Muzsla-tető

Mátrafüred üdülőtelepülés északi széle felett található 484 méter magas hegyre, a sárga jelzésű turistaúton lehet feljutni. A Muzsla-tető észak-déli irányú keskeny hegygerinc, melynek nyugati oldala nagyon meredek, a keleti oldalát a lankásabb Kalló- völgy határolja. A kis kilátó az egykori erődítmény déli végében épült, a turistaút innen északra keresztülhalad a sűrűn benőtt váron.
A Muzsla-tetőt északi, keleti és déli oldalát megközelítően félkör alakban sánc, annak külső oldalán árok és az árokból kitermelt földből és kőből emelt domborulat veszi körbe. A nyugati oldalon a nagy meredekség miatt nem volt szükség a sáncépítésre. A belső terület észak-déli irányú hossza kb. 60 méter, legnagyobb szélessége kb. 35 méter. A sziklába vágott árok szélessége 8 méter. A lepusztult sánc az északi oldalon az árok aljától mérve 3 méter, a belső terület felől 0,5-0,8 méter magasan megmaradt. A keleti és déli oldalon erősen lepusztult, és lehet, hogy a kilátó építéséhez hordták el a sánc köveit. A vár bejárata valószínűleg az északi oldalon lehetett, ott ahol a turistaút áthalad az árkon.
A hagyományt szerint a törökök táborozóhelye volt ahonnan Bene várát ágyúzták. 1983 augusztusában Dénes József feltáró munkát végzett. A sáncot két helyen átvágták. Az északi kutatóárokban a mai felszíntől 90 centiméter mélységben találták meg az első sáncirányra merőleges gerendát. A sánc 1x2,5 méteres egysoros fa kazetta szerkezetet tartalmazott. A faszerkezet leégett, az elszenesedett tölgyfa gerendák átmérője 15 centiméter. A rekeszeket a faszerkezethez tökéletesen illesztett tört kővel és földdel töltötték ki. A nagyobb kőtömbök közé kisebbeket raktak. A száraz árkot sziklába vágták, a kitermelt követ a sáncépítéshez és a külső lejtő felőli oldalra megemelésére használták. A kőzet víz|szinteshez közeli hasadási iránya miatt a kőfejtés nagyon nehéz lehetett, ezért a mélyebbre tervezett árok nem készült el. A védőárok átvágása megerősítette azt a feltevést, hogy a szikla vésésével egy idő után felhagytak.
A sánc keleti kutatóárkának kövei között előkerült egy félkész törött malomkő, kerámiát vagy fémtárgyat nem találtak. Dénes József feltételezése szerint a kis sáncvár a X-XI. században épülhetett. Talán az Aba nemzettség korai központjának erődítménye volt, a hegyről jól látható abasári monostor közelében.


muZla-tetQ

mAtrafwred wdwlQtelepwlEs ESaki SEle felett talAlhatO yyyyBVXXXyyyy mEter magas heGre, a sArga jelzEsW turistaUton lehet feljutni. a muZla-tetQ ESak-dEli irANU keskeN heGgerinc, meLnek Nugati oldala naGon meredek, a keleti oldalAt a lankAsabb kallO- vqlG hatArolja. a kis kilAtO az eGkori erQdItmEN dEli vEgEben Epwlt, a turistaUt innen ESakra kereStwlhalad a sWrWn benQtt vAron.
a muZla-tetQt ESaki, keleti Es dEli oldalAt megkqzelItQen fElkqr alakban sAnc, annak kwlsQ oldalAn Arok Es az ArokbOl kitermelt fqldbQl Es kQbQl emelt domborulat veSi kqrbe. a Nugati oldalon a naG meredeksEg miatt nem volt SwksEg a sAncEpItEsre. a belsQ terwlet ESak-dEli irANU hoSSa kb. VX mEter, legnaGobb SElessEge kb. XXXY mEter. a SiklAba vAgott Arok SElessEge Yyyy mEter. a lepuStult sAnc az ESaki oldalon az Arok aljAtOl mErve yyy mEter, a belsQ terwlet felQl Y\X-Yyyy\X mEter magasan megmaradt. a keleti Es dEli oldalon erQsen lepuStult, Es lehet, hoG a kilAtO EpItEsEhez hordtAk el a sAnc kqveit. a vAr bejArata valOSInWleg az ESaki oldalon lehetett, ott ahol a turistaUt Athalad az Arkon.
a haGomANt Serint a tqrqkqk tAborozOheLe volt ahonnan bene vArAt AGUztAk. MYyyyyBVXXXyyy auguStusAban dEnes jOZef feltArO munkAt vEgzett. a sAncot kEt heLen AtvAgtAk. az ESaki kutatOArokban a mai felSIntQl VXXXX centimEter mELsEgben talAltAk meg az elsQ sAncirANra merQleges gerendAt. a sAnc y*yy+Y\X mEteres eGsoros fa kazetta Serkezetet tartalmazott. a faSerkezet leEgett, az elSenesedett tqlGfa gerendAk AtmErQje XY centimEter. a rekeSeket a faSerkezethez tqkEletesen illeStett tqrt kQvel Es fqlddel tqltqttEk ki. a naGobb kQtqmbqk kqzE kisebbeket raktak. a SAraz Arkot SiklAba vAgtAk, a kitermelt kqvet a sAncEpItEshez Es a kwlsQ lejtQ felQli oldalra megemelEsEre haSnAltAk. a kQzet vIzSinteshez kqzeli hasadAsi irANa miatt a kQfejtEs naGon nehEz lehetett, ezErt a mELebbre tervezett Arok nem kESwlt el. a vEdQArok AtvAgAsa megerQsItette azt a feltevEst, hoG a Sikla vEsEsEvel eG idQ utAn felhaGtak.
a sAnc keleti kutatOArkAnak kqvei kqzqtt elQkerwlt eG fElkES tqrqtt malomkQ, kerAmiAt vaG fEmtArGat nem talAltak. dEnes jOZef feltEtelezEse Serint a kis sAncvAr a X-Xy. SAzadban Epwlhetett. talAn az aba nemzettsEg korai kqzpontjAnak erQdItmENe volt, a heGrQl jOl lAthatO abasAri monostor kqzelEben.