Leányvár (Mende)

Mendétől keletre az Őreg-hegy csúcsától északnyugatra található a várrom. A domb két hosszanti oldala meredek északnyugatra fokozatosan lejt. A földvár a hosszan elnyúló dombhát közepén helyezkedik el.
A földvár két részből áll. A fővárat északnyugat és délkelet felől egy-egy átlagosan 5 méter mély és 15 méter széles bevágás választja el a dombhát többi részétől. Az északnyugati bevágásnál kezdődik az "U" alakú elővár, ami kb.45 méter hosszú, és legnagyobb szélessége 25 méter. Az elővárat árok és annak külső oldalán sánc védte, ami a két hosszanti oldalon a plató alatt 2-3 méterrel 3-5 méter széles terasz alakban figyelhető meg. Az árok és a sánc a keleti oldalon rajzolódik ki jobban. Az árok és a sánc csatlakozik a fővár felőli bevágáshoz. A fővár déli részén egy 9x9,8 méter külső méretű szabálytalan négyszög alakú torony alapját tárták fel. Az alapfalak szélessége 240 centiméter. A fővár északi részén nagyméretű cölöpfalú épületrészlet került elő, ami valószínűleg gazdasági célokat szolgálhatott. A fővár oldala minden irányban meredek, a plató peremét cölöpfal övezte.
A várat a területén talált leletek alapján XII. század végén vagy XIII. század elején építhették. A fővárban a fehér, vörös és szürke kerámia mellett mérleg, nyílhegyek, kések, patkók, sarkantyú, lakatkulcs, bronzveretek és egy csontlap is előkerült. A leletek nem tartalmaznak XIII. századinál későbbi darabot, ezért valószínűleg a XIII. század végére elpusztulhatott. A várat oklevél nem említi.


leANvAr (mende)

mendEtQl keletre az Qreg-heG CUCAtOl ESakNugatra talAlhatO a vArrom. a domb kEt hoSSanti oldala meredek ESakNugatra fokozatosan lejt. a fqldvAr a hoSSan elNUlO dombhAt kqzepEn heLezkedik el.
a fqldvAr kEt rESbQl All. a fQvArat ESakNugat Es dElkelet felQl eG-eG Atlagosan Y mEter mEL Es XY mEter SEles bevAgAs vAlaStja el a dombhAt tqbbi rESEtQl. az ESakNugati bevAgAsnAl kezdQdik az "u" alakU elQvAr, ami kbXXXXY\B mEter hoSSU, Es legnaGobb SElessEge XXY mEter. az elQvArat Arok Es annak kwlsQ oldalAn sAnc vEdte, ami a kEt hoSSanti oldalon a platO alatt yy-yyy mEterrel yyy-Y mEter SEles teraS alakban fiGelhetQ meg. az Arok Es a sAnc a keleti oldalon rajzolOdik ki jobban. az Arok Es a sAnc Catlakozik a fQvAr felQli bevAgAshoz. a fQvAr dEli rESEn eG Yyyyy*Yyyyy+Yyyy\X mEter kwlsQ mEretW SabALtalan nEGSqg alakU toroN alapjAt tArtAk fel. az alapfalak SElessEge yyBXXXX centimEter. a fQvAr ESaki rESEn naGmEretW cqlqpfalU EpwletrESlet kerwlt elQ, ami valOSInWleg gazdasAgi cElokat SolgAlhatott. a fQvAr oldala minden irANban meredek, a platO peremEt cqlqpfal qvezte.
a vArat a terwletEn talAlt leletek alapjAn Xyy. SAzad vEgEn vaG Xyyy. SAzad elejEn EpIthettEk. a fQvArban a fehEr, vqrqs Es Swrke kerAmia mellett mErleg, NIlheGek, kEsek, patkOk, sarkanTU, lakatkulC, bronzveretek Es eG Contlap is elQkerwlt. a leletek nem tartalmaznak Xyyy. SAzadinAl kEsQbbi darabot, ezErt valOSInWleg a Xyyy. SAzad vEgEre elpuStulhatott. a vArat oklevEl nem emlIti.