Komárom Csillag erőd

A Csillag erőd - amelynek elődje a török-kori Szent Péter palánk - a Duna északi (szlovák) oldalán álló Öregvár keleti bástyájával szemben fekszik.
A hadi tanácsosok már 1555-ben tervbe vették, hogy előretolt erődítéseket alakítanak ki. Pálffy Miklós főkapitánysága alatt 1568-ban kezdték építeni a Vág keleti partján a Szent Miklós-, a Duna déli partján a Szent Péter palánkot. 1586 nyarára készültek el a 100-100 lovas befogadására képes hídfők. A hídfőerődök feladata az volt, hogy óvják a meglepetésszerű támadásoktól a központi erődöt, blokkolják a folyami hajóforgalmat, védjék a meglévő, vagy szükség esetén épülő hajóhidat és támaszpontul szolgáljanak a támadók elleni lovasportyáknak.
A XVII. század második felében a jezsuita rend kápolnát emeltetett a névadók tiszteletére mindkét várdában. Az így kiépült komáromi védelem minden ostromot kiállt. A török harcok elmúltával az erődrendszer elvesztette fő funkcióját, ezért elhanyagolták.
1808-ban az Új- és az Öregvár helyreállítása mellett azonnal kijavították a két hídfőerődöt is. Földsáncaikat lebontották és újjáépítették, kövekkel erősítették meg. A Szent Péter palánkot 3-3 földsánccal biztosították, melyet az Öregvárral két hajóhíd kötött össze (a polgári átkelőforgalom a Komárom Újszőny közötti hajóhídon zajlott).
1848 őszén folytatódott az erőd felújítása - a kormány bőkezű támogatása mellett - Török Ignác vezetésével. A cél a város körkörös védelmének biztosítása volt. Egy honvéd zászlóalj és 90 tüzér teljesített itt szolgálatot. Havonta váltották a várvédőket hajón, dereglyén az Öregvárból. Az itt szolgáló veszprémi önkénteseknek a császári hadsereg több támadását is sikerült visszaverniük.
1849-ben a hajóhidakat a zajló dunai ár tönkretette. Tavasszal az áradó Dunán - folyamatos tüzérségi- és gyalogsági támadásoknak kitéve - hajóhidat építettek az Öregvárba. Az áprilisi támadások során a Csillag erőd gyilkos ágyútüze verte vissza a császári hadsereg támadásait.
1849 október 2-án - két hónappal a világosi fegyverletételt követően - az erődrendszer átadása megtörtént. A Csillag erőd melletti térségben vonultak fel a védők katonai rendben, a gyalogság, lovasság, tüzérek, s a többi fegyvernem katonái. Délután 4 órakor megjelent Klapka György, s a gúlába rakott fegyverek előtt, könnyes szemmel tisztelgett neki a védősereg. A zenekar a Klapka indulót játszotta. A búcsút követően bevonultak a hídon keresztül a várba. Honvédjeink helyére a császári csapatok érkeztek. Ezt követően folytatódott az egész erődrendszer, majd Komárom átadása.
1850-ben majdnem teljesen elbontották az erődöt, majd később 1850-1870 között - mint az új védelmi rendszer egyik legfontosabb elemét - kőből és téglából újjáépítették. A Monarchia hadserege laktanyaként és raktárként használta. 1920 után a Magyar Királyi Hadsereg lőszerraktára lett. 1944 októberétől decemberéig deportáltak gyűjtőhelyéül szolgált. A II. Világháború után szükséglakásokat alakítottak ki benne, majd az ÁFÉSZ zöldségraktárként használta.
Jellegzetes csillag alakját a négy befelé nyitott ütegállás adja, melyeknek külső felét kövekkel erősítették meg és kőfallal kötötték össze. Az egész erődítést körös-körül mély vizesárok védte. Eredetileg az árok külső felén magas földsáncok takarták el az egész erődöt. Az udvaron nyújtott nyolcszögletű erőd - jellegű laktanyaépület található, külső felén lőrések láthatók és három árokbástya védi.
A Csillag erőd 2005-óta látogatható műemlék.


komArom Cillag erQd

a Cillag erQd - ameLnek elQdje a tqrqk-kori Sent pEter palAnk - a duna ESaki (SlovAk) oldalAn AllO qregvAr keleti bAsTAjAval Semben fekSik.
a hadi tanACosok mAr MYBVY-ben tervbe vettEk, hoG elQretolt erQdItEseket alakItanak ki. pAlffi miklOs fQkapitANsAga alatt MYBVXYyyy-ban kezdtEk EpIteni a vAg keleti partjAn a Sent miklOs-, a duna dEli partjAn a Sent pEter palAnkot. MYBVXXXYy NarAra kESwltek el a B-B lovas befogadAsAra kEpes hIdfQk. a hIdfQerQdqk feladata az volt, hoG OvjAk a meglepetEsSerW tAmadAsoktOl a kqzponti erQdqt, blokkoljAk a foLami hajOforgalmat, vEdjEk a meglEvQ, vaG SwksEg esetEn EpwlQ hajOhidat Es tAmaSpontul SolgAljanak a tAmadOk elleni lovasporTAknak.
a XYyy. SAzad mAsodik felEben a jeZuita rend kApolnAt emeltetett a nEvadOk tiSteletEre mindkEt vArdAban. az IG kiEpwlt komAromi vEdelem minden ostromot kiAllt. a tqrqk harcok elmUltAval az erQdrendSer elveStette fQ funkciOjAt, ezErt elhaNagoltAk.
MYyyyBYyyy-ban az Uj- Es az qregvAr heLreAllItAsa mellett azonnal kijavItottAk a kEt hIdfQerQdqt is. fqldsAncaikat lebontottAk Es UjjAEpItettEk, kqvekkel erQsItettEk meg. a Sent pEter palAnkot yyy-yyy fqldsAnccal biztosItottAk, meLet az qregvArral kEt hajOhId kqtqtt qSSe (a polgAri AtkelQforgalom a komArom UjSQN kqzqtti hajOhIdon zajlott).
MYyyyBXXXXYyyy QSEn foLtatOdott az erQd felUjItAsa - a kormAN bQkezW tAmogatAsa mellett - tqrqk ignAc vezetEsEvel. a cEl a vAros kqrkqrqs vEdelmEnek biztosItAsa volt. eG honvEd zASlOalj Es VXXXX twzEr teljesItett itt SolgAlatot. havonta vAltottAk a vArvEdQket hajOn, deregLEn az qregvArbOl. az itt SolgAlO veSprEmi qnkEnteseknek a CASAri hadsereg tqbb tAmadAsAt is sikerwlt viSSaverniwk.
MYyyyBXXXXYyyyy-ben a hajOhidakat a zajlO dunai Ar tqnkretette. tavaSSal az AradO dunAn - foLamatos twzErsEgi- Es GalogsAgi tAmadAsoknak kitEve - hajOhidat EpItettek az qregvArba. az Aprilisi tAmadAsok sorAn a Cillag erQd Gilkos AGUtwze verte viSSa a CASAri hadsereg tAmadAsait.
MYyyyBXXXXYyyyy oktOber yy-An - kEt hOnappal a vilAgosi feGverletEtelt kqvetQen - az erQdrendSer AtadAsa megtqrtEnt. a Cillag erQd melletti tErsEgben vonultak fel a vEdQk katonai rendben, a GalogsAg, lovassAg, twzErek, s a tqbbi feGvernem katonAi. dElutAn yyyy Orakor megjelent klapka GqrG, s a gUlAba rakott feGverek elQtt, kqNNes Semmel tiStelgett neki a vEdQsereg. a zenekar a klapka indulOt jAtSotta. a bUCUt kqvetQen bevonultak a hIdon kereStwl a vArba. honvEdjeink heLEre a CASAri Capatok Erkeztek. ezt kqvetQen foLtatOdott az egES erQdrendSer, majd komArom AtadAsa.
MYyyyBV-ben majdnem teljesen elbontottAk az erQdqt, majd kEsQbb MYyyyBV-MYyyyBVXX kqzqtt - mint az Uj vEdelmi rendSer eGik legfontosabb elemEt - kQbQl Es tEglAbOl UjjAEpItettEk. a monarchia hadserege laktaNakEnt Es raktArkEnt haSnAlta. MYyyyyBXX utAn a maGar kirALi hadsereg lQSerraktAra lett. MYyyyyBXXXXyyyy oktOberEtQl decemberEig deportAltak GWjtQheLEwl SolgAlt. a yy. vilAghAborU utAn SwksEglakAsokat alakItottak ki benne, majd az AfES zqldsEgraktArkEnt haSnAlta.
jellegzetes Cillag alakjAt a nEG befelE Nitott wtegAllAs adja, meLeknek kwlsQ felEt kqvekkel erQsItettEk meg Es kQfallal kqtqttEk qSSe. az egES erQdItEst kqrqs-kqrwl mEL vizesArok vEdte. eredetileg az Arok kwlsQ felEn magas fqldsAncok takartAk el az egES erQdqt. az udvaron NUjtott NolcSqgletW erQd - jellegW laktaNaEpwlet talAlhatO, kwlsQ felEn lQrEsek lAthatOk Es hArom ArokbAsTa vEdi.
a Cillag erQd yyMY-Ota lAtogathatO mWemlEk.