Ménesmajor

Nagykarácsonytól kb. 2,5 kilométerre keletre, Ménesmajortól kb. 1,5 kilométerre délre található az Árpád-kori kisvár. Az itt található középkori település és vár maradványainak megőrzéséért és kutathatóságának biztosításáért a terület régészeti védelem alatt áll.
A vár története nem ismert, feltehetően a tatárdúláskor pusztult el. A tatárjárás után, az Árpád-kor végén besenyők és kunok telepedtek le a környéken (Karácsonyszállás 1953-tól Nagykarácsony, Előszállás).


mEnesmajor

naGkarACoNtOl kb. yy+Y\X kilomEterre keletre, mEnesmajortOl kb. y+Y\X kilomEterre dElre talAlhatO az ArpAd-kori kisvAr. az itt talAlhatO kqzEpkori telepwlEs Es vAr maradvANainak megQrzEsEErt Es kutathatOsAgAnak biztosItAsAErt a terwlet rEgESeti vEdelem alatt All.
a vAr tqrtEnete nem ismert, feltehetQen a tatArdUlAskor puStult el. a tatArjArAs utAn, az ArpAd-kor vEgEn beseNQk Es kunok telepedtek le a kqrNEken (karACoNSAllAs MYyyyyBVyyy-tOl naGkarACoN, elQSAllAs).