Koroknyavár

Nagybajom területén a településtől keletre, a Somogysárd melletti Koroknya-pusztán a Vári-dűlőben található a középkori eredetű vár romja. Ma már a felszínen falmaradvány nincs, de sánca és nagyméretű, kb. 8-10 méter széles, 4-5 méter mély vizesárka látható.
Nagybajom a területét illetőleg Somogy megye egyik legnagyobb települése. Ez annak köszönhető, hogy a környéken egykor virágzó Árpád-kori települések (köztük Korotna is) elpusztulása után azok területét hozzácsatolták.
Korotna első említése 1345-ből való, amikor az okleveleinken Karapna néven szerepel. 1481 óta a Korotnát a népies Koroknya alakban ismerjük. A Szudas patakhoz köthető ez a település is. Első birtokosaként Dénes fia Bede nemest és családját ismerjük, de 1345-ben I. Lajos király Szerdahelyi Ders fia Péter mesternek adományozta. A falu nagy kiterjedésű volt, mert 1386-ban Korotna birtokosai között már ott találjuk a Korotnai családot, akik közül György és testvére Pál Erzsébet királyné (I. Lajos király özvegye) leghűségesebb alattvalói között szerepel.
A család kimagasló alakjaként tartják számon Korothnai Jánost, aki Mátyás király híve volt, 1473-1483 között mint nádori ítélőmester, 1483-ban Somogy megye főispánjaként tevékenykedett. A XV. század második felében ő építette fel itt a várat, melyet a környék katonai védelmére építettek és működtettek. Halála után, 1494 táján fia, István örökölte, majd 1509-ben Bakócz Tamás érsek rokonainak zálogosította el. A történészek kutatásai szerint István halála után, 1512-ben Erdődi Péter erőszakkal elfoglalta a várat, és elrabolta a Korothnai család itt felhalmozott kincseit. Amadé Istvánnak, Korothnai Katinka gyámjának közbenjárására II. Lajos király 1516-ba a várat Katinkának visszaadta, és annak birtokába be is iktatta.
Amikor a török 1555-ben Kaposvár bevétele után Koroknya ellen indult, a vár őrsége gyáván megszökött, és a várkapitány, Horváth György is kénytelen volt követni őket. Az üresen hagyott épületbe Tojgon pasa vonult be. Egy év múlva, 1556 szeptemberében Nádasdy Tamás és Pallavicini őrgróf foglalta vissza.
A végvári harcok után hadi jelentőségét elvesztő vár és a virágzó Korotna falu a török pusztítás áldozata lett. A település a hódoltság után újjáéledt, de a régi fénye örökre elveszett. A vár köveit a lakosság széthordta.


korokNavAr

naGbajom terwletEn a telepwlEstQl keletre, a somoGsArd melletti korokNa-puStAn a vAri-dWlQben talAlhatO a kqzEpkori eredetW vAr romja. ma mAr a felSInen falmaradvAN ninC, de sAnca Es naGmEretW, kb. Yyyy-X mEter SEles, yyyy-Y mEter mEL vizesArka lAthatO.
naGbajom a terwletEt illetQleg somoG meGe eGik legnaGobb telepwlEse. ez annak kqSqnhetQ, hoG a kqrNEken eGkor virAgzO ArpAd-kori telepwlEsek (kqztwk korotna is) elpuStulAsa utAn azok terwletEt hozzACatoltAk.
korotna elsQ emlItEse MyyyBXXXXY-bQl valO, amikor az okleveleinken karapna nEven Serepel. MyyyyBVXXXy Ota a korotnAt a nEpies korokNa alakban ismerjwk. a Sudas patakhoz kqthetQ ez a telepwlEs is. elsQ birtokosakEnt dEnes fia bede nemest Es CalAdjAt ismerjwk, de MyyyBXXXXY-ben y. lajos kirAL SerdaheLi ders fia pEter mesternek adomANozta. a falu naG kiterjedEsW volt, mert MyyyBVXXXYy-ban korotna birtokosai kqzqtt mAr ott talAljuk a korotnai CalAdot, akik kqzwl GqrG Es testvEre pAl erZEbet kirALnE (i. lajos kirAL qzveGe) leghWsEgesebb alattvalOi kqzqtt Serepel.
a CalAd kimagaslO alakjakEnt tartjAk SAmon korothnai jAnost, aki mATAs kirAL hIve volt, MyyyyBVXXyyy-MyyyyBVXXXyyy kqzqtt mint nAdori ItElQmester, MyyyyBVXXXyyy-ban somoG meGe fQispAnjakEnt tevEkeNkedett. a XY. SAzad mAsodik felEben Q EpItette fel itt a vArat, meLet a kqrNEk katonai vEdelmEre EpItettek Es mWkqdtettek. halAla utAn, MyyyyBVXXXXyyyy tAjAn fia, istvAn qrqkqlte, majd MYBYyyyy-ben bakOcz tamAs Ersek rokonainak zAlogosItotta el. a tqrtEnESek kutatAsai Serint istvAn halAla utAn, MYBXyy-ben erdQdi pEter erQSakkal elfoglalta a vArat, Es elrabolta a korothnai CalAd itt felhalmozott kinCeit. amadE istvAnnak, korothnai katinka GAmjAnak kqzbenjArAsAra yy. lajos kirAL MYBXYy-ba a vArat katinkAnak viSSaadta, Es annak birtokAba be is iktatta.
amikor a tqrqk MYBVY-ben kaposvAr bevEtele utAn korokNa ellen indult, a vAr QrsEge GAvAn megSqkqtt, Es a vArkapitAN, horvAth GqrG is kENtelen volt kqvetni Qket. az wresen haGott Epwletbe tojgon pasa vonult be. eG Ev mUlva, MYBVYy SeptemberEben nAdasdi tamAs Es pallavicini QrgrOf foglalta viSSa.
a vEgvAri harcok utAn hadi jelentQsEgEt elveStQ vAr Es a virAgzO korotna falu a tqrqk puStItAs Aldozata lett. a telepwlEs a hOdoltsAg utAn UjjAEledt, de a rEgi fENe qrqkre elveSett. a vAr kqveit a lakossAg SEthordta.