Marhádvár

Parádtól kb. 10 kilométerre mélyen a Mátrában a Marhád hegy két csúcsán állt a két vár. Valószínűleg a XIII. század második felében építette az Aba nemzettség egyik tagja, mivel a Marhard személynév előfordul az Aba nemzettségben, de arra nincs adat, hogy azonos-e a várak építtetője az 1246 óta szereplő újvári ispánnal. A két várat oklevél nem említi.
A Marhád-hegy nyugati szélén található téglalap alakú, 32,5x16 métereses belső várat körülvevő kőfal alapjai látható. A belső várat nyugaton egy 5 méter széles terasz határolja, ami árok volt, de évszadok alatt feltöltődött. Keleten egy 12 méter széles és 2 méter mély sziklába vágott árok, majd egy újabb 5 méter széles, 1,2 méter mély árok következik.
A Marhád hegy keleti csúcsát egy 40 méter hosszú árokkal vágták át a két csúcsot összekötő gerincet, így egy 45 méter hosszú, háromszög alakú védett terület jött létre. Felszíni falmaradvány nincs.


marhAdvAr

parAdtOl kb. X kilomEterre mELen a mAtrAban a marhAd heG kEt CUCAn Allt a kEt vAr. valOSInWleg a Xyyy. SAzad mAsodik felEben EpItette az aba nemzettsEg eGik tagja, mivel a marhard SemELnEv elQfordul az aba nemzettsEgben, de arra ninC adat, hoG azonos-e a vArak EpIttetQje az MyyBXXXXYy Ota SereplQ UjvAri ispAnnal. a kEt vArat oklevEl nem emlIti.
a marhAd-heG Nugati SElEn talAlhatO tEglalap alakU, XXXyy+Y\X*XYy mEtereses belsQ vArat kqrwlvevQ kQfal alapjai lAthatO. a belsQ vArat Nugaton eG Y mEter SEles teraS hatArolja, ami Arok volt, de EvSadok alatt feltqltQdqtt. keleten eG Xyy mEter SEles Es yy mEter mEL SiklAba vAgott Arok, majd eG Ujabb Y mEter SEles, y+yy\X mEter mEL Arok kqvetkezik.
a marhAd heG keleti CUCAt eG XXXX mEter hoSSU Arokkal vAgtAk At a kEt CUCot qSSekqtQ gerincet, IG eG XXXXY mEter hoSSU, hAromSqg alakU vEdett terwlet jqtt lEtre. felSIni falmaradvAN ninC.