Karakó

Karakó Vas megyében, Veszprém és Vas megye határán, a Marcal folyó és a Torna-patak találkozásánál található. A szláv eredetű karakó jelentése: folyóág. A községtől kb. 500 méterre délre a Marcal jobb partján egy középkori sáncvár található.
Karakó a vidék egyik legrégebben lakott helye. Történelmét és egykori jelentőségét fekvésének köszönheti, ugyanis itt volt az akkor még mocsaras, szinte átjárhatatlan Marcal völgyének egyik legjelentősebb átkelőhelye, melynek felügyelete céljából István király erődített földvárakat emeltetett a X. század végén vagy a XI. század elején. A karakói várispánság eredetileg négy várból állt: Karakó, Nagykeszi, Szegvár és Tüskevár.
A földvártól délkeletre néhány száz méterre egy nagyobb méretű földvár, Szegvár árka található, melynek első okleveles említése 1156-ból származik és pusztulása a tatárjárásra tehető. A karakói vár valószínűleg Szegvár pusztulása után keletkezett. Sokkal kisebb méretű elődjénél, de összetettebb, külső és belső részre oszlik, ezért a kutatók szerint egy nemesi família lakhatta szolgaszemélyzetével.
1277 december 20-án Karakón tartózkodott IV. László, itt fogadta királyi táborában Henrik bán fiait. A terület a XIV. század végéig királyi birtok volt, akkor Zsigmond király Irnosd fiának, Lászlónak adományozta. Később Somló várának birtokaihoz csatolták.
Birtokosai Kinizsi Pál és Magyar Benigna adományaként sokáig a pálos szerzetesek voltak, először a vázsonykőiek, majd a pápaiak gazdálkodtak itt. A rendek feloszlatása után a Kamara felügyelte a birtokot.
Jelentőségét fokozatosan elveszítette a kővárak építésével, de egészen a XVII. századig mint erősség létezett. 1552-ben Magyar Bálint és vitézei csatát vívtak itt a törökökkel, majd 1666-ig török hódoltság alá került.
A község története szorosan összefonódik a váréval. Még az 1700-as években is vámszedőhely volt, fontos településnek számított, egyes vélemények szerint mezőváros is volt rövid ideig. A közeli Jánosháza felemelkedése azonban visszavett jelentőségéből.
1707-ben Bottyán János harcolt Karakónál a császári csapatokkal. Katonáival visszavonult a sáncok mögé, ágyúit az út töltésének irányítva gyalogságával itt foglalt állást. Biztos védelmet talált a sáncok mögött, mert a császáriak azokat megtámadni nem merték.
1809 július 10.-én Napóleon serege megverte a nemesi felkelőket a karakói átkelőért folytatott küzdelemben.
Az 1848-as szabadságharcban a vasvári nemzetőrség tanyázott benne néhány hétig.
1976-ban kutatták területét, akkor gazdasági szerszámok és nyílhegyek kerültek elő földjéből.


karakO

karakO vas meGEben, veSprEm Es vas meGe hatArAn, a marcal foLO Es a torna-patak talAlkozAsAnAl talAlhatO. a SlAv eredetW karakO jelentEse: foLOAg. a kqzsEgtQl kb. YB mEterre dElre a marcal jobb partjAn eG kqzEpkori sAncvAr talAlhatO.
karakO a vidEk eGik legrEgebben lakott heLe. tqrtEnelmEt Es eGkori jelentQsEgEt fekvEsEnek kqSqnheti, uGanis itt volt az akkor mEg moCaras, Sinte AtjArhatatlan marcal vqlGEnek eGik legjelentQsebb AtkelQheLe, meLnek felwGelete cEljAbOl istvAn kirAL erQdItett fqldvArakat emeltetett a X. SAzad vEgEn vaG a Xy. SAzad elejEn. a karakOi vArispAnsAg eredetileg nEG vArbOl Allt: karakO, naGkeSi, SegvAr Es twskevAr.
a fqldvArtOl dElkeletre nEhAN SAz mEterre eG naGobb mEretW fqldvAr, SegvAr Arka talAlhatO, meLnek elsQ okleveles emlItEse MBVYy-bOl SArmazik Es puStulAsa a tatArjArAsra tehetQ. a karakOi vAr valOSInWleg SegvAr puStulAsa utAn keletkezett. sokkal kisebb mEretW elQdjEnEl, de qSSetettebb, kwlsQ Es belsQ rESre oSlik, ezErt a kutatOk Serint eG nemesi famIlia lakhatta SolgaSemELzetEvel.
MyyBVXXYyy december XX-An karakOn tartOzkodott yyyy. lASlO, itt fogadta kirALi tAborAban henrik bAn fiait. a terwlet a Xyyyy. SAzad vEgEig kirALi birtok volt, akkor Zigmond kirAL irnosd fiAnak, lASlOnak adomANozta. kEsQbb somlO vArAnak birtokaihoz CatoltAk.
birtokosai kiniZi pAl Es maGar benigna adomANakEnt sokAig a pAlos Serzetesek voltak, elQSqr a vAZoNkQiek, majd a pApaiak gazdAlkodtak itt. a rendek feloSlatAsa utAn a kamara felwGelte a birtokot.
jelentQsEgEt fokozatosan elveSItette a kQvArak EpItEsEvel, de egESen a XYyy. SAzadig mint erQssEg lEtezett. MYBVyy-ben maGar bAlint Es vitEzei CatAt vIvtak itt a tqrqkqkkel, majd MYyBVXYy-ig tqrqk hOdoltsAg alA kerwlt.
a kqzsEg tqrtEnete Sorosan qSSefonOdik a vArEval. mEg az MYyyB-as Evekben is vAmSedQheL volt, fontos telepwlEsnek SAmItott, eGes vElemENek Serint mezQvAros is volt rqvid ideig. a kqzeli jAnoshAza felemelkedEse azonban viSSavett jelentQsEgEbQl.
MYyyBYyy-ben boTTAn jAnos harcolt karakOnAl a CASAri Capatokkal. katonAival viSSavonult a sAncok mqgE, AGUit az Ut tqltEsEnek irANItva GalogsAgAval itt foglalt AllAst. biztos vEdelmet talAlt a sAncok mqgqtt, mert a CASAriak azokat megtAmadni nem mertEk.
MYyyyBYyyyy jUlius X.-En napOleon serege megverte a nemesi felkelQket a karakOi AtkelQErt foLtatott kwzdelemben.
az MYyyyBXXXXYyyy-as SabadsAgharcban a vasvAri nemzetQrsEg taNAzott benne nEhAN hEtig.
MYyyyyBVXXYy-ban kutattAk terwletEt, akkor gazdasAgi SerSAmok Es NIlheGek kerwltek elQ fqldjEbQl.
; ;