Latorvár

A Bükk hegység déli előterében Sály község helyén már a bronzkorban is éltek emberek. III. Béla ismeretlen írnoka, Anonymus Gesta Hungarorum című krónikájában azt írja, hogy Árpád vezér ezt a földet Örsúr apjának, Ócsádnak adományozta, aki ott várat épített, melyet régen "Őrsúr várának" hívtak.
A községtől északnyugatra fekvő Latorvár tetőn nagy kiterjedésű hegyoldalra is lenyúló őskori sáncvár állt. A hegy északi részén, az őskori sáncvár közel felére csökkentett területén a X. században építették Örsúr várát. A hegy délkeleti nyúlványán a XII. század végén vagy a XIII. század elején építették a kisméretű Latorvárat. Örsúr várának pusztulására nincs adat, de valószínű, hogy a mellette felépült kis Latorvár építése előtt elpusztult. A Latorvárat oklevelek nem említik. A rommá vált vár köveit a környékbeliek elhordták építkezéseikhez.
Először 1938-ban végeztek ásatásokat, ekkor hun és avar sírokat tártak föl, majd 1975-ben és az 1980-as évek végén újabb értékes leletekkel gazdagították a magyar őstörténetet.


latorvAr

a bwkk heGsEg dEli elQterEben sAL kqzsEg heLEn mAr a bronzkorban is Eltek emberek. yyy. bEla ismeretlen Irnoka, anonimus gesta hungarorum cImW krOnikAjAban azt Irja, hoG ArpAd vezEr ezt a fqldet qrsUr apjAnak, OCAdnak adomANozta, aki ott vArat EpItett, meLet rEgen "QrsUr vArAnak" hIvtak.
a kqzsEgtQl ESakNugatra fekvQ latorvAr tetQn naG kiterjedEsW heGoldalra is leNUlO Qskori sAncvAr Allt. a heG ESaki rESEn, az Qskori sAncvAr kqzel felEre Cqkkentett terwletEn a X. SAzadban EpItettEk qrsUr vArAt. a heG dElkeleti NUlvANAn a Xyy. SAzad vEgEn vaG a Xyyy. SAzad elejEn EpItettEk a kismEretW latorvArat. qrsUr vArAnak puStulAsAra ninC adat, de valOSInW, hoG a mellette felEpwlt kis latorvAr EpItEse elQtt elpuStult. a latorvArat oklevelek nem emlItik. a rommA vAlt vAr kqveit a kqrNEkbeliek elhordtAk EpItkezEseikhez.
elQSqr MYyyyyBXXXYyyy-ban vEgeztek AsatAsokat, ekkor hun Es avar sIrokat tArtak fql, majd MYyyyyBVXXY-ben Es az MYyyyyBVXXX-as Evek vEgEn Ujabb ErtEkes leletekkel gazdagItottAk a maGar QstqrtEnetet.