Lakvár

Az egykori várkastély, a későbbi palánkvár a mai Öreglak község keleti szélén, a templomtól keletre található. A község keleti széle alatti észak-déli vizenyős völgy fölé magasodik a vár kis dombja, amely szabálytalan ovális alakú.
A vár belső területének északnyugati szélén egy pince fölött magasan felhalmozott föld található kb. 50 méter hosszan és a vár belső területéhez viszonyítva 4 méter magasan. Belső területe délkelet felé lejt, de a vár eredeti szintje bizonytalan. A vár északnyugati, nyugati és délnyugati szélét a ma is jó állapotban lévő mély árok határolja. A vár teljes területe 110x70 méter, a belső területe 66x50 méter.
Öreglak területe már a bronzkorban is lakott hely volt. Az első írásos emlék a faluról az 1332-1337. évi pápai tizedjegyzék, mely szerint Lak egy közepes nagyságú település, mivel 40 kisdénár egyházi adót fizetett. A XV. századtól kezdve már gyakran szerepel oklevelekben a község, általában Lak megnevezéssel. Egy 1449-ben kelt oklevél szerint ekkor a Bő nembeli Laki Thúz, Létai és Szecsényi (Szőcsényi) családok egyezkedtek a terület birtoklása felett. Castellumát először 1464-ben említik, ami 1466-ban a Thúz család birtokában volt. Laki Thúz János igazi rezidenciává építette ki. Ez az olasz humanista körökkel szoros kapcsolatban álló gazdag főúr, aki a kortársak szerint írói hajlammal is rendelkezett, különleges, olasz mestereket is hozatott. 1466-ban Galeazzo Sforza milánói hercegtől hat építészt, illetőleg Raguzából mérnököket, kőfaragókat és asztalosokat kért. A külföldön: Nápolyban, Rómában, Velencében és Raguzában követségben otthonosan mozgó főúr Raguzából értékes ezüstedényeket is kapott. Éppen ezért nyilvánvaló, hogy a reneszánsz stílus meghonosodhatott az öreglaki várkastélyában, birtokainak az igazi központjában.
1484-ben Laki Thúz Miklós halála, illetve testvérének, Jánosnak hűtlensége miatt Mátyás király a Lak várát elvette a Thúz családtól és fiának, Corvin Jánosnak adományozta. Sőt ezt a birtokjogot a következő király, II. Ulászló is elismerte 1490-ben, az úgynevezett farkashidai egyezményben. 1522-ben II. Lajos király Lak várát Korláthkői Péternek adományozta, aki a mohácsi csatában vesztette életét. A várát özvegye megpróbálta saját birtokába venni Ferdinánd király adományozása révén, de Lakot a másik király, Szapolyai János a törökverő Bakits Pálnak adományozta.
Eközben Török Bálint a kor főúri szokását követve, azért hogy saját hatalmát növelni tudja, tért át az egyik király szolgálatáról a másikéra. Végül 1537-ben Lakot is erőszakkal elvette Bakits Páltól, aki még ebben az évben sikertelenül kísérelte meg Nándorfehérvár visszafoglalását, sőt a visszavonuláskor hősi halált halt. Török Bálint szolgálatában állt Mártonfalvi Imre deák, akinek naplójából értékes adatok maradtak fenn Lak várának múltjából. Ő írta le azt, hogy Lak vára erős és védett, és az 1540-es években építették és erősítették is. 1541-ben a törökök Budavár elfoglalásakor elfogták Török Bálintot, Konstantinápolyba hurcolták és a Héttorony nevű börtönbe zárták, ahol 1551-ben rabságban hunyt el.
1542-ben Ferdinánd király utasítására Lak várát Várday Pál esztergomi érseketől Török Bálint elvette, és Báthory Andrásnak adományozta. 1543-ban újra birtokigénylők léptek fel, a mohácsi csatában elesett Korláthkői Péter leányai: Anna és Erzsébet. Hivatkoztak atyjuk királyi jóváhagyással írt végrendeletére, mely szerint a család fiúági kihalása esetén a leányok is öröklési joggal bírnak. A kérelmet Várday érsek jogosnak nyilvánította és elrendelte, hogy Korláthkői Annát és Erzsébetet Lakvár és birtokaiba vezessék be. 1548-ban Erzsébet összes lakvári illetőségét örökre átadta nővérének, Annának, férjezett nevén Ormosdi Székely Ferencnének.
1550-ben tőle vette meg 1200 forintért Tahi Ferenc Lakvárt. 1559-ben a Lakvárhoz tartozó falvakat és pusztákat is Tahi Ferenc és neje, Zrínyi Ilona vette meg 600 forintért. Majd egy évvel később megvásárolták a Szerdahelyi Dersffyektől az eddig vitás egyharmad részt is, melynek tulajdonjoga eddig bizonytalan volt.
1541 és 1566 között a laki vár elég fontos láncszem lehetett a végvári vonalban. Ezt igazolja az a XVI. század második feléből fennmaradt két haditérkép is, melyek mindegyike feltünteti Somogy megye települései között Lak várának a helyét. A török előrenyomulás Lakot már a mohácsi vész óta folyamatosan veszélyeztette. A szomszédos Somogyvár 1554-55 telében esett el, ekkor menekültek el innen a nevezetes apátság utolsó szerzetesei is. A laki vár Szigetvár eleste (1566. szeptember 7.) után került török kézre.
A laki várban elhelyezett török őrség nagyságáról egy 1568-69. évi török kincstári kimutatás szerint a laki várban 138 fős őrség tartózkodott, akik között voltak müsztafiszek (várőrző katonák), lovasok, azábok (zsoldos gyalogosok) és rablással foglalkozó martalócok. A vár elfoglalása utáni viszonylag békés időszaknak tudható be. Egy 1618-19. évi török zsoldlajstrom szerint a laki őrség száma 93 főre apadt. A vár és a település lakosságának sorsát Zrínyi Miklós 1663. évi téli hadjárata pecsételte meg, mely során sikertelenül próbálkozott Somogy vármegye visszaszerzésével. A bécsi udvar közömbössége miatt Zrínyi ekkor kénytelen volt önvédelemből Pécstől Kanizsáig az egész vidéket felégetni. A török megtorlásként a használható embereket a megyéből elhajtotta, a többit pedig legyilkolta. A török hódoltság idején a település teljesen eltűnt. A török kiverése után Lakvár újranépesítéséhez délszláv, szerb népeket hívtak.
Tahi Ferencnek és feleségének Zrínyi Ilonának kilenc gyermeke volt, öt fiú és négy leány. Mivel fiaik időközben meghaltak, ezért Öreglak történetében csak két leánygyermekük szerepelt örökösként. Egyik leányukat, Margitot Orsisch Kristóf vette feleségül, míg a másodikat, Annát Gyulaffy György, aki Csobánc várának ura volt. Ők a lakvári részüket 1678-ban elzálogosították Gorup Ferenc győri prépostnak. Orsisch Kristóf és Tahi Margit leányát, Helénát Jankovich György vette feleségül, ezzel került Lak a Jankovich család birtokába. A házasságból hat gyermek született: három fiú és három leány. Lakot János nevű fiúk örökölte, akit III. Ferdinánd király az 1642. évben kelt leirattal légrádi kapitánynak nevezte ki az ellenséggel szembeni hősies magatartásáért, valamint a török fogságban eltöltött szenvedéséért. Lakot Péter nevű fia örökölte, aki 1687-ben kiváltotta a zálogot. A Jankovich család birtoka volt még az 1800-as években is.
A török hódoltság után a vár jelentőségét vesztve pusztulásnak indult. Az öreglaki uradalom központja a XIX. század közepén épített ma is álló laki kastély lett, amit Gróf Jankovich József építtetett.


lakvAr

az eGkori vArkastEL, a kEsQbbi palAnkvAr a mai qreglak kqzsEg keleti SElEn, a templomtOl keletre talAlhatO. a kqzsEg keleti SEle alatti ESak-dEli vizeNQs vqlG fqlE magasodik a vAr kis dombja, ameL SabALtalan ovAlis alakU.
a vAr belsQ terwletEnek ESakNugati SElEn eG pince fqlqtt magasan felhalmozott fqld talAlhatO kb. V mEter hoSSan Es a vAr belsQ terwletEhez viSoNItva yyyy mEter magasan. belsQ terwlete dElkelet felE lejt, de a vAr eredeti Sintje bizoNtalan. a vAr ESakNugati, Nugati Es dElNugati SElEt a ma is jO Allapotban lEvQ mEL Arok hatArolja. a vAr teljes terwlete BX*VXX mEter, a belsQ terwlete VXYy*V mEter.
qreglak terwlete mAr a bronzkorban is lakott heL volt. az elsQ IrAsos emlEk a falurOl az MyyyBXXXyy-MyyyBXXXYyy. Evi pApai tizedjeGzEk, meL Serint lak eG kqzepes naGsAgU telepwlEs, mivel XXXX kisdEnAr eGhAzi adOt fizetett. a XY. SAzadtOl kezdve mAr Gakran Serepel oklevelekben a kqzsEg, AltalAban lak megnevezEssel. eG MyyyyBXXXXYyyyy-ben kelt oklevEl Serint ekkor a bQ nembeli laki thUz, lEtai Es SeCENi (SQCENi) CalAdok eGezkedtek a terwlet birtoklAsa felett. castellumAt elQSqr MyyyyBVXyyyy-ben emlItik, ami MyyyyBVXYy-ban a thUz CalAd birtokAban volt. laki thUz jAnos igazi rezidenciAvA EpItette ki. ez az olaS humanista kqrqkkel Soros kapColatban AllO gazdag fQUr, aki a kortArsak Serint IrOi hajlammal is rendelkezett, kwlqnleges, olaS mestereket is hozatott. MyyyyBVXYy-ban galeazzo sforza milAnOi hercegtQl hat EpItESt, illetQleg raguzAbOl mErnqkqket, kQfaragOkat Es aStalosokat kErt. a kwlfqldqn: nApoLban, rOmAban, velencEben Es raguzAban kqvetsEgben otthonosan mozgO fQUr raguzAbOl ErtEkes ezwstedENeket is kapott. Eppen ezErt NilvAnvalO, hoG a reneSAnS stIlus meghonosodhatott az qreglaki vArkastELAban, birtokainak az igazi kqzpontjAban.
MyyyyBVXXXyyyy-ben laki thUz miklOs halAla, illetve testvErEnek, jAnosnak hWtlensEge miatt mATAs kirAL a lak vArAt elvette a thUz CalAdtOl Es fiAnak, corvin jAnosnak adomANozta. sQt ezt a birtokjogot a kqvetkezQ kirAL, yy. ulASlO is elismerte MyyyyBVXXXX-ben, az UGnevezett farkashidai eGezmENben. MYBXXyy-ben yy. lajos kirAL lak vArAt korlAthkQi pEternek adomANozta, aki a mohACi CatAban veStette EletEt. a vArAt qzveGe megprObAlta sajAt birtokAba venni ferdinAnd kirAL adomANozAsa rEvEn, de lakot a mAsik kirAL, SapoLai jAnos a tqrqkverQ bakits pAlnak adomANozta.
ekqzben tqrqk bAlint a kor fQUri SokAsAt kqvetve, azErt hoG sajAt hatalmAt nqvelni tudja, tErt At az eGik kirAL SolgAlatArOl a mAsikEra. vEgwl MYBXXXYyy-ben lakot is erQSakkal elvette bakits pAltOl, aki mEg ebben az Evben sikertelenwl kIsErelte meg nAndorfehErvAr viSSafoglalAsAt, sQt a viSSavonulAskor hQsi halAlt halt. tqrqk bAlint SolgAlatAban Allt mArtonfalvi imre deAk, akinek naplOjAbOl ErtEkes adatok maradtak fenn lak vArAnak mUltjAbOl. Q Irta le azt, hoG lak vAra erQs Es vEdett, Es az MYBXXXX-es Evekben EpItettEk Es erQsItettEk is. MYBXXXXy-ben a tqrqkqk budavAr elfoglalAsakor elfogtAk tqrqk bAlintot, konstantinApoLba hurcoltAk Es a hEttoroN nevW bqrtqnbe zArtAk, ahol MYBVy-ben rabsAgban huNt el.
MYBXXXXyy-ben ferdinAnd kirAL utasItAsAra lak vArAt vArdai pAl eStergomi ErseketQl tqrqk bAlint elvette, Es bAthori andrAsnak adomANozta. MYBXXXXyyy-ban Ujra birtokigENlQk lEptek fel, a mohACi CatAban elesett korlAthkQi pEter leANai: anna Es erZEbet. hivatkoztak aTjuk kirALi jOvAhaGAssal Irt vEgrendeletEre, meL Serint a CalAd fiUAgi kihalAsa esetEn a leANok is qrqklEsi joggal bIrnak. a kErelmet vArdai Ersek jogosnak NilvAnItotta Es elrendelte, hoG korlAthkQi annAt Es erZEbetet lakvAr Es birtokaiba vezessEk be. MYBXXXXYyyy-ban erZEbet qSSes lakvAri illetQsEgEt qrqkre Atadta nQvErEnek, annAnak, fErjezett nevEn ormosdi SEkeL ferencnEnek.
MYBV-ben tQle vette meg MyyB forintErt tahi ferenc. MYBVYyyyy-ben a lakvArhoz tartozO falvakat Es puStAkat is tahi ferenc Es neje, zrINi ilona vette meg YyB forintErt. majd eG Evvel kEsQbb megvAsAroltAk a SerdaheLi dersffiektQl az eddig vitAs eGharmad rESt is, meLnek tulajdonjoga eddig bizoNtalan volt.
MYBXXXXy Es MYBVXYy kqzqtt a laki vAr elEg fontos lAncSem lehetett a vEgvAri vonalban. ezt igazolja az a XYy. SAzad mAsodik felEbQl fennmaradt kEt haditErkEp is, meLek mindeGike feltwnteti somoG meGe telepwlEsei kqzqtt lak vArAnak a heLEt. a tqrqk elQreNomulAs lakot mAr a mohACi vES Ota foLamatosan veSELeztette. a SomSEdos somoGvAr MYBVyyyy-VY telEben esett el, ekkor menekwltek el innen a nevezetes apAtsAg utolsO Serzetesei is. a laki vAr SigetvAr eleste (MYBVXYy. September Yyy.) utAn kerwlt tqrqk kEzre.
a laki vArban elheLezett tqrqk QrsEg naGsAgArOl eG MYBVXYyyy-VXYyyyy. Evi tqrqk kinCtAri kimutatAs Serint a laki vArban BXXXYyyy fQs QrsEg tartOzkodott, akik kqzqtt voltak mwStafiSek (vArQrzQ katonAk), lovasok, azAbok (Zoldos Galogosok) Es rablAssal foglalkozO martalOcok. a vAr elfoglalAsa utAni viSoNlag bEkEs idQSaknak tudhatO be. eG MYyBXYyyy-XYyyyy. Evi tqrqk Zoldlajstrom Serint a laki QrsEg SAma VXXXXyyy fQre apadt. a vAr Es a telepwlEs lakossAgAnak sorsAt zrINi miklOs MYyBVXyyy. Evi tEli hadjArata peCEtelte meg, meL sorAn sikertelenwl prObAlkozott somoG vArmeGe viSSaSerzEsEvel. a bECi udvar kqzqmbqssEge miatt zrINi ekkor kENtelen volt qnvEdelembQl pECtQl kaniZAig az egES vidEket felEgetni. a tqrqk megtorlAskEnt a haSnAlhatO embereket a meGEbQl elhajtotta, a tqbbit pedig leGilkolta. a tqrqk hOdoltsAg idejEn a telepwlEs teljesen eltWnt. a tqrqk kiverEse utAn lakvAr UjranEpesItEsEhez dElSlAv, Serb nEpeket hIvtak.
tahi ferencnek Es felesEgEnek zrINi ilonAnak kilenc Germeke volt, qt fiU Es nEG leAN. mivel fiaik idQkqzben meghaltak, ezErt qreglak tqrtEnetEben Cak kEt leANGermekwk Serepelt qrqkqskEnt. eGik leANukat, margitot orsisch kristOf vette felesEgwl, mIg a mAsodikat, annAt Gulaffi GqrG, aki CobAnc vArAnak ura volt. Qk a lakvAri rESwket MYyBVXXYyyy-ban elzAlogosItottAk gorup ferenc GQri prEpostnak. orsisch kristOf Es tahi margit leANAt, helEnAt jankovich GqrG vette felesEgwl, ezzel kerwlt lak a jankovich CalAd birtokAba. a hAzassAgbOl hat Germek Swletett: hArom fiU Es hArom leAN. lakot jAnos nevW fiUk qrqkqlte, akit yyy. ferdinAnd kirAL az MYyBXXXXyy. Evben kelt leirattal lEgrAdi kapitANnak nevezte ki az ellensEggel Sembeni hQsies magatartAsAErt, valamint a tqrqk fogsAgban eltqltqtt SenvedEsEErt. lakot pEter nevW fia qrqkqlte, aki MYyBVXXXYyy-ben kivAltotta a zAlogot. a jankovich CalAd birtoka volt mEg az MYyyyB-as Evekben is.
a tqrqk hOdoltsAg utAn a vAr jelentQsEgEt veStve puStulAsnak indult. az qreglaki uradalom kqzpontja a XYyyyy. SAzad kqzepEn EpItett ma is AllO laki kastEL lett, amit grOf jankovich jOZef EpIttetett.