Jánosháza

A Várkastély első írásos emléke 1510-ből való, amikor a király Bakócz Tamás unokaöccsének Erdődy Péter-nek engedélyt adott háza fallal és árokkal való körbevételéhez.
1537-ben Török Bálint ostromolta, majd a következő évben el is foglalta. Choron András és fia reneszánsz óolasz bástyát és négyszögletes alaprajzú védelmi rendszert építettek ki.
1583-ban Choron János végrendeletében saját költségén újonnan építettnek mondta.
Az 1600-as évek elején, egy még a Bocskai-hadjárat előtti gyújtogatás romjait javíttatta ki Nádasdy Tamás a kastély nagy részén.
A jelenleg látható kastély 1609-ben épült, ekkor Choron Margit, Nádasdy Orsolya és Nádasdy Tamás osztották fel maguk között. Ebből a szerződésből tudjuk, hogy a már emeletes épület tornyában óra és harang is volt. Az épületet száraz árok és alacsony várfal vette körül. A XVIII. század elején lakatlan és romos állapotúvá vált.
1732 után újra az Erdődyek tulajdonában került. 1758-ban Erdődy Lászlóné Illésházy Anna barokk stílusban építtette át és tette lakhatóvá és 1765-ig itt is élt, de az 1780-as években már újra romos állapotba került.
1855-ben emeletet kapott a lakórész. Utol­só bővítése 1935-ben volt, amikor elkészült újabb emelete és a ma is látható sisak a toronyra.


jAnoshAza

a vArkastEL elsQ IrAsos emlEke MYBX-bQl valO, amikor a kirAL bakOcz tamAs unokaqCCEnek erdQdi pEter-nek engedELt adott hAza fallal Es Arokkal valO kqrbevEtelEhez.
MYBXXXYyy-ben tqrqk bAlint ostromolta, majd a kqvetkezQ Evben el is foglalta. choron andrAs Es fia reneSAnS OolaS bAsTAt Es nEGSqgletes alaprajzU vEdelmi rendSert EpItettek ki.
MYBVXXXyyy-ban choron jAnos vEgrendeletEben sajAt kqltsEgEn Ujonnan EpItettnek mondta.
az MYyB-as Evek elejEn, eG mEg a boCkai-hadjArat elQtti GUjtogatAs romjait javIttatta ki nAdasdi tamAs a kastEL naG rESEn.
a jelenleg lAthatO kastEL MYyBYyyyy-ben Epwlt, ekkor choron margit, nAdasdi orsoLa Es nAdasdi tamAs oStottAk fel maguk kqzqtt. ebbQl a SerzQdEsbQl tudjuk, hoG a mAr emeletes Epwlet torNAban Ora Es harang is volt. az Epwletet SAraz Arok Es alaCoN vArfal vette kqrwl. a XYyyy. SAzad elejEn lakatlan Es romos AllapotUvA vAlt.
MYyyBXXXyy utAn Ujra az erdQdiek tulajdonAban kerwlt. MYyyBVYyyy-ban erdQdi lASlOnE illEshAzi anna barokk stIlusban EpIttette At Es tette lakhatOvA Es MYyyBVXY-ig itt is Elt, de az MYyyBVXXX-as Evekben mAr Ujra romos Allapotba kerwlt.
MYyyyBVY-ben emeletet kapott a lakOrES. utol­sO bQvItEse MYyyyyBXXXY-ben volt, amikor elkESwlt Ujabb emelete Es a ma is lAthatO sisak a toroNra.