Magyaróvár

A római korban Ad Flexum néven katonai erőd volt. Bélyeges téglák és várkapufolyosóba befalazott antik feliratos kövek szerint a IV. római légió állomásozott itt. A XIII. században épült az erőd fölé a szabálytalan alakú belsőudvaros palota és az ezt körülvevő fal. Talán a római kori keletkezése miatt Óvárnak nevezték, később az osztrákok tették hozzá a "magyar" jelzőt.
Először magyarul egy 1263-as Ouwar, míg németül egy 1271-es írásos emlék Altenburh néven említi. 1273-ban V. István halála után, II. Ottokár cseh király lerohanta Nyugat-Magyarországot és elfoglalta a várat. Néhány év múlva a magyarok visszafoglalták és a Kőszegi család birtokába kerül, de 1289-ben Albert osztrák gróf elfoglalta, megtorlásként Kőszegi István ellene elkövetett támadásaiért. 1281 nyarán III. András foglalta vissza a várat. 1323-ban Királyi tulajdonba került, miután Károly Róbert legyőzte a fellázadt Kőszegi családot. Ezután Moson megye főispánjának székhelye lett. 1360-ban Nagy Lajos király feleségének adta. 1406-ban osztrák, 1522-től magyar királyi birtok.
A török hódoltság idején, 1529-ben, amikor a török Bécs ellen vonult a védők felgyújtották és elhagyták a várat. Rövid ideig török kézen volt. Miután a törökök elakadtak Kőszegnél, mert nem tudták bevenni a Jurisics várparancsnok vezetésével védett várat, visszavonultak és nem támadtak Bécsre. Habsburg Ferdinánd Magyaróvár stratégiai fontosságát felismerve 1530-ban az itáliai Gian Mario del Napolival újraterveztette kibővíttette. Új bástyákat emeltek, a várost is fallal és bástyákkal vették körül.
1605-ben Bocskai István erdélyi fejedelem támadta meg. A város leégett, de a védők ellenálltak. 1619-ben utóda Bethlen Gábor is felvonult Magyaróvár ellen, ekkor a védők megnyitották a város és a vár kapuit. Bethlen ezután Bécset ostromolta, de amikor visszavonulásra kényszerült Magyaróvár Habsburg kézbe került. A törökök utolsó Bécs elleni hadjáratuk idején 1683-ban a várost harc nélkül átadták. Még ebben az évben a törökök visszavonulásuk elött porig égették. A Rákóczi-szabadságharc idején Habsburg csatok állomásoztak Magyaróváron, de ütközetre nem került sor.
A vár elvesztette katonai jelentőségét, ezért 1712-ben ágyúit Pozsonyba szállították. 1809-ben Napóleon harc nélkül foglalta el. 1830-as években a várfalakat és a külső falakat lerombolták, csak a vár központi épülete, a XVI. századi külső kapu és a kiszáradt vizesárok maradt meg a várból. A többszöri átépítésnek és a védőfalak lerombolásának köszönhetően elvesztette középkori vár jellegét.


maGarOvAr

a rOmai korban ad flekSum nEven katonai erQd volt. bELeges tEglAk Es vArkapufoLosOba befalazott antik feliratos kqvek Serint a yyyy. rOmai lEgiO AllomAsozott itt. a Xyyy. SAzadban Epwlt az erQd fqlE a SabALtalan alakU belsQudvaros palota Es az ezt kqrwlvevQ fal. talAn a rOmai kori keletkezEse miatt OvArnak neveztEk, kEsQbb az oStrAkok tettEk hozzA a "maGar" jelzQt.
elQSqr maGarul eG MyyBVXyyy-as ouvar, mIg nEmetwl eG MyyBVXXy-es IrAsos emlEk altenburh nEven emlIti. MyyBVXXyyy-ban Y. istvAn halAla utAn, yy. ottokAr Ceh kirAL lerohanta Nugat-maGarorSAgot Es elfoglalta a vArat. nEhAN Ev mUlva a maGarok viSSafoglaltAk Es a kQSegi CalAd birtokAba kerwl, de MyyBVXXXYyyyy-ben albert oStrAk grOf elfoglalta, megtorlAskEnt kQSegi istvAn ellene elkqvetett tAmadAsaiErt. MyyBVXXXy NarAn yyy. andrAs foglalta viSSa a vArat. MyyyBXXyyy-ban kirALi tulajdonba kerwlt, miutAn kAroL rObert leGQzte a fellAzadt kQSegi CalAdot. ezutAn moson meGe fQispAnjAnak SEkheLe lett. MyyyBVX-ban naG lajos kirAL felesEgEnek adta. MyyyyBYy-ban oStrAk, MYBXXyy-tQl maGar kirALi birtok.
a tqrqk hOdoltsAg idejEn, MYBXXYyyyy-ben, amikor a tqrqk bEC ellen vonult a vEdQk felGUjtottAk Es elhaGtAk a vArat. rqvid ideig tqrqk kEzen volt. miutAn a tqrqkqk elakadtak kQSegnEl, mert nem tudtAk bevenni a jurisiC vArparanCnok vezetEsEvel vEdett vArat, viSSavonultak Es nem tAmadtak bECre. habsburg ferdinAnd maGarOvAr stratEgiai fontossAgAt felismerve MYBXXX-ban az itAliai gian mario del napolival Ujraterveztette kibQvIttette. Uj bAsTAkat emeltek, a vArost is fallal Es bAsTAkkal vettEk kqrwl.
MYyBY-ben boCkai istvAn erdELi fejedelem tAmadta meg. a vAros leEgett, de a vEdQk ellenAlltak. MYyBXYyyyy-ben utOda bethlen gAbor is felvonult maGarOvAr ellen, ekkor a vEdQk megNitottAk a vAros Es a vAr kapuit. bethlen ezutAn bECet ostromolta, de amikor viSSavonulAsra kENSerwlt maGarOvAr habsburg kEzbe kerwlt. a tqrqkqk utolsO bEC elleni hadjAratuk idejEn MYyBVXXXyyy-ban a vArost harc nElkwl AtadtAk. mEg ebben az Evben a tqrqkqk viSSavonulAsuk elqtt porig EgettEk. a rAkOczi-SabadsAgharc idejEn habsburg Catok AllomAsoztak maGarOvAron, de wtkqzetre nem kerwlt sor.
a vAr elveStette katonai jelentQsEgEt, ezErt MYyyBXyy-ben AGUit poZoNba SAllItottAk. MYyyyBYyyyy-ben napOleon harc nElkwl foglalta el. MYyyyBXXX-as Evekben a vArfalakat Es a kwlsQ falakat leromboltAk, Cak a vAr kqzponti Epwlete, a XYy. SAzadi kwlsQ kapu Es a kiSAradt vizesArok maradt meg a vArbOl. a tqbbSqri AtEpItEsnek Es a vEdQfalak lerombolAsAnak kqSqnhetQen elveStette kqzEpkori vAr jellegEt.