Mahir (Viski vára)

A Bernecebarátiból Tésára vezető út jobb oldalán kb. 300 méterrel az Ipolyvisk határátkelő előtt a fennsíkot határoló úttal párhuzamos alacsony domb folytonosságát az útról jól látható átvágás szakítja meg. Ettől nyugatra kezdődik az egykori földvár területe. Ebből az irányból legkönnyebb feljutni a földvár legmagasabb pontjára, amit egy kőkereszt is jelez.
Az Ipoly bal partja fölé emelkedő Mahir nevű domb tengerszint feletti magassága 155 méter, relatív magassága átlagosan 40 méter. Az Ipoly és két természetes eredetű 10, illetve 20 méter mély, széles árok övezi, csak egy keskeny földnyelv köti össze a fennsíkkal. Az árkok és a folyóparti oldalra épített sánc biztosították a védelmet. A földvár hossza kb. 280, szélessége kb. 120 méter. A terület már a népvándorlás korában is lakott hely volt, amit az itt gyűjthető őskori cserepek is igazolnak.
A kővárat a Csák nemzetségbeli János építette, a XIII-XIV. század fordulója körüli években. 1306-ban még csak a birtokot említik, 1312-ben és 1315-ben viszont már a várat is. 1315-ben János átengedte a várat Csák Máténak. A vár tartozékairól, birtokairól nincs adatunk. 1358-ban már mint az Ipolyba szakadt „Földvár" szerepel.
A középkori vár a földvár nyugati részén állt. Az Ipolyviskiből a határátkelőhöz vezető útról a vasúttól kb. 20 méterre balra egy szekérút vezet a Mahir dombra. A szekérút kb. 150 méter után keresztezi a földvár sáncát. A sánc után az úttól jobbra épült a középkori vár. Ezután az út a 20 méter mély száraz árokig terjedő szőlősbe vezet, ahonnan kb. 250 méterre van a domb legmagasabb pontján a kőkereszt.


mahir (viski vAra)

a bernecebarAtibOl tEsAra vezetQ Ut jobb oldalAn kb. yyyB mEterrel az ipoLvisk hatArAtkelQ elQtt a fennsIkot hatArolO Uttal pArhuzamos alaCoN domb foLtonossAgAt az UtrOl jOl lAthatO AtvAgAs SakItja meg. ettQl Nugatra kezdQdik az eGkori fqldvAr terwlete. ebbQl az irANbOl legkqNNebb feljutni a fqldvAr legmagasabb pontjAra, amit eG kQkereSt is jelez.
az ipoL bal partja fqlE emelkedQ mahir nevW domb tengerSint feletti magassAga BVY mEter, relatIv magassAga Atlagosan XXXX mEter. az ipoL Es kEt termESetes eredetW X, illetve XX mEter mEL, SEles Arok qvezi, Cak eG keskeN fqldNelv kqti qSSe a fennsIkkal. az Arkok Es a foLOparti oldalra EpItett sAnc biztosItottAk a vEdelmet. a fqldvAr hoSSa kb. yyBVXXX, SElessEge kb. BXX mEter. a terwlet mAr a nEpvAndorlAs korAban is lakott heL volt, amit az itt GWjthetQ Qskori Cerepek is igazolnak.
a kQvArat a CAk nemzetsEgbeli jAnos EpItette, a Xyyy-Xyyyy. SAzad fordulOja kqrwli Evekben. MyyyBYy-ban mEg Cak a birtokot emlItik, MyyyBXyy-ben Es MyyyBXY-ben viSont mAr a vArat is. MyyyBXY-ben jAnos Atengedte a vArat CAk mAtEnak. a vAr tartozEkairOl, birtokairOl ninC adatunk. MyyyBVYyyy-ban mAr mint az ipoLba Sakadt „fqldvAr" Serepel.
a kqzEpkori vAr a fqldvAr Nugati rESEn Allt. az ipoLviskibQl a hatArAtkelQhqz vezetQ UtrOl a vasUttOl kb. XX mEterre balra eG SekErUt vezet a mahir dombra. a SekErUt kb. BV mEter utAn kereStezi a fqldvAr sAncAt. a sAnc utAn az UttOl jobbra Epwlt a kqzEpkori vAr. ezutAn az Ut a XX mEter mEL SAraz Arokig terjedQ SQlQsbe vezet, ahonnan kb. yyBV mEterre van a domb legmagasabb pontjAn a kQkereSt.