Kanázsvár

A XIII. században építettekhettek és feltehetően az Aba nemzettség valamelyik ágának a tulajdonában volt és feltételezhető, hogy ezt a várat is az Aba nemzetséghez tartozó eddig ismeretlen birtokos építtette. Ez a kis vár a Mátra hegység északi részén Mátraderecske és Recsk között húzódó hegyhát nyugati végén, a Baláta-bércen állt. A vár maradványai három oldalról megközelíthetetlenül meredek sziklaszirten áll. Valamikor a várat csak kelet felől lehetett megközelíteni a gerincen, ahol azonban árok akadályozta meg az ellenségnek a várba való behatolását. Egy 1929-ben közölt alaprajz szerint egy hétoldalú lekótorony állt itt. A torony egyik oldala most is áll, kb. 20 méterre emelkedik a magasba. Ezeknek a lakótornyoknak az építési ideje hazánkban a XIII. század második fele.
A várhoz tartozott Derecske és Recsk, valamint feltehetőleg még más közeli falvak, birtokok is.
A lakótornyot valamivel később, talán a XIII. században, vagy a XIV. század első felében egy várfallal körülvett udvarral bővítették kelet felől, amely fal a hegytető egy részének vonalát követte. Az udvart kerítő várfallal együtt vagy valamivel később épült a lakótorony északkeleti szöglete mellé egy négyzet alaprajzú torony, amelynek északkeleti része még csaknem 15 méter magasságig ma is áll. Az udvaron állhattak a vár épületei, amelyeknek falait, maradványait elfeledte a pusztuló falakról, évről évre lehulló sok kő, törmelék. A kelet felől megközelíthető várat sziklába vésett kettős árokrendszerrel védték az ellenség ellen. Az árok felett, ahol az út vezetett, híd, a kapu előtt felvonóhíd állhatott. Az árok által határolt terület a vár külső udvara volt.


kanAZvAr

a Xyyy. SAzadban EpItettekhettek Es feltehetQen az aba nemzettsEg valameLik AgAnak a tulajdonAban volt Es feltEtelezhetQ, hoG ezt a vArat is az aba nemzetsEghez tartozO eddig ismeretlen birtokos EpIttette. ez a kis vAr a mAtra heGsEg ESaki rESEn mAtradereCke Es reCk kqzqtt hUzOdO heGhAt Nugati vEgEn, a balAta-bErcen Allt. a vAr maradvANai hArom oldalrOl megkqzelIthetetlenwl meredek SiklaSirten All. valamikor a vArat Cak kelet felQl lehetett megkqzelIteni a gerincen, ahol azonban Arok akadALozta meg az ellensEgnek a vArba valO behatolAsAt. eG MYyyyyBXXYyyyy-ben kqzqlt alaprajz Serint eG hEtoldalU lekOtoroN Allt itt. a toroN eGik oldala most is All, kb. XX mEterre emelkedik a magasba. ezeknek a lakOtorNoknak az EpItEsi ideje hazAnkban a Xyyy. SAzad mAsodik fele.
a vArhoz tartozott dereCke Es reCk, valamint feltehetQleg mEg mAs kqzeli falvak, birtokok is.
a lakOtorNot valamivel kEsQbb, talAn a Xyyy. SAzadban, vaG a Xyyyy. SAzad elsQ felEben eG vArfallal kqrwlvett udvarral bQvItettEk kelet felQl, ameL fal a heGtetQ eG rESEnek vonalAt kqvette. az udvart kerItQ vArfallal eGwtt vaG valamivel kEsQbb Epwlt a lakOtoroN ESakkeleti Sqglete mellE eG nEGzet alaprajzU toroN, ameLnek ESakkeleti rESe mEg Caknem XY mEter magassAgig ma is All. az udvaron Allhattak a vAr Epwletei, ameLeknek falait, maradvANait elfeledte a puStulO falakrOl, EvrQl Evre lehullO sok kQ, tqrmelEk. a kelet felQl megkqzelIthetQ vArat SiklAba vEsett kettQs ArokrendSerrel vEdtEk az ellensEg ellen. az Arok felett, ahol az Ut vezetett, hId, a kapu elQtt felvonOhId Allhatott. az Arok Altal hatArolt terwlet a vAr kwlsQ udvara volt.