Kula

A sárvíz mellett fekvő Battyán rév a középkorban jelentős átkelőhely és vámállomás volt.
A jelenlegi vár helyén már a XIII. században volt település. A törökök 1543-ban elfoglalták Battyánt, az erősséget lerombolták, majd később újra felépítették.
Az átkelőhelynek a török korban elsősorban Székesfehérvár védelme szempontjából volt szerepe, de mint vámszedő hely is fontos volt. 1688-ban az erősséget visszafoglalták a töröktől. Valószínűleg a harcok során pusztult el a külső védműrendszer. A visszafoglalás után a "KULA" (torony) elvesztette hadászati jelentőségét.
A tornyot a XVIII. században magtárrá alakították át. 1955-ben dr. Fitz Jenő, majd 1967-ben dr. Kralovánszky Alán folytatott ásatást a Kula körül. A helyreállítást 1975-ben az Országos Műemlék Felügyelőség végezte Sch. Pusztai Ilona építész tervei alapján.


kula

a sArvIz mellett fekvQ baTTAn rEv a kqzEpkorban jelentQs AtkelQheL Es vAmAllomAs volt.
a jelenlegi vAr heLEn mAr a Xyyy. SAzadban volt telepwlEs. a tqrqkqk MYBXXXXyyy-ban elfoglaltAk baTTAnt, az erQssEget leromboltAk, majd kEsQbb Ujra felEpItettEk.
az AtkelQheLnek a tqrqk korban elsQsorban SEkesfehErvAr vEdelme SempontjAbOl volt Serepe, de mint vAmSedQ heL is fontos volt. MYyBVXXXYyyy-ban az erQssEget viSSafoglaltAk a tqrqktQl. valOSInWleg a harcok sorAn puStult el a kwlsQ vEdmWrendSer. a viSSafoglalAs utAn a "kula" (toroN) elveStette hadASati jelentQsEgEt.
a torNot a XYyyy. SAzadban magtArrA alakItottAk At. MYyyyyBVY-ben dr. fitz jenQ, majd MYyyyyBVXYyy-ben dr. kralovAnSki alAn foLtatott AsatAst a kula kqrwl. a heLreAllItAst MYyyyyBVXXY-ben az orSAgos mWemlEk felwGelQsEg vEgezte sch. puStai ilona EpItES tervei alapjAn.