Körmösdvár

Papkeszitől keletre a temetőtől kb. 1,5 kilométerre a Séd-patakhoz közel emelkedő Kalapvár-tetőn található a vár.
Papkeszi területén a honfoglalás után a Keszi törzshöz tartozók telepedtek le róluk kapta a helységnév a "keszi" utótagját, az első birtokosáról a veszprémi káptalanról pedig a "Pap" előtagját. Hivatalos oklevelek először 1082-ben említik Kezy néven, a XV. század második felében már Papkezy a neve a településnek. A Körmösdvár minden valószínűség szerint azonos a Papkeszi 1352. évi határjárásakor említett Kurmusd nevű várral ("locum castri, quod olim et nunc Kurmusd...vocatur"). A XVI. században megszállta a török, a XVII. század közepén pedig "az erdélyi hadak által hányatott" földvárnak említik.
A kettős sáncrendszerű várat a dombvonulattól mély árok választja el. 1935-ben Rhé Gy. kisebb ásatást végzett, felmérési vázlatokat készített a sánc keresztmetszetéről és alaprajzáról. Kb. 6x6 méteres szelvényét a földvár közepén mélyítette le, ebben korábbi ásatás nyomát, egy kisebb üreget és egy 180 centiméter átmérőjű és kb. 280 centiméter mély gabonatartó vermet észlelt. Kb. 30 darab középkori edénytöredéket gyűjtött a szelvényben és a felszínen, s egy középkori, feliratos (?) ezüstgyűrűt. 1964-es terepbejárás során Árpád-kori fogaskerék-technikás oldaltöredékeket és későközépkori edényperemeket találtak.


kqrmqsdvAr

papkeSitQl keletre a temetQtQl kb. y+Y\X kilomEterre a sEd-patakhoz kqzel emelkedQ kalapvAr-tetQn talAlhatO a vAr.
papkeSi terwletEn a honfoglalAs utAn a keSi tqrZhqz tartozOk telepedtek le rOluk kapta a heLsEgnEv a "keSi" utOtagjAt, az elsQ birtokosArOl a veSprEmi kAptalanrOl pedig a "pap" elQtagjAt. hivatalos oklevelek elQSqr MVXXXyy-ben emlItik kezi nEven, a XY. SAzad mAsodik felEben mAr papkezi a neve a telepwlEsnek. a kqrmqsdvAr minden valOSInWsEg Serint azonos a papkeSi MyyyBVyy. Evi hatArjArAsakor emlItett kurmusd nevW vArral ("locum castri, kvuod olim et nunc kurmusd...vocatur"). a XYy. SAzadban megSAllta a tqrqk, a XYyy. SAzad kqzepEn pedig "az erdELi hadak Altal hANatott" fqldvArnak emlItik.
a kettQs sAncrendSerW vArat a dombvonulattOl mEL Arok vAlaStja el. MYyyyyBXXXY-ben rhE G. kisebb AsatAst vEgzett, felmErEsi vAzlatokat kESItett a sAnc kereStmetSetErQl Es alaprajzArOl. kb. Yy*Yy mEteres SelvENEt a fqldvAr kqzepEn mELItette le, ebben korAbbi AsatAs NomAt, eG kisebb wreget Es eG BVXXX centimEter AtmErQjW Es kb. yyBVXXX centimEter mEL gabonatartO vermet ESlelt. kb. XXX darab kqzEpkori edENtqredEket GWjtqtt a SelvENben Es a felSInen, s eG kqzEpkori, feliratos (?) ezwstGWrWt. MYyyyyBVXyyyy-es terepbejArAs sorAn ArpAd-kori fogaskerEk-technikAs oldaltqredEkeket Es kEsQkqzEpkori edENperemeket talAltak.