Monok

A várat a XIV. században építették gótikus stílusban és később reneszánsz elemekkel egészítették ki.
1567-ben Hasszán temesvári pasa elfoglalta. Az ostrom során a birtokos Monoki Mihály is fogságba került.
1630-as és 1640-es években Rákóczi György erdélyi fejedelem birtokolta. A XVII. század végén Thököl|y Zsigmondé, majd Nyáry Zsigmondé. A XVIII. században az Andrássyak szerezték meg.
Eredetileg egy nagyobb erődítmény állhatot itt, amely köré védőfalat építettek. A kastély köröl a védőfal és egy kis bástya maradványa található.


monok

a vArat a Xyyyy. SAzadban EpItettEk gOtikus stIlusban Es kEsQbb reneSAnS elemekkel egESItettEk ki.
MYBVXYyy-ben haSSAn temesvAri pasa elfoglalta. az ostrom sorAn a birtokos monoki mihAL is fogsAgba kerwlt.
MYyBXXX-as Es MYyBXXXX-es Evekben rAkOczi GqrG erdELi fejedelem birtokolta. a XYyy. SAzad vEgEn thqkqli ZigmondE, majd NAri ZigmondE. a XYyyy. SAzadban az andrAssiak SereztEk meg.
eredetileg eG naGobb erQdItmEN Allhatot itt, ameL kqrE vEdQfalat EpItettek. a kastEL kqrql a vEdQfal Es eG kis bAsTa maradvANa talAlhatO.