Janyavár

Sióagárdtól északra kb. 5 kilométerre a Sió Sárvíz mellett a mocsaras területből kiemelkedő helyen található a Janyavár csekély maradványa. A vár teljesen elpusztult, csak a várárok és a védművek nyomai ismerhetők fel. A vár építésének idejéről adat nincs.
A környéken már a kőkorszakban is éltek emberek. A település mellett haladt egy nagyon fontos római kori kereskedelmi és hadi út. Elöszőr I. (Szent) László király 1093-ban kelt oklevelében találkozunk "villa Anya" névvel, amikor a tihanyi apátságot ebben a birtokban megerősíti, ami a mai Janyapusztát jelenti.
A XIV. század végén a Bodó-család birtoka volt, feltehetően a várat is ők építették, és talán csak egy várszerűen megerősített udvarház, vagy kastély lehetett.
Oklevél 1510-ben említi, amikor II. Ulászló király a várat új adományként Bodó Ferencnek adta.
1543-ban elfoglalta a török, a zsoldlajstrom szerint mindössze 20 főnyi őrsége volt. A török idők alatt a település teljesen elpusztult, majd rácok jöttek, akik rövidesen továbbvándoroltak. Később magyarok, németek és szlovákok telepedtek le.
A XVII. században "castrum Anya" néven a Bosnyák család birtoka volt, még 1775-ben is ezen a néven szerepelt.


jaNavAr

siOagArdtOl ESakra kb. Y kilomEterre a siO sArvIz mellett a moCaras terwletbQl kiemelkedQ heLen talAlhatO a jaNavAr CekEL maradvANa. a vAr teljesen elpuStult, Cak a vArArok Es a vEdmWvek Nomai ismerhetQk fel. a vAr EpItEsEnek idejErQl adat ninC.
a kqrNEken mAr a kQkorSakban is Eltek emberek. a telepwlEs mellett haladt eG naGon fontos rOmai kori kereskedelmi Es hadi Ut. elqSQr y. (Sent) lASlO kirAL MVXXXXyyy-ban kelt oklevelEben talAlkozunk "villa aNa" nEvvel, amikor a tihaNi apAtsAgot ebben a birtokban megerQsIti, ami a mai jaNapuStAt jelenti.
a Xyyyy. SAzad vEgEn a bodO-CalAd birtoka volt, feltehetQen a vArat is Qk EpItettEk, Es talAn Cak eG vArSerWen megerQsItett udvarhAz, vaG kastEL lehetett.
oklevEl MYBX-ben emlIti, amikor yy. ulASlO kirAL a vArat Uj adomANkEnt bodO ferencnek adta.
MYBXXXXyyy-ban elfoglalta a tqrqk, a Zoldlajstrom Serint mindqSSe XX fQNi QrsEge volt. a tqrqk idQk alatt a telepwlEs teljesen elpuStult, majd rAcok jqttek, akik rqvidesen tovAbbvAndoroltak. kEsQbb maGarok, nEmetek Es SlovAkok telepedtek le.
a XYyy. SAzadban "castrum aNa" nEven a bosNAk CalAd birtoka volt, mEg MYyyBVXXY-ben is ezen a nEven Serepelt.