Markaz (Aba Sámuel vára)

A köz|ségtől északnyugatra fekvő 631 méter magas Hegyes-hegy déli nyúlványán, a Várbércen (460 méter) találjuk a markazi vár romjait. A köves Tatár-mezőből három oldalról meredeken emelkedik ki a Várbérc, amely csak északról kapcsolódik közvetlenül a Hegyes-hegyhez.
A hagyomány szerint a tatárjárás idején építették, de valószínűbb, hogy a tatárjárás után meginduló nagy várépítkezés során a XIV. század első felében, vagy még valamivel később épült. A falu első birtokosai a Kompoltiak voltak, akik a XIII. században szereztek Markaz környékén birtokokat, és szálláshelyül használták a ma már csak romjaiban létező várat. Építésének ideje nem ismert, de egy 1332-ből fennmaradt pápai tizedjegyzék szerint a vár már állt.
Eger 1552-es ostromának évében vette be a török, azóta romosodik. Legjobban a keleti fal maradt meg kb. 9 méter magasságig. A század első negyedében e falban lőréseket és ablaknyílásokat említettek. Nyugati fala 1,8 méter vastag, s a század 30-as éveiben még majdnem 1,5 méter magasságú volt. A déli falon nagy törések vannak, az északi pedig csaknem teljesen elpusztult, maradványait nagy omladékréteg takarja. A várat három oldalról földsánc és várárok védte, a negyedik oldalon a meredek hegyoldal nyújtott védelmet. A várban még nem végeztek feltárást. Területe kb. 860-900 négyzetméter lehetett. A helyi hagyomány szerint, melyet Bél Mátyás jegyzett fel 1730-1735 között: "Markaz vára szintén csak rom. A helybeliek mesélik róla, hogy építését csak megkezdték, de be nem fejezhették, mert amit nappal építettek, éjjel szétszedték."


markaz (aba sAmuel vAra)

a kqzsEgtQl ESakNugatra fekvQ YyBXXXy mEter magas heGes-heG dEli NUlvANAn, a vArbErcen (yyyyBVX mEter) talAljuk a markazi vAr romjait. a kqves tatAr-mezQbQl hArom oldalrOl meredeken emelkedik ki a vArbErc, ameL Cak ESakrOl kapColOdik kqzvetlenwl a heGes-heGhez.
a haGomAN Serint a tatArjArAs idejEn EpItettEk, de valOSInWbb, hoG a tatArjArAs utAn megindulO naG vArEpItkezEs sorAn a Xyyyy. SAzad elsQ felEben, vaG mEg valamivel kEsQbb Epwlt. a falu elsQ birtokosai a kompoltiak voltak, akik a Xyyy. SAzadban Sereztek markaz kqrNEkEn birtokokat, Es SAllAsheLwl haSnAltAk a ma mAr Cak romjaiban lEtezQ vArat. EpItEsEnek ideje nem ismert, de eG MyyyBXXXyy-bQl fennmaradt pApai tizedjeGzEk Serint a vAr mAr Allt.
eger MYBVyy-es ostromAnak EvEben vette be a tqrqk, azOta romosodik. legjobban a keleti fal maradt meg kb. Yyyyy mEter magassAgig. a SAzad elsQ neGedEben e falban lQrEseket Es ablakNIlAsokat emlItettek. Nugati fala y+Yyyy\X mEter vastag, s a SAzad XXX-as Eveiben mEg majdnem y+Y\X mEter magassAgU volt. a dEli falon naG tqrEsek vannak, az ESaki pedig Caknem teljesen elpuStult, maradvANait naG omladEkrEteg takarja. a vArat hArom oldalrOl fqldsAnc Es vArArok vEdte, a neGedik oldalon a meredek heGoldal NUjtott vEdelmet. a vArban mEg nem vEgeztek feltArAst. terwlete kb. YyyyBVX-YyyyyB nEGzetmEter lehetett. a heLi haGomAN Serint, meLet bEl mATAs jeGzett fel MYyyBXXX-MYyyBXXXY kqzqtt: "markaz vAra SintEn Cak rom. a heLbeliek mesElik rOla, hoG EpItEsEt Cak megkezdtEk, de be nem fejezhettEk, mert amit nappal EpItettek, Ejjel SEtSedtEk."