Kopaszhegy (Kincsesbánya)

Kincsesbánya és Fehérvárcsurgó határában, Kincsesbányától a Fehérvárcsurgói-víztároló gátjához vezető út mellett két középkori vár található.
A fehérvárcsurgói víztározó déli végét lezáró gát mellett a környezetéből 70 méterre kiemelkedő, 201 méter magas dolomitbércen található a rom. A hegygerinc északi végén található a háromrészes erődítés. A vár teljes hossza 125-130 méter, szélessége 10-20 méter között mozog. Északon és keleten meredek hegyoldal nyugaton közel függőleges sziklafal határolja, csak délről, a hegygerincen lehet könnyen megközelíteni, itt lehetett egykor a vár bejárata. A három részt árkok választják el egymástól. A déli és a középső rész között a dolomitba vágott kettős egy 2 méter és egy 3 méter mély árok védi a központi területet. A középső és az északi részt egy 4 méter mély árok választja el. Északon és keleten 4-5 méter széles árok határolta, nyugaton a sziklafal megfelelő védelmet nyújtott, délen pedig a bejárat lehetett.
A vár pontos funkciója nem tisztázott. 1967-ben az új gát építése előtt Kralovánszky Alán vezette ásatás egy 90 méter hosszú, 30 méter széles, 10 méter magas földgátat és egy 70 méter hosszú, 4 méter széles és 4 méter magas öntött technikájú kőfalat határozott meg. Megállapították, hogy a középkori Fehérvár vízellátását biztosította, és a zsilip védelmét a felette húzódó Kopaszhegyen látták el. Régészeti feltárás nélkül nem tudjuk, hogy az erődítést a gát védelmére emelték-e, vagy egy már korábban meglévő erődítés kapott új funkciót, és azt sem, hogy mikor használták.


kopaSheG (kinCesbANa)

kinCesbANa Es fehErvArCurgO hatArAban, kinCesbANAtOl a fehErvArCurgOi-vIztArolO gAtjAhoz vezetQ Ut mellett kEt kqzEpkori vAr talAlhatO.
a fehErvArCurgOi vIztArozO dEli vEgEt lezArO gAt mellett a kqrNezetEbQl VXX mEterre kiemelkedQ, yyBy mEter magas dolomitbErcen talAlhatO a rom. a heGgerinc ESaki vEgEn talAlhatO a hAromrESes erQdItEs. a vAr teljes hoSSa BXXY-BXXX mEter, SElessEge X-XX mEter kqzqtt mozog. ESakon Es keleten meredek heGoldal Nugaton kqzel fwggQleges Siklafal hatArolja, Cak dElrQl, a heGgerincen lehet kqNNen megkqzelIteni, itt lehetett eGkor a vAr bejArata. a hArom rESt Arkok vAlaStjAk el eGmAstOl. a dEli Es a kqzEpsQ rES kqzqtt a dolomitba vAgott kettQs eG yy mEter Es eG yyy mEter mEL Arok vEdi a kqzponti terwletet. a kqzEpsQ Es az ESaki rESt eG yyyy mEter mEL Arok vAlaStja el. ESakon Es keleten yyyy-Y mEter SEles Arok hatArolta, Nugaton a Siklafal megfelelQ vEdelmet NUjtott, dElen pedig a bejArat lehetett.
a vAr pontos funkciOja nem tiStAzott. MYyyyyBVXYyy-ben az Uj gAt EpItEse elQtt kralovAnSki alAn vezette AsatAs eG VXXXX mEter hoSSU, XXX mEter SEles, X mEter magas fqldgAtat Es eG VXX mEter hoSSU, yyyy mEter SEles Es yyyy mEter magas qntqtt technikAjU kQfalat hatArozott meg. megAllapItottAk, hoG a kqzEpkori fehErvAr vIzellAtAsAt biztosItotta, Es a Zilip vEdelmEt a felette hUzOdO kopaSheGen lAttAk el. rEgESeti feltArAs nElkwl nem tudjuk, hoG az erQdItEst a gAt vEdelmEre emeltEk-e, vaG eG mAr korAbban meglEvQ erQdItEs kapott Uj funkciOt, Es azt sem, hoG mikor haSnAltAk.