Iharosberényi Nagyvár

Pogányszentpétertől keletre, Iharosberénytől északnyugatra emelkedik a Nagyvár-hegy. Az észak-északkelet irányban húzódó hegyhát déli és keleti aljában három mesterségesen felduzzasztott halastó van. A vár az ovális, hosszan elnyúló, enyhén domborodó hegytetőtől észak-északkeletre a hegyhát enyhén lejtő részén van.
A várdomb kissé ovális alaprajzú mesterségesen emelt domb, melynek relatív magassága 4-5 méter. A vár eredetileg árkokkal és földtöltéses cölöppalánkkal kerített erőd volt, ahol annak idején folyamatosan 25-30 fő lovaskatona teljesített szolgálatot. A hegygerinc irányából, északon és délen ma is látható a 10-14 méter széles 2 méter mély árok. A domb 43x40 méter, a dombtető 17x13 méter alapterületű. Lapos tetejének közepén van egy 4 méter átmérőjű, 2 méter mély gödör. Feltehetően itt állt egykori millenáris emlékoszlop.
Több forrás szerint a Nagyvár középkori eredetű, de megerősítése a többi délvidéki kis erődítésekhez hasonlóan a mohácsi csatavesztés utáni zűrzavaros időkre tehető. Szigetvár eleste (1566) után a kis somogyi várakból a reménytelen helyzetbe került védők elmenekültek, és hogy a török ne tudja hasznosítani, a várakat felgyújtották.
Tahy Ferenc, majd Thury György (1519-1571) kanizsai főkapitány rövidesen újjáépíttette, és védőket helyezett ide. Thury György a legyőzhetetlen bajvívó a krónikák szerint 600 párviadalt nyert meg török vitézek ellen. Nagy tekintélyt szerzett a várpalotai vár kapitányaként is a vár megvédésével és Veszprém felszabadításával, ennek alapján a zalai végek és Stájerország kapujának számító Nagykanizsa várának kapitányává nevezték ki 1567-ben. A nevetségesen kevés anyagi forrás és a Habsburg uralkodói udvar félszívű támogatása ellenére Kanizsa várát és elővárait, így Berényt is megerősíttette, és személyes példájának segítségével igazi vitézeket faragott a várak személyzetéből. Kis csapataival sok rajtaütés során nagy veszteségeket okozott a megszállóknak. A törökök gyűlölete fokról-fokra nőtt vele szemben, és bármi áron vesztére törtek. A szigetvári bég 300 katonáját áldozta be ennek érdekében. 1571. április 2-án ezek felgyújtották a Kanizsa melletti Orosztonyt és lakóit rabszolgaságba hurcolták. Thury ennek hírét véve, Kanizsa összes, 150 főnyi lovas katonájával rajtuk ütött, és a foglyokat kiszabadította. A martalékul odadobott török sereg maradéka egy szűk völgybe húzódott, ahol az erdőben rejtőző 600 török rontott Thury seregére. Az elkeseredett csatában a törökök foglyul akarták ejteni Thuryt. Ő a helyzetet felismerve a dicső halált választotta: életével számot adott, páncélsisakját levetette, úgy harcolt utolsó erejéig a túlerővel szemben.
Nagykanizsa eleste (1600) után ezt a várat is megszállta a török, és közel egy évszázadra az oszmán birodalom határsávjába került. A tőle délre és keletre eső területeken a lakosság népirtás áldozatává vált, vagy rabszolgaként az oszmán birodalom távoli vidékeire került, vagy jobb esetben földönfutóként északra menekült.
Inkey Pál 1896-ban millenniumi oszlopot emelt itt, amelyet 1954-ben elbontottak. A rendszerváltás utáni években az oszlopot helyreállították, de 2000-ben ismeretlenek ezt is megsemmisítették.


iharosberENi naGvAr

pogANSentpEtertQl keletre, iharosberENtQl ESakNugatra emelkedik a naGvAr-heG. az ESak-ESakkelet irANban hUzOdO heGhAt dEli Es keleti aljAban hArom mestersEgesen felduzzaStott halastO van. a vAr az ovAlis, hoSSan elNUlO, eNhEn domborodO heGtetQtQl ESak-ESakkeletre a heGhAt eNhEn lejtQ rESEn van.
a vArdomb kissE ovAlis alaprajzU mestersEgesen emelt domb, meLnek relatIv magassAga yyyy-Y mEter. a vAr eredetileg Arkokkal Es fqldtqltEses cqlqppalAnkkal kerItett erQd volt, ahol annak idejEn foLamatosan XXY-XXX fQ lovaskatona teljesItett SolgAlatot. a heGgerinc irANAbOl, ESakon Es dElen ma is lAthatO a X-Xyyyy mEter SEles yy mEter mEL Arok. a domb XXXXyyy*XXXX mEter, a dombtetQ XYyy*Xyyy mEter alapterwletW. lapos tetejEnek kqzepEn van eG yyyy mEter AtmErQjW, yy mEter mEL gqdqr. feltehetQen itt Allt eGkori millenAris emlEkoSlop.
tqbb forrAs Serint a naGvAr kqzEpkori eredetW, de megerQsItEse a tqbbi dElvidEki kis erQdItEsekhez hasonlOan a mohACi CataveStEs utAni zWrzavaros idQkre tehetQ. SigetvAr eleste (MYBVXYy) utAn a kis somoGi vArakbOl a remENtelen heLzetbe kerwlt vEdQk elmenekwltek, Es hoG a tqrqk ne tudja haSnosItani, a vArakat felGUjtottAk.
tahi ferenc, majd thuri GqrG (MYBXYyyyy-MYBVXXy) kaniZai fQkapitAN rqvidesen UjjAEpIttette, Es vEdQket heLezett ide. thuri GqrG a leGQzhetetlen bajvIvO a krOnikAk Serint YyB pArviadalt Nert meg tqrqk vitEzek ellen. naG tekintELt Serzett a vArpalotai vAr kapitANakEnt is a vAr megvEdEsEvel Es veSprEm felSabadItAsAval, ennek alapjAn a zalai vEgek Es stAjerorSAg kapujAnak SAmItO naGkaniZa vArAnak kapitANAvA neveztEk ki MYBVXYyy-ben. a nevetsEgesen kevEs aNagi forrAs Es a habsburg uralkodOi udvar fElSIvW tAmogatAsa ellenEre kaniZa vArAt Es elQvArait, IG berENt is megerQsIttette, Es SemELes pEldAjAnak segItsEgEvel igazi vitEzeket faragott a vArak SemELzetEbQl. kis Capataival sok rajtawtEs sorAn naG veStesEgeket okozott a megSAllOknak. a tqrqkqk GWlqlete fokrOl-fokra nQtt vele Semben, Es bArmi Aron veStEre tqrtek. a SigetvAri bEg yyyB katonAjAt Aldozta be ennek ErdekEben. MYBVXXy. Aprilis yy-An ezek felGUjtottAk a kaniZa melletti oroStoNt Es lakOit rabSolgasAgba hurcoltAk. thuri ennek hIrEt vEve, kaniZa qSSes, BV fQNi lovas katonAjAval rajtuk wtqtt, Es a fogLokat kiSabadItotta. a martalEkul odadobott tqrqk sereg maradEka eG SWk vqlGbe hUzOdott, ahol az erdQben rejtQzQ YyB tqrqk rontott thuri seregEre. az elkeseredett CatAban a tqrqkqk fogLul akartAk ejteni thurit. Q a heLzetet felismerve a diCQ halAlt vAlaStotta: EletEvel SAmot adott, pAncElsisakjAt levetette, UG harcolt utolsO erejEig a tUlerQvel Semben.
naGkaniZa eleste (MYyB) utAn ezt a vArat is megSAllta a tqrqk, Es kqzel eG EvSAzadra az oSmAn birodalom hatArsAvjAba kerwlt. a tQle dElre Es keletre esQ terwleteken a lakossAg nEpirtAs AldozatAvA vAlt, vaG rabSolgakEnt az oSmAn birodalom tAvoli vidEkeire kerwlt, vaG jobb esetben fqldqnfutOkEnt ESakra menekwlt.
inkei pAl MYyyyBVXXXXYy-ban millenniumi oSlopot emelt itt, ameLet MYyyyyBVyyyy-ben elbontottak. a rendServAltAs utAni Evekben az oSlopot heLreAllItottAk, de yyM-ben ismeretlenek ezt is megsemmisItettEk.