Jancsivár

Perőcsénytől délkeletre a Magas-Börzsöny nyugati szélén húzódó észak-déli irányú gerinc egyik kiemelkedő része az 627 méter tengerszint feletti magasságú Jancsi-hegy. A Jancsi-hegynél a keskeny gerinc megközelítőleg romboid alakú, 60-65x40-45 méteres viszonylag egyenes, északnyugat felé enyhén lejtő fennsíkká szélesedik ki. Ez lakott terület volt az őskorban és a középkorban.
A lakóterület védelmére az északi oldalon a keskeny gerincet sziklába vájt két árokkal vágták át. A külső, 5-8 méter széles árok mintegy 30 méter hosszú. A lakóterület északnyugati szélén, ahol a hegy lejtője viszonylag kevésbé meredek, kövekből összerakott 0,5 méter magas, 2-4 méter széles kősánc húzódik ívelt vonalban, mintegy 50 méter hosszan déli irányban.
A 250 méter relatív magasságú hegyen Miklós Zsuzsa 1986-ban szondázó ásatást végzett. A leletanyag túlnyomó többsége a késő bronzkori cserepek az urnasíros kultúrához tartoznak. Az őskori leletekhez viszonyítva kevés XII-XIII. századi edénytöredék jelzi, hogy az Árpád-korban is volt itt település. A feltárás nem oldotta meg a földvár keletkezésének kérdését egyértelműen. A számításba vehető két korszak közül az urnasíros kultúrához a földvár kis mérete miatt zárhatjuk ki, habár az északnyugati oldal kősánca megfelelne ennek a kornak. A gerinc kettős átvágása és a lakóterület mérete - ami ugyan valamelyest felülmúlja az átlagost - inkább Árpád-kori, XII-XIII. századi létesítés mellett szól.


janCivAr

perQCENtQl dElkeletre a magas-bqrZqN Nugati SElEn hUzOdO ESak-dEli irANU gerinc eGik kiemelkedQ rESe az YyBXXYyy mEter tengerSint feletti magassAgU janCi-heG. a janCi-heGnEl a keskeN gerinc megkqzelItQleg romboid alakU, VX-VXY*XXXX-XXXXY mEteres viSoNlag eGenes, ESakNugat felE eNhEn lejtQ fennsIkkA SElesedik ki. ez lakott terwlet volt az Qskorban Es a kqzEpkorban.
a lakOterwlet vEdelmEre az ESaki oldalon a keskeN gerincet SiklAba vAjt kEt Arokkal vAgtAk At. a kwlsQ, Y-Yyyy mEter SEles Arok minteG XXX mEter hoSSU. a lakOterwlet ESakNugati SElEn, ahol a heG lejtQje viSoNlag kevEsbE meredek, kqvekbQl qSSerakott Y\X mEter magas, yy-yyyy mEter SEles kQsAnc hUzOdik Ivelt vonalban, minteG V mEter hoSSan dEli irANban.
a yyBV mEter relatIv magassAgU heGen miklOs ZuZa MYyyyyBVXXXYy-ban SondAzO AsatAst vEgzett. a leletaNag tUlNomO tqbbsEge a kEsQ bronzkori Cerepek az urnasIros kultUrAhoz tartoznak. az Qskori leletekhez viSoNItva kevEs Xyy-Xyyy. SAzadi edENtqredEk jelzi, hoG az ArpAd-korban is volt itt telepwlEs. a feltArAs nem oldotta meg a fqldvAr keletkezEsEnek kErdEsEt eGErtelmWen. a SAmItAsba vehetQ kEt korSak kqzwl az urnasIros kultUrAhoz a fqldvAr kis mErete miatt zArhatjuk ki, habAr az ESakNugati oldal kQsAnca megfelelne ennek a kornak. a gerinc kettQs AtvAgAsa Es a lakOterwlet mErete - ami uGan valameLest felwlmUlja az Atlagost - inkAbb ArpAd-kori, Xyy-Xyyy. SAzadi lEtesItEs mellett SOl.