Mátraszőlős Kisvár

Pásztótól északra fekvő Mátraszőlős északnyugati szélén, a Garáb irányába vezető földút mellett található a Kisvár nevű várdomb. A várat valószínűleg a Kacsics nem Illés ágából származó Illés fia Simon építette az 1280 előtt történt meggyilkolása előtt.
1957-ben végzett kutatás megállapította, hogy a dombtetőn valaha kőépület állt, melynek korát az előkerült leletanyag alapján a XIII-XIV. századra tehetjük.
Egy 1290-es oklevélben szereplő "Zeuleus" nevű castrummal azonos a Kisvár. A dokumentum szerint a Kacsics és a Rátót nemzetség tagjai kibékültek egymással. Az Aba Amadé nádor közvetítésével létrejött egyezségben a Rátótok visszaadták az ellenségeskedés során elpusztított épületeket és várakat, közöttük Szőlős várát is.
A várdomb részben sánccal erősített volt. A platóján egy 9,5x6,8 méter külső méretű szabálytalan téglalap alakú épület állt, amely az okleveles említés és a leletanyag szerint legkésőbb 1290-ben elpusztult.


mAtraSQlQs kisvAr

pAStOtOl ESakra fekvQ mAtraSQlQs ESakNugati SElEn, a garAb irANAba vezetQ fqldUt mellett talAlhatO a kisvAr nevW vArdomb. a vArat valOSInWleg a kaCiC nem illEs AgAbOl SArmazO illEs fia simon EpItette az MyyBVXXX elQtt tqrtEnt meGGilkolAsa elQtt.
MYyyyyBVYyy-ben vEgzett kutatAs megAllapItotta, hoG a dombtetQn valaha kQEpwlet Allt, meLnek korAt az elQkerwlt leletaNag alapjAn a Xyyy-Xyyyy. SAzadra tehetjwk.
eG MyyBVXXXX-es oklevElben SereplQ "zeuleus" nevW castrummal azonos a kisvAr. a dokumentum Serint a kaCiC Es a rAtOt nemzetsEg tagjai kibEkwltek eGmAssal. az aba amadE nAdor kqzvetItEsEvel lEtrejqtt eGezsEgben a rAtOtok viSSaadtAk az ellensEgeskedEs sorAn elpuStItott Epwleteket Es vArakat, kqzqttwk SQlQs vArAt is.
a vArdomb rESben sAnccal erQsItett volt. a platOjAn eG Yyyyy+Y\X*Yy+Yyyy\X mEter kwlsQ mEretW SabALtalan tEglalap alakU Epwlet Allt, ameL az okleveles emlItEs Es a leletaNag Serint legkEsQbb MyyBVXXXX-ben elpuStult.