Komárom Igmándi erőd

Az Igmándi erődöt, a komáromi erődrendszer legfiatalabb és legdélibb tagját 1871-ben kezdték el építeni. Ebben az időszakban a kiserődöket több vonatkozásban is előnyben részesítették a nagy méretű erődökkel szemben: kevesebb ráfordítással lehetett ezeket kiépíteni, kevesebb katonát, löveget kötöttek le a védősereg állományából, eszközeiből. Az ellenség számára is kisebb célpontot nyújtottak. A tervezők az erőd alaprajzát úgy alakították ki, hogy széles arcvonallal rendelkezzen, így biztosítva azt, hogy a lehető legtöbb löveg az ellenség irányába tevékenykedhessen.
A főfalon felállított lövegeket az erődárok biztosította. Az escarpfal mögött azonban csak az árok túlsó, falazott oldala mögött, az ellenség felé néző oldalon alakítottak ki 250 méter hosszan kazamatarendszert. Az arcvonal előtti árok oldalazására koffereket alkalmaztak, az oldalak árkait pedig az ún. vállkofferek kazamatáiban elhelyezett lövegek vigyázták. A kofferekben kettő-kettő, a vállkofferekben egy-egy löveget terveztek elhelyezni.
A főfalon álló lövegek tüzelőállásait harántgátak választották el egymástól, hogy egy esetleg becsapódó tüzérségi lövedék egyszerre ne tudjon több löveget is harcképtelenné tenni. A harántgátak közül négyben bombabiztos menedéket alakítottak ki a személyi állomány és a készültségi lőszer számára. A lőszer pótlása itt is felvonóval történt a főfal belsejében kialakított raktárakból. A lövegállások alatt menedékhelyeket, illetve különböző rendeltetésű helyiségeket építettek.
A zárt erődudvar északi oldalát egy laktanya zárta le. Az e mögött álló, az erőd hátsó oldalát biztosító különálló ékműben is helyiségek sora található a védelemhez szükséges készletek tárolására. Az udvarból alagutakon keresztül lehetett a koffereket és a vállkoffereket is megközelíteni. A külső fal kazamatáiba az árkon keresztül jutottak be a védők. Az erőd körül itt is kialakították a lejtőt.
Az erőd védelmét a szabályzat szerint egy-négy század és 16-20 löveg látta el. A lövegek közül általában 10 került a főfal ellenség felé néző oldalaira., kettőt-kettőt állítottak oldalra, míg négy-hat mozsár az udvarról lőtte a közeledő ellenséget. A kofferekbe és a kiszögelésekbe könnyű lövegeket állítottak.
1939 szeptemberétől 1941 márciusáig az erőd menekült lengyel katonák szállása volt, ezt követően lengyel katonai internálótábor, majd munkaszolgálatos laktanya lett. A háború végén, a légitámadások idejére a környék lakossága a külső kazamatákat óvóhelyként használta. Az erőd 1945 és 1948 között szűrőtáborként működött: itt igazoltatták és osztályozták a nyugatról hazaérkező katonákat és polgárokat. Helyiségeit ezután műhelyek, raktárak és szükséglakások céljaira vették igénybe. 1966-óta a Klapka György Múzeum római kőtára működik benne.


komArom igmAndi erQd

az igmAndi erQdqt, a komAromi erQdrendSer legfiatalabb Es legdElibb tagjAt MYyyyBVXXy-ben kezdtEk el EpIteni. ebben az idQSakban a kiserQdqket tqbb vonatkozAsban is elQNben rESesItettEk a naG mEretW erQdqkkel Semben: kevesebb rAfordItAssal lehetett ezeket kiEpIteni, kevesebb katonAt, lqveget kqtqttek le a vEdQsereg AllomANAbOl, eSkqzeibQl. az ellensEg SAmAra is kisebb cElpontot NUjtottak. a tervezQk az erQd alaprajzAt UG alakItottAk ki, hoG SEles arcvonallal rendelkezzen, IG biztosItva azt, hoG a lehetQ legtqbb lqveg az ellensEg irANAba tevEkeNkedhessen.
a fQfalon felAllItott lqvegeket az erQdArok biztosItotta. az escarpfal mqgqtt azonban Cak az Arok tUlsO, falazott oldala mqgqtt, az ellensEg felE nEzQ oldalon alakItottak ki yyBV mEter hoSSan kazamatarendSert. az arcvonal elQtti Arok oldalazAsAra koffereket alkalmaztak, az oldalak Arkait pedig az Un. vAllkofferek kazamatAiban elheLezett lqvegek viGAztAk. a kofferekben kettQ-kettQ, a vAllkofferekben eG-eG lqveget terveztek elheLezni.
a fQfalon AllO lqvegek twzelQAllAsait harAntgAtak vAlaStottAk el eGmAstOl, hoG eG esetleg beCapOdO twzErsEgi lqvedEk eGSerre ne tudjon tqbb lqveget is harckEptelennE tenni. a harAntgAtak kqzwl nEGben bombabiztos menedEket alakItottak ki a SemELi AllomAN Es a kESwltsEgi lQSer SAmAra. a lQSer pOtlAsa itt is felvonOval tqrtEnt a fQfal belsejEben kialakItott raktArakbOl. a lqvegAllAsok alatt menedEkheLeket, illetve kwlqnbqzQ rendeltetEsW heLisEgeket EpItettek.
a zArt erQdudvar ESaki oldalAt eG laktaNa zArta le. az e mqgqtt AllO, az erQd hAtsO oldalAt biztosItO kwlqnAllO EkmWben is heLisEgek sora talAlhatO a vEdelemhez SwksEges kESletek tArolAsAra. az udvarbOl alagutakon kereStwl lehetett a koffereket Es a vAllkoffereket is megkqzelIteni. a kwlsQ fal kazamatAiba az Arkon kereStwl jutottak be a vEdQk. az erQd kqrwl itt is kialakItottAk a lejtQt.
az erQd vEdelmEt a SabALzat Serint eG-nEG SAzad Es XYy-XX lqveg lAtta el. a lqvegek kqzwl AltalAban X kerwlt a fQfal ellensEg felE nEzQ oldalaira., kettQt-kettQt AllItottak oldalra, mIg nEG-hat moZAr az udvarrOl lQtte a kqzeledQ ellensEget. a kofferekbe Es a kiSqgelEsekbe kqNNW lqvegeket AllItottak.
MYyyyyBXXXYyyyy SeptemberEtQl MYyyyyBXXXXy mArciusAig az erQd menekwlt lenGel katonAk SAllAsa volt, ezt kqvetQen lenGel katonai internAlOtAbor, majd munkaSolgAlatos laktaNa lett. a hAborU vEgEn, a lEgitAmadAsok idejEre a kqrNEk lakossAga a kwlsQ kazamatAkat OvOheLkEnt haSnAlta. az erQd MYyyyyBXXXXY Es MYyyyyBXXXXYyyy kqzqtt SWrQtAborkEnt mWkqdqtt: itt igazoltattAk Es oStALoztAk a NugatrOl hazaErkezQ katonAkat Es polgArokat. heLisEgeit ezutAn mWheLek, raktArak Es SwksEglakAsok cEljaira vettEk igENbe. MYyyyyBVXYy-Ota a klapka GqrG mUzeum rOmai kQtAra mWkqdik benne.