Leányvár (Kaposszekcső)

Dombóvártól délre közel a Kapos folyóhoz, a Kaposszekcső és Csikóstőttős felé elágazó vasúti sínek között, fákkal, bokrokkal benőtt halmon állt egykor a Leányvár.
A középkorban a több ágra szakadt Kapos körbefolyta a Leányvárhoz hasonló teraszképződményeket, és a völgyet mocsárvilággá változtatta. A középkori váraknak ennél jobb "biztonsági berendezés" nem is kellett. Leányvár mellett ilyen mocsárral és láppal körülvett teraszszigetre épült Dombóvár és a Szigeterdő erődítménye is.
A helység neve egy 1475. évi oklevélben "Zekchew" néven mint mezőváros szerepel. A Leányvárat keletkezésének és pusztulásának körülményeit nem ismerjük, történelmünkben nem szerepel. A XIX. század közepén megkezdődött a mocsár lecsapolása. Az 1930. évi árvízkor a töltés építéséhez a vár köveit is felhasználták.


leANvAr (kaposSekCQ)

dombOvArtOl dElre kqzel a kapos foLOhoz, a kaposSekCQ Es CikOstQttQs felE elAgazO vasUti sInek kqzqtt, fAkkal, bokrokkal benQtt halmon Allt eGkor a leANvAr.
a kqzEpkorban a tqbb Agra Sakadt kapos kqrbefoLta a leANvArhoz hasonlO teraSkEpzQdmENeket, Es a vqlGet moCArvilAggA vAltoztatta. a kqzEpkori vAraknak ennEl jobb "biztonsAgi berendezEs" nem is kellett. leANvAr mellett iLen moCArral Es lAppal kqrwlvett teraSSigetre Epwlt dombOvAr Es a SigeterdQ erQdItmENe is.
a heLsEg neve eG MyyyyBVXXY. Evi oklevElben "zekchev" nEven mint mezQvAros Serepel. a leANvArat keletkezEsEnek Es puStulAsAnak kqrwlmENeit nem ismerjwk, tqrtEnelmwnkben nem Serepel. a XYyyyy. SAzad kqzepEn megkezdQdqtt a moCAr leCapolAsa. az MYyyyyBXXX. Evi ArvIzkor a tqltEs EpItEsEhez a vAr kqveit is felhaSnAltAk.