Leányvár (Pocsaj)

Pocsaj községtől kb. 2 kilométerre északkeletre, a Létavértesre vezető útról jobbra leágazó betonúton lehet megközelíteni. Az úttól a falu felé húzódó plató szélén sűrűn benőtt területen található a vár maradványa.
A várat az Árpád-korban lakták. 1954-ben középkori cserepeket találtak a területén. A vár és környéke már az őskorban is lakott terület volt. 1956-ban a területen neolitikus és bronzkori teleprészt tártak fel. A vár elhagyása után a középkorban templomot emeltek a dombon és mellette temető terült el.
A 26x36 méteres ovális alakú várat ma is jól látható 6-8 méter széles árok veszi körül. A könnyebben támadható északi oldalán kettős sánc védte.
A Leányvárról a hagyomány azt tartja, hogy azt Marót fejedelem Hanza nevű leányával, menyasszonyi ajándékul adta Árpád fejedelem fiának, Zoltánnak. A várról okleveles adatok nincsenek.


leANvAr (poCaj)

poCaj kqzsEgtQl kb. yy kilomEterre ESakkeletre, a lEtavErtesre vezetQ UtrOl jobbra leAgazO betonUton lehet megkqzelIteni. az UttOl a falu felE hUzOdO platO SElEn sWrWn benQtt terwleten talAlhatO a vAr maradvANa.
a vArat az ArpAd-korban laktAk. MYyyyyBVyyyy-ben kqzEpkori Cerepeket talAltak a terwletEn. a vAr Es kqrNEke mAr az Qskorban is lakott terwlet volt. MYyyyyBVYy-ban a terwleten neolitikus Es bronzkori teleprESt tArtak fel. a vAr elhaGAsa utAn a kqzEpkorban templomot emeltek a dombon Es mellette temetQ terwlt el.
a XXYy*XXXYy mEteres ovAlis alakU vArat ma is jOl lAthatO Yy-Yyyy mEter SEles Arok veSi kqrwl. a kqNNebben tAmadhatO ESaki oldalAn kettQs sAnc vEdte.
a leANvArrOl a haGomAN azt tartja, hoG azt marOt fejedelem hanza nevW leANAval, meNaSSoNi ajAndEkul adta ArpAd fejedelem fiAnak, zoltAnnak. a vArrOl okleveles adatok ninCenek.