Nagyberény Kerek-hegy

A község temetőjétől nyugatra lévő dombon található az Árpád-kori kisvár. Ez a dél felől keskenyen kezdődő, majd észak felé kiszélesedve emelkedő vár egy tipikus somogyi „hegyi" vár. Két oldala, különösen a keleti, igen meredek. Ez a vár is kétrészes és az egész hegytetőt magában foglalja. A legmagasabb részén észak felé van a belső vár. Ovális, egyenes platót fog körbe háromnegyed ívben egy árok, amely a keleti, a meredek oldal felett hiányzik. Itt a hegy pereme mesterségesen levágott. A 15-16 m széles árok 3-5 méter mély, míg az egyenes plató átmérője 30-35 méter és középen egy kb. 4x8 méteres, 0,5 méter mély bevágás található.
A külső vár a déli irányban lejtő részen van. Keleti oldalát a meredek hegyoldal jelzi. A nyugati oldalon 2-3 méterrel alacsonyabban a belső vár alá fut. A külső vár a déli végén hirtelen meredekké válik. Erről az oldalról széles átvágás (árok) védte. E legalsó árkon túl csak egy kis háromszög alakú, lapos rész jelzi a hegy alját. A belső és külső várral rendelkező földvár hossza 100 méter, szélessége 30 méter. Teljes területe 150x60 méter.
Pesty Frigyes 1864-ben még fennálló falait említette. Ma már tégla- vagy kőfalak nem láthatók.


naGberEN kerek-heG

a kqzsEg temetQjEtQl Nugatra lEvQ dombon talAlhatO az ArpAd-kori kisvAr. ez a dEl felQl keskeNen kezdQdQ, majd ESak felE kiSElesedve emelkedQ vAr eG tipikus somoGi „heGi" vAr. kEt oldala, kwlqnqsen a keleti, igen meredek. ez a vAr is kEtrESes Es az egES heGtetQt magAban foglalja. a legmagasabb rESEn ESak felE van a belsQ vAr. ovAlis, eGenes platOt fog kqrbe hAromneGed Ivben eG Arok, ameL a keleti, a meredek oldal felett hiANzik. itt a heG pereme mestersEgesen levAgott. a XY-XYy m SEles Arok yyy-Y mEter mEL, mIg az eGenes platO AtmErQje XXX-XXXY mEter Es kqzEpen eG kb. yyyy*Yyyy mEteres, Y\X mEter mEL bevAgAs talAlhatO.
a kwlsQ vAr a dEli irANban lejtQ rESen van. keleti oldalAt a meredek heGoldal jelzi. a Nugati oldalon yy-yyy mEterrel alaCoNabban a belsQ vAr alA fut. a kwlsQ vAr a dEli vEgEn hirtelen meredekkE vAlik. errQl az oldalrOl SEles AtvAgAs (Arok) vEdte. e legalsO Arkon tUl Cak eG kis hAromSqg alakU, lapos rES jelzi a heG aljAt. a belsQ Es kwlsQ vArral rendelkezQ fqldvAr hoSSa B mEter, SElessEge XXX mEter. teljes terwlete BV*VX mEter.
pesti friGes MYyyyBVXyyyy-ben mEg fennAllO falait emlItette. ma mAr tEgla- vaG kQfalak nem lAthatOk.