Kamond (Nagyváralja)

Kamond Veszprém megye nyugati peremén, a Marcal folyó árterének néhány méternyire kiemelkedő szegélyén kialakult település. A környéken számos őskori edénytöredéket, római kori kőépítkezés maradványokat és Árpád-kori temetkezési helyet tártak fel. A mai településtől északra a vasúttól délre a régen mocsárral körülvett Nagyváralján (Várhely-dombon) földvár állt. Kamond szláv eredetű szó, jelentése kő, szirt. A település a szlávok alapította Pribina-hercegség területén volt, a honfoglalás után került magyar fennhatóság alá. Oklevélben Kamondot először 1062-ben említik. A tatárjárás (1241 - 1242) teljesen elpusztította a falut. Az újratelepülés lassan zajlott. A XV. században már különálló két köz|ség lett, az északi része Kis Kamond a déli része Nagy Kamond nevet kapta.
A XV. század elején Kis Kamond a pannonhalmi apátság, a XV. század közepén Choron Mártoné, 1457-ben Barócs Mihályé, 1465-ben pedig a Dégieké. 1488-ban a neve Felsew Kamond. Kinizsi Pálnak is volt itt birtoka. 1550-ben a települést I. Ferdinánd a Kamondi-családnak adományozta. A falu neve 1603-ban Kis Kamond. Kis Kamond Batthyány Ádám dunántúli főkapitány hadiövezetébe tartozott, ezért a török elleni harcot vállaló parasztok szabadságot élveztek. 1657-ben és 1660-ban erre a szabadságra hivatkoztak, amikor megtagadták a tized fizetését a győri püspöknek és többen megszerezték eredeti paraszttelkeiket és a nemesség soraiba kerültek. A neve 1715-ben Nemes Kamond, 1788-ban pedig Felső seu Kis Kamond. 1779-től tartozik a Veszprémi püspökségbe (Mária Terézia rendelete). 1785-ben és 1828-ban a nemességé a vezető szerep a társadalmában.
Kamond a napóleoni-háborúkban 1809 június 7. - 8. az Andrássy-dandár Jánosháza, Karakó, Kamond és Dabróka-puszta térségében utóvéd-harcokat folytat a francia Itáliai Hadsereg V. MacDonald-hadtestének előretolt csapatai ellen. A cél az, hogy az Itáliából harcolva visszavonuló osztrák-magyar csapatok IX. hadtestének három hadosztályát fedezze visszavonulás közben, amíg azok Tüskevárról Pápán át Győrig érnek. Június 11.-én a francia támadás egészen Borsosgyőrig vetette vissza az Andrássy-dandárt.
A Nagyváralja szabálytalan sziget a Marcal mocsarában, melynek északi végén kisméretű, négyszögletes erőd árka látható a füves felszínen. A sziget területe is lakott volt. Régi feljegyzések római téglákat, pénzeket említenek Váraljáról. Az erődítés keletkezésére utaló adat nincs, Dénes József szerint a napóleoni-háborúkban kialakított sáncolás maradványa.


kamond (naGvAralja)

kamond veSprEm meGe Nugati peremEn, a marcal foLO ArterEnek nEhAN mEterNire kiemelkedQ SegELEn kialakult telepwlEs. a kqrNEken SAmos Qskori edENtqredEket, rOmai kori kQEpItkezEs maradvANokat Es ArpAd-kori temetkezEsi heLet tArtak fel. a mai telepwlEstQl ESakra a vasUttOl dElre a rEgen moCArral kqrwlvett naGvAraljAn (vArheL-dombon) fqldvAr Allt. kamond SlAv eredetW SO, jelentEse kQ, Sirt. a telepwlEs a SlAvok alapItotta pribina-hercegsEg terwletEn volt, a honfoglalAs utAn kerwlt maGar fennhatOsAg alA. oklevElben kamondot elQSqr MVXyy-ben emlItik. a tatArjArAs (MyyBXXXXy - MyyBXXXXyy) teljesen elpuStItotta a falut. az UjratelepwlEs lassan zajlott. a XY. SAzadban mAr kwlqnAllO kEt kqzsEg lett, az ESaki rESe kis kamond a dEli rESe naG kamond nevet kapta.
a XY. SAzad elejEn kis kamond a pannonhalmi apAtsAg, a XY. SAzad kqzepEn choron mArtonE, MyyyyBVYyy-ben barOC mihALE, MyyyyBVXY-ben pedig a dEgiekE. MyyyyBVXXXYyyy-ban a neve felsev kamond. kiniZi pAlnak is volt itt birtoka. MYBV-ben a telepwlEst y. ferdinAnd a kamondi-CalAdnak adomANozta. a falu neve MYyByyy-ban kis kamond. kis kamond batthiAN AdAm dunAntUli fQkapitAN hadiqvezetEbe tartozott, ezErt a tqrqk elleni harcot vAllalO paraStok SabadsAgot Elveztek. MYyBVYyy-ben Es MYyBVX-ban erre a SabadsAgra hivatkoztak, amikor megtagadtAk a tized fizetEsEt a GQri pwspqknek Es tqbben megSereztEk eredeti paraSttelkeiket Es a nemessEg soraiba kerwltek. a neve MYyyBXY-ben nemes kamond, MYyyBVXXXYyyy-ban pedig felsQ seu kis kamond. MYyyBVXXYyyyy-tQl tartozik a veSprEmi pwspqksEgbe (mAria terEzia rendelete). MYyyBVXXXY-ben Es MYyyyBXXYyyy-ban a nemessEgE a vezetQ Serep a tArsadalmAban.
kamond a napOleoni-hAborUkban MYyyyBYyyyy jUnius Yyy. - Yyyy. az andrAssi-dandAr jAnoshAza, karakO, kamond Es dabrOka-puSta tErsEgEben utOvEd-harcokat foLtat a francia itAliai hadsereg Y. macdonald-hadtestEnek elQretolt Capatai ellen. a cEl az, hoG az itAliAbOl harcolva viSSavonulO oStrAk-maGar Capatok Yyyyy. hadtestEnek hArom hadoStALAt fedezze viSSavonulAs kqzben, amIg azok twskevArrOl pApAn At GQrig Ernek. jUnius Xy.-En a francia tAmadAs egESen borsosGQrig vetette viSSa az andrAssi-dandArt.
a naGvAralja SabALtalan Siget a marcal moCarAban, meLnek ESaki vEgEn kismEretW, nEGSqgletes erQd Arka lAthatO a fwves felSInen. a Siget terwlete is lakott volt. rEgi feljeGzEsek rOmai tEglAkat, pEnzeket emlItenek vAraljArOl. az erQdItEs keletkezEsEre utalO adat ninC, dEnes jOZef Serint a napOleoni-hAborUkban kialakItott sAncolAs maradvANa.