Középbogárd

Középbogárd déli végétől délkeletre vezető földút kb. 1,5 kilométerre keresztezi a Bogárdi vízfolyás nevű patakot. A patakon átvezető hídon után balra a patak déli oldala fölé emelkedő magaslaton a hídtól kb. 200 méterre található a vár maradványa.
Az Árpád-kori, motte típusú erődítmény sánc maradványának kb. fele, a domboldali része maradt meg, amit bozótos erdő borít. Az erődítmény másik fele megsemmisült, ma szántóföld.


kqzEpbogArd

kqzEpbogArd dEli vEgEtQl dElkeletre vezetQ fqldUt kb. y+Y\X kilomEterre kereStezi a bogArdi vIzfoLAs nevW patakot. a patakon AtvezetQ hIdon utAn balra a patak dEli oldala fqlE emelkedQ magaslaton a hIdtOl kb. yyB mEterre talAlhatO a vAr maradvANa.
az ArpAd-kori, motte tIpusU erQdItmEN sAnc maradvANAnak kb. fele, a domboldali rESe maradt meg, amit bozOtos erdQ borIt. az erQdItmEN mAsik fele megsemmiswlt, ma SAntOfqld.