Kisnána (Móré vár)

A Mátra déli lábánál, Kisnána községének belterületén egy kisebb domb tetejét áll a restaurált középkori vár. A magyar államalapítás utáni időkben az Aba nemzetség uralta ezt a vidéket. Vezetőjük, Aba Sámuel politikai súlyát jelezte, hogy feleségül kapta Szent István egyik húgát, majd 1044-ben magyar királlyá koronázták. Későbbi leszármazottai jelentős méltóságokat töltöttek be, majd a XIV. századtól kisebb családokra bomlott szét az ősi Aba nemzetség.
Eredetileg itt a XI. vagy XII. században egy kis templom állt. A XIII. században az Aba-nemzettségből származó Kompolti család alakította várrá. A templom mellé kőből lakóépületet emeltek mindkettőt sánccal vették körül és kőből egy kaputornyot is építettek. A XV. század második harmadának belháborús viszonyai miatt a fából készült sáncot erős kétgyűrűs kőfallal váltották fel és egy második nagy kaputornyot emeltek a belső udvar bejáratához. A kaputoronyhoz a vizes árkon átívelő fahídon vezetett az út.
Első fennmaradt oleveles említése 1445-ből maradt ránk, amikor már várként említik, és a békés viszonyok helyreállítására összehívott országgyűlés engedélyezte a fennmaradását. Miután 1521-ben férfiágon kihaltak a Kompoltiak, örökösödési szerződés által a vár a Losonczy főnemesi család birtokába jutott. Később Losonczy István, Temesvár hős védője menedékként átadta Móré Lászlónak, aki a mohácsi csata utáni anarchikus pártharcok idején rablóbarlanggá züllesztette. Igyekezett mindig a legtöbbet ígérő pártjára állni, így többször is köpönyeget cserélt Szapolyai János és Habsburg Ferdinánd királyok oldalán. Mellette nem vetette meg a rablótámadásokat sem, így rendszeresen fosztogatta a Budára igyekvő török kereskedőkaravánokat is. Ennek megtorlására 1543-ban a budai pasa nagy sereggel rontott a rablóvárra. Annak védője, Móré László, a legenda szerint aranypénzt szórt az ostromló törökök közé, hogy ezzel elterelve figyelmüket, elmenekülhessen. Terve azonban nem vált be, elfogták és élete végéig az isztambuli Héttorony börtönébe zárták.
Kisnána várát később sorsára hagyták a hódítók, épületeinek köveit a környező vidékek lakossága nagyrészt lebontotta, maradékait az 1960-as években végzett műemlékvédelmi helyreállítás mentette meg a végső pusztulástól.


kisnAna (mOrE vAr)

a mAtra dEli lAbAnAl, kisnAna kqzsEgEnek belterwletEn eG kisebb domb tetejEt All a restaurAlt kqzEpkori vAr. a maGar AllamalapItAs utAni idQkben az aba nemzetsEg uralta ezt a vidEket. vezetQjwk, aba sAmuel politikai sULAt jelezte, hoG felesEgwl kapta Sent istvAn eGik hUgAt, majd MXXXXyyyy-ben maGar kirALLA koronAztAk. kEsQbbi leSArmazottai jelentQs mEltOsAgokat tqltqttek be, majd a Xyyyy. SAzadtOl kisebb CalAdokra bomlott SEt az Qsi aba nemzetsEg.
eredetileg itt a Xy. vaG Xyy. SAzadban eG kis templom Allt. a Xyyy. SAzadban az aba-nemzettsEgbQl SArmazO kompolti CalAd alakItotta vArrA. a templom mellE kQbQl lakOEpwletet emeltek mindkettQt sAnccal vettEk kqrwl Es kQbQl eG kaputorNot is EpItettek. a XY. SAzad mAsodik harmadAnak belhAborUs viSoNai miatt a fAbOl kESwlt sAncot erQs kEtGWrWs kQfallal vAltottAk fel Es eG mAsodik naG kaputorNot emeltek a belsQ udvar bejAratAhoz. a kaputoroNhoz a vizes Arkon AtIvelQ fahIdon vezetett az Ut.
elsQ fennmaradt oleveles emlItEse MyyyyBXXXXY-bQl maradt rAnk, amikor mAr vArkEnt emlItik, Es a bEkEs viSoNok heLreAllItAsAra qSSehIvott orSAgGWlEs engedELezte a fennmaradAsAt. miutAn MYBXXy-ben fErfiAgon kihaltak a kompoltiak, qrqkqsqdEsi SerzQdEs Altal a vAr a losonczi fQnemesi CalAd birtokAba jutott. kEsQbb losonczi istvAn, temesvAr hQs vEdQje menedEkkEnt Atadta mOrE lASlOnak, aki a mohACi Cata utAni anarchikus pArtharcok idejEn rablObarlanggA zwlleStette. iGekezett mindig a legtqbbet IgErQ pArtjAra Allni, IG tqbbSqr is kqpqNeget CerElt SapoLai jAnos Es habsburg ferdinAnd kirALok oldalAn. mellette nem vetette meg a rablOtAmadAsokat sem, IG rendSeresen foStogatta a budAra iGekvQ tqrqk kereskedQkaravAnokat is. ennek megtorlAsAra MYBXXXXyyy-ban a budai pasa naG sereggel rontott a rablOvArra. annak vEdQje, mOrE lASlO, a legenda Serint araNpEnzt SOrt az ostromlO tqrqkqk kqzE, hoG ezzel elterelve fiGelmwket, elmenekwlhessen. terve azonban nem vAlt be, elfogtAk Es Elete vEgEig az iStambuli hEttoroN bqrtqnEbe zArtAk.
kisnAna vArAt kEsQbb sorsAra haGtAk a hOdItOk, Epwleteinek kqveit a kqrNezQ vidEkek lakossAga naGrESt lebontotta, maradEkait az MYyyyyBVX-as Evekben vEgzett mWemlEkvEdelmi heLreAllItAs mentette meg a vEgsQ puStulAstOl.