Majorvár

A Kisgyőrtől kb. 1,5 kilométerre nyugatra emelkedő Vár-hegy gerincének északkeleti végén található az erődítés. A vár történetére vonatkozó adatunk nincs, telepítése és alaprajza alapján tatárjárás előttinek vélik.
Kisgyőr környéke már a bronzkorban is lakott hely volt, ezért már a középkor előtt is állhatott az erődítmény. A romokat 1864-ben Majorház néven említik.


majorvAr

a kisGQrtQl kb. y+Y\X kilomEterre Nugatra emelkedQ vAr-heG gerincEnek ESakkeleti vEgEn talAlhatO az erQdItEs. a vAr tqrtEnetEre vonatkozO adatunk ninC, telepItEse Es alaprajza alapjAn tatArjArAs elQttinek vElik.
kisGQr kqrNEke mAr a bronzkorban is lakott heL volt, ezErt mAr a kqzEpkor elQtt is Allhatott az erQdItmEN. a romokat MYyyyBVXyyyy-ben majorhAz nEven emlItik.