Ilonavár (Tömörd)

Tömördtől kb. 1,5 kilométerre nyugatra, az Ilona-patak völgyének déli magaspartján a Gradics-erdőben meredek lejtőkkel határolt dombnyúlványon található a várhely.
A helyi hagyomány szerint a várhelytől kb. 400 méterre keletre található Szent Ilona szobor közelében volt régen a falu, a szobor helyén pedig templom állt.
Tömörd neve az ótörök temír vagy temür (vas) szóból eredeztethető. Első okleveles említése 1233-ból maradt fenn Temerd formájában, ami az Ablánc-patak völgyében folyó vaskohászatra utal. Határában őskori (neolit, rézkor, vaskor) település nyomait tárták. A római korból többek között bronzérmek, fibulák kerültek elő. Egy Árpád-kori kohó nyomaira bukkantak, és az Ablánc-patak völgyében, XII-XIII. századi cserepeket találtak.
A kőszegi uradalomba olvadt (talán a még Kőszegiek idején 1327 előtt). Kőszeg 1532-ben zajlott ostroma idején a törökök a települést csaknem teljesen elpusztították. A XVIII. században a Felsőbüki Nagy-, a Guáry-, majd 1777-ben a Chernel-család birtokolta.
Az Ilonavár története ismeretlen. A vár területét jelenleg erdő borítja. A várhely dombnyúlványának magassága 243 méter, három oldalról 30 méteres meredek lejtőkkel magasodik a völgy fölé. A dombnyúlvány északi végén egy 35x25 méteres ovális területet vettek körül egy 14-18 méter széles, 2-3 méter mély szárazárokkal. A belső terület déli részén épület nyomai láthatók.


ilonavAr (tqmqrd)

tqmqrdtQl kb. y+Y\X kilomEterre Nugatra, az ilona-patak vqlGEnek dEli magaspartjAn a gradiC-erdQben meredek lejtQkkel hatArolt dombNUlvANon talAlhatO a vArheL.
a heLi haGomAN Serint a vArheLtQl kb. yyyyB mEterre keletre talAlhatO Sent ilona Sobor kqzelEben volt rEgen a falu, a Sobor heLEn pedig templom Allt.
tqmqrd neve az Otqrqk temIr vaG temwr (vas) SObOl eredeztethetQ. elsQ okleveles emlItEse MyyBXXXyyy-bOl maradt fenn temerd formAjAban, ami az ablAnc-patak vqlGEben foLO vaskohASatra utal. hatArAban Qskori (neolit, rEzkor, vaskor) telepwlEs Nomait tArtAk. a rOmai korbOl tqbbek kqzqtt bronzErmek, fibulAk kerwltek elQ. eG ArpAd-kori kohO Nomaira bukkantak, Es az ablAnc-patak vqlGEben, Xyy-Xyyy. SAzadi Cerepeket talAltak.
a kQSegi uradalomba olvadt (talAn a mEg kQSegiek idejEn MyyyBXXYyy elQtt). kQSeg MYBXXXyy-ben zajlott ostroma idejEn a tqrqkqk a telepwlEst Caknem teljesen elpuStItottAk. a XYyyy. SAzadban a felsQbwki naG-, a guAri-, majd MYyyBVXXYyy-ben a chernel-CalAd birtokolta.
az ilonavAr tqrtEnete ismeretlen. a vAr terwletEt jelenleg erdQ borItja. a vArheL dombNUlvANAnak magassAga yyBXXXXyyy mEter, hArom oldalrOl XXX mEteres meredek lejtQkkel magasodik a vqlG fqlE. a dombNUlvAN ESaki vEgEn eG XXXY*XXY mEteres ovAlis terwletet vettek kqrwl eG Xyyyy-XYyyy mEter SEles, yy-yyy mEter mEL SArazArokkal. a belsQ terwlet dEli rESEn Epwlet Nomai lAthatOk.