Mecseknádasd

A falu fölé emelkedő domb tetején egy XI. században épített kis vár állt. A XIV. században ezt a várat kibővítették és egy gótikus templommá alakították, a nyugati homlokzata elé pedig egy önálló tornyot építettek. A XV. században a Kórogyi, majd a Maróti család birtoka volt, 1473-tól Monostori Csupor Miklós tulajdona. 1543-ban Pécs eleste után Nádasd is török kézre kerül. A törökök lerombolták a templomot és várrá alakították át.
A török kiűzése után a romok még sokáig látszottak, amint az újkori leírások is beszámolnak. Pusztulásának körülményei ismeretlenek. A vár maradványait a környék lakossága hordta szét lakóházaik, malmaik építéséhez. A templom és az erődítés feltárását 1973-1980 között G. Sándor Mária és Gerő Győző régészek végezték el. Az ásatás során felszínre került a többször átépített plébániatemplom valamint a templom körüli kerítőfal. Jelenleg a késő gótikus templom maradványai láthatók a török kori építések nyomaival. A korábbi épületek a föld alatt rejtőznek.


meCeknAdasd

a falu fqlE emelkedQ domb tetejEn eG Xy. SAzadban EpItett kis vAr Allt. a Xyyyy. SAzadban ezt a vArat kibQvItettEk Es eG gOtikus templommA alakItottAk, a Nugati homlokzata elE pedig eG qnAllO torNot EpItettek. a XY. SAzadban a kOroGi, majd a marOti CalAd birtoka volt, MyyyyBVXXyyy-tOl monostori Cupor miklOs tulajdona. MYBXXXXyyy-ban pEC eleste utAn nAdasd is tqrqk kEzre kerwl. a tqrqkqk leromboltAk a templomot Es vArrA alakItottAk At.
a tqrqk kiWzEse utAn a romok mEg sokAig lAtSottak, amint az Ujkori leIrAsok is beSAmolnak. puStulAsAnak kqrwlmENei ismeretlenek. a vAr maradvANait a kqrNEk lakossAga hordta SEt lakOhAzaik, malmaik EpItEsEhez. a templom Es az erQdItEs feltArAsAt MYyyyyBVXXyyy-MYyyyyBVXXX kqzqtt g. sAndor mAria Es gerQ GQzQ rEgESek vEgeztEk el. az AsatAs sorAn felSInre kerwlt a tqbbSqr AtEpItett plEbAniatemplom valamint a templom kqrwli kerItQfal. jelenleg a kEsQ gOtikus templom maradvANai lAthatOk a tqrqk kori EpItEsek Nomaival. a korAbbi Epwletek a fqld alatt rejtQznek.