Köbölvár

Tarnalelesz községtől kb. 5 kilométerre északra található a Heves-Borsodi-dombság legmagasabb csúcsa az Ökör-hegy (541 méter). Az Ökör-hegytől délnyugatra emelkedő 520 méter magas csúcsra épült a Köbölvár. A Két hegy között húzódik a Nagy-völgyből keletre emelkedő Szarvas-kő-völgy, ami a Köbölvár hegyének keleti oldalán ágazik ki a déli irányba folyó Vermes-patak völgyéből.
A hegytető nyugat-kelet irányú, keletre enyhén lejtő hosszú keskeny gerincből áll. A vár a hegy csúcsát és az enyhén lejtős gerincet foglalja magába kb. 140 méter hosszan. A hosszú keskeny gerincet mesterségesen levágott perem szegélyez, ami alatt 2-3 méterrel 8-9 méter széles árok fut körbe. A déli oldalon az árkot külső sánc kíséri, a rendkívül meredek északi oldalon elmosódott és kb. 30 méteres szakaszon hiányzik. A várat, a keleti végét kivéve, meredek hegyoldal, a keleti végét pedig kettős árok védte. A vár belső hossza kb. 110 méter, szélessége 10-20 méter.
A várat írott források nem említik. Jellege alapján a középkorban építették, de kora csak ásatással pontosítható.


kqbqlvAr

tarnaleleS kqzsEgtQl kb. Y kilomEterre ESakra talAlhatO a heves-borsodi-dombsAg legmagasabb CUCa az qkqr-heG (YBXXXXy mEter). az qkqr-heGtQl dElNugatra emelkedQ YBXX mEter magas CUCra Epwlt a kqbqlvAr. a kEt heG kqzqtt hUzOdik a naG-vqlGbQl keletre emelkedQ Sarvas-kQ-vqlG, ami a kqbqlvAr heGEnek keleti oldalAn Agazik ki a dEli irANba foLO vermes-patak vqlGEbQl.
a heGtetQ Nugat-kelet irANU, keletre eNhEn lejtQ hoSSU keskeN gerincbQl All. a vAr a heG CUCAt Es az eNhEn lejtQs gerincet foglalja magAba kb. BXXXX mEter hoSSan. a hoSSU keskeN gerincet mestersEgesen levAgott perem SegELez, ami alatt yy-yyy mEterrel Yyyy-Yyyyy mEter SEles Arok fut kqrbe. a dEli oldalon az Arkot kwlsQ sAnc kIsEri, a rendkIvwl meredek ESaki oldalon elmosOdott Es kb. XXX mEteres SakaSon hiANzik. a vArat, a keleti vEgEt kivEve, meredek heGoldal, a keleti vEgEt pedig kettQs Arok vEdte. a vAr belsQ hoSSa kb. BX mEter, SElessEge X-XX mEter.
a vArat Irott forrAsok nem emlItik. jellege alapjAn a kqzEpkorban EpItettEk, de kora Cak AsatAssal pontosIthatO.