Márévár

A Mecsek hegység északi részén, Magyaregregytől kb. 5 kilométerre délkeleti irányban, egy 340 méter magas csúcson áll a szabálytalan ötszög alakú kis erőd. A hely katonai jelentőségét felismerve már a rómaiak is építettek ide egy fa őrtornyot, de a népvándorlás idején ez elpusztult.
Az eddig végzett régészeti feltárások és az egykori oklevelek alapján a tatárjárás utáni nagy várépítések korszakában építették. Első írásos említése 1316-ból maradt fenn, ekkor adományozta Károly Róbert Bogár Istvánnak, Máré-vár akkori várnagyának az erődöt, aki 1313-ban várnagyi tisztségét megtarthatta miután kardcsapás nélkül behódolt Károly királynak.
Később, 1347-ben a rokon máréi Gunyafiak, Domokos és István elzálogosították Becsei Töttösnek és Vesszősnek. E két család 1358-ban egymás közt felosztotta a várat és annak tartozékait. A Gunyafiak 1393-ban visszaszerzték, ami ellen bátmonostori Töttös László 1406-ban és 1407-ben tiltakozott. Gunyafi Mihály e birtok felét 1432-ben a pécsi püspöknek zálogosította el, de a következő évben már közte és bátmonostori Töttös László között ítéletileg felosztották a várat és uradalmát. A máréi uradalom örökösödési szerződés alapján 1468-ban a Várady család tulajdonába került. Amikor Várady István a mohácsi csatában életét vesztette, Mihály nevű bátyja a várat erőszakkal elfoglalta, de Várady Istvánné parancsára Bakics Pál ostrommal visszavette, aki az 1530-as években a reneszánsz ízlésvilágnak megfelelően alakíttatta át lakóépületeit. A vár urának nem volt elegendő pénze, ezért csak egy kisebb méretű rondellával bővítették ki védőműveit, ahonnan ágyútűz alá tudták venni a helyőrség tagjai a meredek hegyoldalon rohamra készülő ellenséget.
A közeli Pécs városának 1543-as török kézre jutása után Máré vára is a török birtokába került, s 1545-ben a hadászatilag jelentős várat a mohácsi szandzsákhoz csatolták és 72 főből álló helyőrség állomásozott benne. 1554-ben Horváth Márk vezetésével visszafoglalták. 1561-ben Zrínyi Miklós foglalta el és adta vissza a Várady családnak. A XVI. században valószínűleg lőporrobbanás és tűzvész következtében elpusztult. A XVII. század elején a romos állapotra jutott vár a pécsi püspök birtoka került.
Az 1960-as években történt a vár régészeti feltárása és helyreállítása. A lakóépületet újjáépítették nem túlzottan érdekes modern stílusba. Az épületben vártörténeti- és a Kelet-Mecsek élővilágát bemutató kiállítás található.


mArEvAr

a meCek heGsEg ESaki rESEn, maGaregreGtQl kb. Y kilomEterre dElkeleti irANban, eG yyyBXXXX mEter magas CUCon All a SabALtalan qtSqg alakU kis erQd. a heL katonai jelentQsEgEt felismerve mAr a rOmaiak is EpItettek ide eG fa QrtorNot, de a nEpvAndorlAs idejEn ez elpuStult.
az eddig vEgzett rEgESeti feltArAsok Es az eGkori oklevelek alapjAn a tatArjArAs utAni naG vArEpItEsek korSakAban EpItettEk. elsQ IrAsos emlItEse MyyyBXYy-bOl maradt fenn, ekkor adomANozta kAroL rObert bogAr istvAnnak, mArE-vAr akkori vArnaGAnak az erQdqt, aki MyyyBXyyy-ban vArnaGi tiStsEgEt megtarthatta miutAn kardCapAs nElkwl behOdolt kAroL kirALnak.
kEsQbb, MyyyBXXXXYyy-ben a rokon mArEi guNafiak, domokos Es istvAn elzAlogosItottAk beCei tqttqsnek Es veSSQsnek. e kEt CalAd MyyyBVYyyy-ban eGmAs kqzt feloStotta a vArat Es annak tartozEkait. a guNafiak MyyyBVXXXXyyy-ban viSSaSerztEk, ami ellen bAtmonostori tqttqs lASlO MyyyyBYy-ban Es MyyyyBYyy-ben tiltakozott. guNafi mihAL e birtok felEt MyyyyBXXXyy-ben a pECi pwspqknek zAlogosItotta el, de a kqvetkezQ Evben mAr kqzte Es bAtmonostori tqttqs lASlO kqzqtt ItEletileg feloStottAk a vArat Es uradalmAt. a mArEi uradalom qrqkqsqdEsi SerzQdEs alapjAn MyyyyBVXYyyy-ban a vAradi CalAd tulajdonAba kerwlt. amikor vAradi istvAn a mohACi CatAban EletEt veStette, mihAL nevW bATja a vArat erQSakkal elfoglalta, de vAradi istvAnnE paranCAra bakiC pAl ostrommal viSSavette, aki az MYBXXX-as Evekben a reneSAnS IzlEsvilAgnak megfelelQen alakIttatta At lakOEpwleteit. a vAr urAnak nem volt elegendQ pEnze, ezErt Cak eG kisebb mEretW rondellAval bQvItettEk ki vEdQmWveit, ahonnan AGUtWz alA tudtAk venni a heLQrsEg tagjai a meredek heGoldalon rohamra kESwlQ ellensEget.
a kqzeli pEC vArosAnak MYBXXXXyyy-as tqrqk kEzre jutAsa utAn mArE vAra is a tqrqk birtokAba kerwlt, s MYBXXXXY-ben a hadASatilag jelentQs vArat a mohACi SandZAkhoz CatoltAk Es VXXyy fQbQl AllO heLQrsEg AllomAsozott benne. MYBVyyyy-ben horvAth mArk vezetEsEvel viSSafoglaltAk. MYBVXy-ben zrINi miklOs foglalta el Es adta viSSa a vAradi CalAdnak. a XYy. SAzadban valOSInWleg lQporrobbanAs Es tWzvES kqvetkeztEben elpuStult. a XYyy. SAzad elejEn a romos Allapotra jutott vAr a pECi pwspqk birtoka kerwlt.
az MYyyyyBVX-as Evekben tqrtEnt a vAr rEgESeti feltArAsa Es heLreAllItAsa. a lakOEpwletet UjjAEpItettEk nem tUlzottan Erdekes modern stIlusba. az Epwletben vArtqrtEneti- Es a kelet-meCek ElQvilAgAt bemutatO kiAllItAs talAlhatO.