Nagyberény Zsidó-domb

A község délkeleti szélétől kb. fél kilométerre, a dombvidék egy kinyúló hegygerince a Zsidó-domb. A község lőtere felett a hosszan elnyúló, keskeny, észak-dél irányú, meredek oldalú gerinc sűrűn benőtt északi végén található a földvár.
A gerinc észak felé gyengén lejt, majd egyenessé válik. Itt található egy igen elmosódott átvágás, amely 15-16 méter széles és 1 méter mély. A vár külső része az egyenes lapos gerincen kb. 100 méter hosszú, szélessége 7-8 méter, az északi végén 13 méter. Ezután egy újabb átvágás következik, amely 1 méter mély és 3-5 méter széles. Ez az árok terasz formájában a vár mindkét oldalán folytatódik, majd a hegygerinc végét is körbefogja. Az árokkal körbezárt terület téglalap alakú és 23x14 méter alapterületű. A vár teljes hossza 140 méter.
Árpád-kori vár, esetleg királynéi várkastély lehetett, mivel berényi királynéi népeket több forrás is említ.


naGberEN ZidO-domb

a kqzsEg dElkeleti SElEtQl kb. fEl kilomEterre, a dombvidEk eG kiNUlO heGgerince a ZidO-domb. a kqzsEg lQtere felett a hoSSan elNUlO, keskeN, ESak-dEl irANU, meredek oldalU gerinc sWrWn benQtt ESaki vEgEn talAlhatO a fqldvAr.
a gerinc ESak felE GengEn lejt, majd eGenessE vAlik. itt talAlhatO eG igen elmosOdott AtvAgAs, ameL XY-XYy mEter SEles Es y mEter mEL. a vAr kwlsQ rESe az eGenes lapos gerincen kb. B mEter hoSSU, SElessEge Yyy-Yyyy mEter, az ESaki vEgEn Xyyy mEter. ezutAn eG Ujabb AtvAgAs kqvetkezik, ameL y mEter mEL Es yyy-Y mEter SEles. ez az Arok teraS formAjAban a vAr mindkEt oldalAn foLtatOdik, majd a heGgerinc vEgEt is kqrbefogja. az Arokkal kqrbezArt terwlet tEglalap alakU Es XXyyy*Xyyyy mEter alapterwletW. a vAr teljes hoSSa BXXXX mEter.
ArpAd-kori vAr, esetleg kirALnEi vArkastEL lehetett, mivel berENi kirALnEi nEpeket tqbb forrAs is emlIt.