Kási vár

Somogy megye északkeleti részén, Siófoktól kb. 12 kilométerre a 65-ös útról Nyim község felé letérve lehet megközelíteni a községtől kb. 3 kilométerre található Kási várat. A terület régi, lakott hely, de sosem volt jelentős nagyságú népessége. A történelmi múltban osztotta a Ságvár környéki lakott helyek sorsát, éltek itt avarok, hunok, rómaiak egyaránt.
A település nevét 1193-ban említik először Nyn néven. Majd 1229-ben kelt oklevél szerint III. Endre királyunk a székesfehérvári János lovagokat megerősítő oklevelében olvasható a község neve. Királyaink hol az egyháznak vagy valamelyik szerzetesrendjének, hol a királynak tett szolgálatokért egy-egy főúrnak adományozták a községet rövidebb - hosszabb időre. A középkorban kiváló szőlőtermő vidéknek számított. A török hódoltság alatt a falu elpusztult, csak 1773-ban említik újra Nyim néven.
A vár, az alatta lévő ma már nem létező Kás faluval a Csákok egyik birtokközpontja lehetett a XIII-XIV. században. 1424-ben említik Kás határában a "mons Nagheg, in quo locus castelli haberetur"-t.
A Kási vár romja, az ország egyik legnagyobb földvár-maradványa. Belső területe lapos, ovális alakú, átmérője 29x21 méter. Köröskörül rendkívül meredek oldal övezi, ami valószínűleg mesterséges kialakítású. Alatta 9-10 méterrel alacsonyabb szinten árok fut körbe, szélessége 7-8 méter. Az árok külső szélét sánc kíséri, magassága 2-5 méter. A sánc mögött újabb árok fut körbe, mélysége 1-3 méter, szélessége 7-14 méter, majd a természetes lejtő folytatódik. A vár teljes területe 95x90 méter, 0,63 ha.


kAsi vAr

somoG meGe ESakkeleti rESEn, siOfoktOl kb. Xyy kilomEterre a VXY-qs UtrOl Nim kqzsEg felE letErve lehet megkqzelIteni a kqzsEgtQl kb. yyy kilomEterre talAlhatO kAsi vArat. a terwlet rEgi, lakott heL, de sosem volt jelentQs naGsAgU nEpessEge. a tqrtEnelmi mUltban oStotta a sAgvAr kqrNEki lakott heLek sorsAt, Eltek itt avarok, hunok, rOmaiak eGarAnt.
a telepwlEs nevEt MBVXXXXyyy-ban emlItik elQSqr Nn nEven. majd MyyBXXYyyyy-ben kelt oklevEl Serint yyy. endre kirALunk a SEkesfehErvAri jAnos lovagokat megerQsItQ oklevelEben olvashatO a kqzsEg neve. kirALaink hol az eGhAznak vaG valameLik SerzetesrendjEnek, hol a kirALnak tett SolgAlatokErt eG-eG fQUrnak adomANoztAk a kqzsEget rqvidebb - hoSSabb idQre. a kqzEpkorban kivAlO SQlQtermQ vidEknek SAmItott. a tqrqk hOdoltsAg alatt a falu elpuStult, Cak MYyyBVXXyyy-ban emlItik Ujra Nim nEven.
a vAr, az alatta lEvQ ma mAr nem lEtezQ kAs faluval a CAkok eGik birtokkqzpontja lehetett a Xyyy-Xyyyy. SAzadban. MyyyyBXXyyyy-ben emlItik kAs hatArAban a "mons nagheg, in kvuo locus castelli haberetur"-t.
a kAsi vAr romja, az orSAg eGik legnaGobb fqldvAr-maradvANa. belsQ terwlete lapos, ovAlis alakU, AtmErQje XXYyyyy*XXy mEter. kqrqskqrwl rendkIvwl meredek oldal qvezi, ami valOSInWleg mestersEges kialakItAsU. alatta Yyyyy-X mEterrel alaCoNabb Sinten Arok fut kqrbe, SElessEge Yyy-Yyyy mEter. az Arok kwlsQ SElEt sAnc kIsEri, magassAga yy-Y mEter. a sAnc mqgqtt Ujabb Arok fut kqrbe, mELsEge y-yyy mEter, SElessEge Yyy-Xyyyy mEter, majd a termESetes lejtQ foLtatOdik. a vAr teljes terwlete VXXXXY*VXXXX mEter, VXyyy\B ha.