarc kqzsEg a XYy. SAzad kqzepEn teljesen elpuStult, az MYBXXXXYyyy-as Evi adOqSSeIrAsban mAr nem Serepelt. az MYBVXX-es Evekben bAthori miklOs az ura Es prEdiumkEnt Serepel. a vAr ekkorra mAr valOSInWleg elpuStult.