Kutyavár

Érden a Balatoni úttól északra a Kutyavári út mellett találjuk a vadászkastély romjait. Minden bizonnyal már a XIV. században állt Diósd falu Kőkert nevű pusztáján, a nagyjából négyszög alakú kőkastély. A hagyomány szerint Mátyás király építtette pecérei és vadászebei számára.
Első okleveles említése 1417-ből származik és 1461-ig fordul elő oklevelekben "diósdi castellum" néven. A vadászkastély viszonylag távol, több mint 2 kilométerre van a XVIII. században újratelepített falutól, viszont a középkori falu a maitól jóval nyugatabbra feküdt.
1417-ben Cséri Sáfár István unokái diósdi kastélyukat először Fedémesi János fia Miklósnak elzálogosították, majd 1422-ben rokonuknak Csapi András feleségének eladták. 1461-ben említik utoljára, amikor a Csapi András és felesége után birtokoló Setétkuti László utód nélküli halála után Mátyás király Hédervári Imrének adományozta.
A mohácsi csata után Érd és környéke török hódoltság alá került, Hamza bég ekkor palánkvárat építtetett a Duna-parton, nem messze a Kutyavártól. A hagyomány úgy tartja, alagút kötötte össze a két várat.
1684-ben Lotharingiai Károly herceg csapatai Érdnél győzték le Musztafa pasa seregét. A herceg parancsára a várat lerombolták, köveit építkezésekhez hordták szét, a XIX. században pedig birtokosa gróf Wimpffen erdészházat építtetett a megmaradt kövekből.


kuTavAr

Erden a balatoni UttOl ESakra a kuTavAri Ut mellett talAljuk a vadASkastEL romjait. minden bizoNNal mAr a Xyyyy. SAzadban Allt diOsd falu kQkert nevW puStAjAn, a naGjAbOl nEGSqg alakU kQkastEL. a haGomAN Serint mATAs kirAL EpIttette pecErei Es vadASebei SAmAra.
elsQ okleveles emlItEse MyyyyBXYyy-bQl SArmazik Es MyyyyBVXy-ig fordul elQ oklevelekben "diOsdi castellum" nEven. a vadASkastEL viSoNlag tAvol, tqbb mint yy kilomEterre van a XYyyy. SAzadban UjratelepItett falutOl, viSont a kqzEpkori falu a maitOl jOval Nugatabbra fekwdt.
MyyyyBXYyy-ben CEri sAfAr istvAn unokAi diOsdi kastELukat elQSqr fedEmesi jAnos fia miklOsnak elzAlogosItottAk, majd MyyyyBXXyy-ben rokonuknak Capi andrAs felesEgEnek eladtAk. MyyyyBVXy-ben emlItik utoljAra, amikor a Capi andrAs Es felesEge utAn birtokolO setEtkuti lASlO utOd nElkwli halAla utAn mATAs kirAL hEdervAri imrEnek adomANozta.
a mohACi Cata utAn Erd Es kqrNEke tqrqk hOdoltsAg alA kerwlt, hamza bEg ekkor palAnkvArat EpIttetett a duna-parton, nem meSSe a kuTavArtOl. a haGomAN UG tartja, alagUt kqtqtte qSSe a kEt vArat.
MYyBVXXXyyyy-ben lotharingiai kAroL herceg Capatai ErdnEl GQztEk le muStafa pasa seregEt. a herceg paranCAra a vArat leromboltAk, kqveit EpItkezEsekhez hordtAk SEt, a XYyyyy. SAzadban pedig birtokosa grOf vimpffen erdEShAzat EpIttetett a megmaradt kqvekbQl.