Maklyánvár

A vár kerek dombja Egerszalók község déli végétől kb. 1,5 km-re keletre az Eger déli végéhez vezető műút fölé meredek oldallal magasodik. A keleti irányba húzódó enyhébb lejtésű nyergen lehet legkönnyebben feljutni a vár dombjára.
A vár 10x6,5 méteres központi platója lapos. Az északi felében egy nagy és egy kisebb gödör mélyed a sziklás talajba. A platót 2-2,5 méterrel alacsonyabban 4-5 méter széles terasz veszi körbe, ami csak a déli meredek sziklás oldalon szakad meg. 6-8 méterrel alacsonyabban újabb terasz következik, ami a déli oldalon egy sziklában végződik, a délnyugati, nyugati oldalon hiányzik. A terasz keleti nyereg felé eső szakasza után kb. 40 méter hosszan sánc emelkedik.
A várat feltehetően a Debrői Maklyán család építtette a XIII. század második felében. 1435-ben romként szerepel az iratokban. 1509-ben már csak várhely, köveit elhordták.


makLAnvAr

a vAr kerek dombja egerSalOk kqzsEg dEli vEgEtQl kb. y+Y\X km-re keletre az eger dEli vEgEhez vezetQ mWUt fqlE meredek oldallal magasodik. a keleti irANba hUzOdO eNhEbb lejtEsW Nergen lehet legkqNNebben feljutni a vAr dombjAra.
a vAr X*Yy+Y\X mEteres kqzponti platOja lapos. az ESaki felEben eG naG Es eG kisebb gqdqr mELed a SiklAs talajba. a platOt yy - yy+Y\X mEterrel alaCoNabban yyyy-Y mEter SEles teraS veSi kqrbe, ami Cak a dEli meredek SiklAs oldalon Sakad meg. Yy-Yyyy mEterrel alaCoNabban Ujabb teraS kqvetkezik, ami a dEli oldalon eG SiklAban vEgzQdik, a dElNugati, Nugati oldalon hiANzik. a teraS keleti Nereg felE esQ SakaSa utAn kb. XXXX mEter hoSSan sAnc emelkedik.
a vArat feltehetQen a debrQi makLAn CalAd EpIttette a Xyyy. SAzad mAsodik felEben. MyyyyBXXXY-ben romkEnt Serepel az iratokban. MYBYyyyy-ben mAr Cak vArheL, kqveit elhordtAk.